مجله آلامتو

تعبیر خواب چاپ

(امتیازی ثبت نشده است)

تعبیر دیدن چاپ در خواب چیست؟

تعبیر چاپ
اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم دیگر در آن شریک هستند.
چنانچه در خواب دیدید که خودتان شخصا چیزی چاپ می کنید عمل شما چنان است که در بیداری بر آشنائی با شخصیتی مهم اقدام می کنید و پیش قدم می شوید و او کسی است که می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد.
حال اگر دیدید در یک چاپ خانه هستید و کسی دیگر پشت ماشین قرار دارد و چیزی چاپ می کند خبری مهم به گوش شما می رسد یا شاهد واقعه ای مهم قرار می گیرید.
اگر کسی یک بسته کاغذ چاپ شده به دست شما سپرد -مثل کارت ویزیت، فاکتور و یادداشت- در بیداری پولی به شما می رسد.
چنان چه در خواب ببینید چیزهای منکر چاپ می کنید -در خواب پول نیز از منکرات و مکروهات است- مثل اسکناس، ورق بازی و عکس های زشت و صور قبیحه خواب شما می گوید میل به انجام گناه در شما زیاد است و باعث انتشار یک فکر غلط یا شیوع یک گناه بزرگ می شوید.
حال اگر ببینید کتب خوب مثل قرآن، نهج البلاغه یا عکس انبیا و مقدسان را چاپ می کنید خواب شما می گوید میل به تزکیه و تبری در شما زیاد است.
اگر دیدید عکسی را چاپ می کنید، چنان چه عکسی که چاپ می کنید چهره آشنا باشد با دوستی که مدت ها است او را ندیده اید ملاقات خواهید داشت. اگر سفر کرده ای دارید او از سفر باز می گردد و چنان چه قیافه ای نا آشنا داشته باشد از جانب شخصی بزرگ احضار می شوید یا کاری به شما محول می گردد.

تعبیر خواب «چاپ» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «چاپ» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید