تعبیر خواب ماه

دیدن ماه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ماه در خواب چیست؟

تعبیر دیدن ماه کامل چیست

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماه از بزرگان شادی بیند

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «۴»

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «۹۹»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سوره یوسف «آیه 100»


حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن ماه بر هفده وجه است.

 • اول: پادشاه.
 • دوم: وزیر.
 • سوم: ندیم وهمدم.
 • چهارم: رئیس.
 • پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام).
 • ششم: کنیزک.
 • هفتم: غلام.
 • هشتم: کارباطل.
 • نهم: والی حاکم و فرمانروا.
 • دهم: عالمی مفسد و بد عمل.
 • یازدهم: مهتری سروری.
 • دوازدهم: مادر.
 • سیزدهم: پدر.
 • چهاردهم: زن.
 • پانزدهم: فرزند.
 • شانزدهم: پسر.
 • هفدهم: بزرگواری.

تعبیر دیدن ماه در خواب

محمد بن سیرین گوید

دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.


جابر مغربی گوید:

اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع.


اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.


خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا میکند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام میگرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا میرود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر میشوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده میکنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.


لوک اویتنهاو می گوید:

 • ماه سرخ رنگ: عدم توافق
 • ماه زیبا: عشق وفادار
 • خسوف: اخبار بد
 • ماه کامل: بی وفایی ، خیانت
 • ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم
 • ماه گرفتگی: بی وفایی، خبرهای بد

آنلی بیتون م‏یگوید:

 1. دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.
 2. اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
 3. دیدن خسوف در خواب ، نشانه آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
 4. دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.
 5. اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید ، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد. اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانه آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد. و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.
 6. اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب ماه: تغییرات مهم و خوشایند
 • یک زن خواب ماه ببیند: شانس در عشق
 • یک مرد خواب ماه ببیند: کارهای او با موفقیت روبرو می شوند.

☺ تعبیر خواب «ماه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ماه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

11 دیدگاه

 1. امیر

  سلام خواب دیدم منو برای نماز صبح صدا زدند بعد باید از یه طونل زیر زمین رد میشدیم تابتونیم نماز رو بخونیم راستی داخل تونل من وپدر ومادرم وعده ی زیادی هم اونجا بودیم تونل هم خیلی تنگ بود منم خیلی گرسنه بودم به طوری که گفتن یه طوری راه برو که جفتک نندازی طرف مامانو ببات من هم این کار کردم بعد گفتم باید قبل از این که برم نماز بخونم برم زاد گاهم

  وهمون لحظه خودم رو در نزدیکی ماه دیدم که من در هوا معلق بودم ودرست بالای یک دره ی با ارتفاع اندازه ی قدم بودم ویک شهاب سنگ مثل همان شهاب سنگی که میگفتند تاچنده فته ی پیش میخوره زمین وبسیار هم فاجعه بار هست اما نخورد ان شهاب سنگ داشت به پایین ان دره خیلی یواش نز دیک میشد پشت ان هم چند شهاب با فاصله ی دور از هم با همان سرعت به ماه نزدیک میشد ولی هیچ کدام به ماه نخوردند راستی ماه هم تاریک بود وانگار که ما در فضا بودیم نه روی ماه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب ممکن است تعبیر به این صورت باشد که شما به واسطه ی عبادتتان به جایگاهی بسیار خوب خواهید رسید اما باید بدانید که این جایگاه برای شما بسیار سخت به دست خواهد امد اما شما باید ثابت قدم باشید که انشالله خدا به همراه بندگان صالح خود است.
   سربلند و پیروز باشید

 2. عبدالله عابدی

  باسلام خواب دیدم ماه کامل بود و درحال سقوط بسمت زمین وحالت ترسناکی داشتم وبه اطرافیان میگفتم این ماه گرفتگی است ودر یک لحظه مجددا ماه به جای اولیه اش برگشت

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از سقوط رئیستان از جایگاهش دارد که این اتفاق خواهد افتاد و یا به آن نزدیک خواهد شد و دوباره به جایگاهش برگشت خواهد خورد.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. سلام وقت بخیر من یه خوابی دیدم که خیلی دوست دارم تعبیرشو بدونم ممنون میشم کمکم کنید
  خواب دیدم با خانواده کنار دریا نشستیم.(فقط مادر و خواهرم). مادرم یکم دور تر از من و خواهرم بود.
  ولی چون خیلی موج میومد . موج ها منو به سمت عقب میبردن و با خواهرم رفتیم کمی عقب تر نشستیم. (خیلی دور). اونجا یه خانمی با بچش بود و من گرم صحبت با اون شدم و (وقتی ما حرف می‌زدیم دخترش درحال دوچرخه سواری رو ماسه ها بود).
  بعد یک دفعه به خودم اومدم و دیدم خورشید غروب کرده و ما در ساحل دریا نیستیم روی پشت بام یه ساختمان خیلی بلند بودیم و من نگاه کردم دیدم دو برج مثل برج لندن جلوی ما بود. اما به جای ساعت داخل یکی ماه بود داخل یکی دیگه خورشید و من رفتم که ماه رو ببینم که یه دفعه افتادم و سقوط کردم .

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب نشان از اتفاقی در مسیر اینده ی شما دارد که در ان اتفاق شما از هدفی دور خواهید شد و سختی خواهید کشید اما باید فکر چاره کنید که پس از ان خواهید توانست که به موفقیتی بزرگ دست یابید اما باید بسیار اگاه باشید که بدانید در انتخاب هایتان دقت لازم را به عمل اورید و در داخل خوابتان به این شکل نشان داده شده است که شما در اینده انتخابی خواهید داشت که باید حتما انتخاب صحیح را اتجام دهید زیرا بین دو انتخاب خواهید قرار گرفت.
   تلاش کنید و در انتخاب هایتان دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. مرجان

  سلام من خواب دیدم در آسمان دوماه وجود دارد یکی کامل و یکی به دو قسمت تقسیم شده و در آسمان کنار هم هستن در آن لحظه احساس کردم یک اتفاق خاصی افتاده احساس کردم می تونم انرژی ماه رو بگیرم و چشمانم رو بستم و با کف دستم شروع به گرفتن انرژی ماه کردم طوری که وقتی چشم باز کردم موبایل من ذوب شده
  در عالم بیداری هم کف دستانم به شدت می سوخت و داغ بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   برای تعبیر این خواب دو نکته از زبان دو معبر جداگانه وجود دارد.
   اول انکه دو ماه در اسمان نشانه ی تعدد زوجین است وبرای شما است و به این اشاره دارد که شما ممکن است با این وجود برای خودتان مشکلی بسازید.
   و بدانید که احساساتی که در خواب داشته اید هم اشاره ای به همین موضوع است و نشان از ان است که خودتان مسبب این موضوع هستید و اینکه یکی از ماه ها را دوتکه دیده اید هم اشاره ای به ان است که یکی از ان دو ضعیف تر هستند.
   سربلند و پیروز باشید

   • مرجان

    ممنون ازتون وقت میذارید برامون

 5. Mahsa

  سلام من خواب ماه شب چهارده و دیدم که کامل و پرنور بود و ازش عکس میگرفتم. لطفا تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که این به معنای ان می تواند باشد که برای شما و در حق شما بی وفایی خواهد شد که برای شما خیر نیست و این خود در تعبیر خواب ماه امده است و باید بسیار نسبت به روابطتتان حساس باشید که خدای ناکرده نظاره گر همچنین موضوعی نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید