مجله آلامتو

تعبیر خواب ماه

دیدن ماه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ماه در خواب چیست؟

تعبیر دیدن ماه کامل چیست

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ماه از بزرگان شادی بیند

[یاد کن] زمانی را که یوسف به پدرش گفت ای پدر من [در خواب] یازده ستاره را با خورشید و ماه دیدم دیدم [آنها] برای من سجده می‏کنند سو ره یوسف آیهء «۴»

پس چون بر یوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خویش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شوید سو ره یوسف آیهء «۹۹»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و [همه آنان] پیش او به سجده درافتادند و [یوسف] گفت ای پدر این است تعبیر خواب پیشین من به یقین پروردگارم آن را راست گردانید و به من احسان کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بیابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شیطان میان من و برادرانم را به هم زد بی گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب لطف است زیرا که او دانای حکیم است سوره یوسف «آیه 100»


حضرت امام جعفر صادق فرماید

دیدن ماه بر هفده وجه است.

 • اول: پادشاه.
 • دوم: وزیر.
 • سوم: ندیم وهمدم.
 • چهارم: رئیس.
 • پنجم: شرف و جاه (بزرگی و مقام).
 • ششم: کنیزک.
 • هفتم: غلام.
 • هشتم: کارباطل.
 • نهم: والی حاکم و فرمانروا.
 • دهم: عالمی مفسد و بد عمل.
 • یازدهم: مهتری سروری.
 • دوازدهم: مادر.
 • سیزدهم: پدر.
 • چهاردهم: زن.
 • پانزدهم: فرزند.
 • شانزدهم: پسر.
 • هفدهم: بزرگواری.

تعبیر دیدن ماه در خواب

محمد بن سیرین گوید

دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیندماه با وی سخن گفت، دلیل که بر ولایتی حکم کند. اگر دید دو ماه با هم جنگ کردند، دلیل که میان دو پادشاه خصومت شود. اگر دید یکی از آن دو ماه ناقص شدند، یکی از آن دو پادشاه معزول شود.


جابر مغربی گوید:

اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنی صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنی بیند، دلیل که شوهری کند بدین نوع.


اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود و بعضی گویند: دیدن ماه به خواب، دلیل بر آن باشد که پادشاه را پسری آید یا وزیر را. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او پسری آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکی از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.


خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی ماه را در اتاق خود ببیند، همسری پیدا میکند و اگر زنی کافر چنین خوابی ببیند، به دین اسلام میگرود و اگر کسی ماه را در روی زمین ببیند، مادرش از دنیا میرود. خورشید و ماه به پدر و مادر تعبیر میشوند و اگر کسی در خواب ببیند که خورشید و ماه برای او سجده میکنند، نشانه آن است که پدر و مادرش از او راضی هستند.


لوک اویتنهاو می گوید:

 • ماه سرخ رنگ: عدم توافق
 • ماه زیبا: عشق وفادار
 • خسوف: اخبار بد
 • ماه کامل: بی وفایی ، خیانت
 • ماه در کنار خورشید: اتفاقات بسیار مهم
 • ماه گرفتگی: بی وفایی، خبرهای بد

آنلی بیتون م‏یگوید:

 1. دیدن ماه در آسمانی پرستاره به خواب ، نشانه کامیابی در امور عاطفی و موفقیت در زندگی است.
 2. اگر خواب ببینید ماه به شکل غیرعادی در آسمان دیده می شود ، علامت آن است که در روابط خانوادگی شما مشاجره و اختلاف روی خواهد داد.
 3. دیدن خسوف در خواب ، نشانه آن است که شایعات ، جامعه را به ویرانی خواهد کشاند.
 4. دیدن ماه نو در خواب علامت ازدواجی موفق و افزایش ثروت است.
 5. اگر دختری خواب ببیند از ماه می خواهد سرنوشت آینده او را بازگوید ، علامت آن است که با فرد مورد علاقه خود ازدواج خواهد کرد. اما اگر خواب ببیند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانه آن است که بخاطر علاقه بیش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد. و اگر خواب ببیند ماه ناگاه تیره می شود ، نشانه آن است که به علت نداشتن درایت و مهارتهای زنانه شادیها و سعادت بزرگی از چنگ او خواهد گریخت.
 6. اگر خواب ببینید ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانه آن است که جنگ و ستیز درخواهد گرفت و مردم برای دفاع از وطن پا پیش خواهند گذاشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • خواب ماه: تغییرات مهم و خوشایند
 • یک زن خواب ماه ببیند: شانس در عشق
 • یک مرد خواب ماه ببیند: کارهای او با موفقیت روبرو می شوند.

تعبیر خواب «ماه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ماه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

2 دیدگاه

 1. سلام من خواب ماه شب چهارده و دیدم که کامل و پرنور بود و ازش عکس میگرفتم. لطفا تعبیرش رو بگید

  • یاسین صداقت در

   با سلام
   در تعابیر خواب امده است که این به معنای ان می تواند باشد که برای شما و در حق شما بی وفایی خواهد شد که برای شما خیر نیست و این خود در تعبیر خواب ماه امده است و باید بسیار نسبت به روابطتتان حساس باشید که خدای ناکرده نظاره گر همچنین موضوعی نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید