تعبیر خواب انگور

دیدن انگور در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن انگور در خواب چیست؟

انگور سبز grapes_on_white

حضرت دانیال برای تعبیر انگور گوید:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.

معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.


محمدبن سیرین در مورد تعبیر انگور گوید:

انگور شرابی wine_grapes

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد. اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

 1. اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید. و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.
 2. خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.
 3. دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.
 4. اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

جابر مغربی درباره تعبیر دیدن انگور گوید:

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گِل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند.

اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند.

اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند.

اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند.

اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.

اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.


یوسف نبی علیه السلام برای تعبیر دیدن انگور گوید:

دیدن انگور سفید روزی حلال بود.

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»


لوک اویتنهاو می گوید:

 • خوردن انگور: تب مختصر
 • چیدن آن: جدایی غیر منتظره
 • انگور سفید: شادمانی
 • انگور سیاه: غصه
 • دیدن آن: شما به هدفتان خواهید رسید
 • کسی آنرا به شما بدهد: آشناییهای تازه
 • کشمش: دعوا در همسایگی

منوچهر مطیعی تهرانی برای تعبیرخواب انگور گوید:

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

تعبیر خواب «انگور» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «انگور» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

61 دیدگاه

 1. Farve در 1399/07/01در8:51 ق.ظ

  سلام من خواب دیدم یه مانتو دارم میخرم تمام اون مانتو با انگور سبز پوشیده شده بود

  • یاسین صداقت در 1399/07/04در10:39 ب.ظ

   با سلام
   خواب شما نشان بر خیر است و به معنی سلامتی و عافیت است و به گفته معبر مطیع تهرانی در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم و همین نشان بر خیر و برکت دارد و در فصل خود انگور سبز خوب است.
   و البته مراقب احساسات خود باشید که ما. به دستتان ندهد.
   سربلند و پیروز باشید.

 2. نسرین در 1399/06/14در7:42 ب.ظ

  سلام من خواب دیدم که خوشه انگوری از درختی کندم که صاحب ان اگاهی نداشتم در حال خوردن ان بودم اون انگور سبز و پر اب و زیبا بود میحوردم و خیابانی پر از درخت و بسیار سرسبز بود با دوستم راه میرفتم و اینکه صبح تا ظهر این خواب دیدم امکانش هست تعبیری داشته باشه؟؟؟؟

  • یاسین صداقت در 1399/06/27در6:51 ب.ظ

   با سلام
   در تعبیر خواب انگور اوده است که نشان بر این است که شما شما در موقعیت خوبی به سر می‌برید و از لحاظ روانی آرامشی را تجربه خواهید کرد که نیک است و اینکه انگور سبز در فصل خود خوب است و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 3. کیوان در 1399/06/11در9:42 ق.ظ

  سلام
  من خواب دیدم از دیوار خونه یه پیرزن تنها رفتم بالا و دارم انگور سبزاشو از رو شاخه هاش با اجازه خودش میکنم و میخورم. تو خونشون یه سری پرنده هی مزاحم میشدن و من با پرتاب انگور دورشون میکردم تا اینکه یه ببر اومد هی حمله می‌کرد و من یه شاخه انگور بهش دادم خورد و بعد فرار کردم.
  لطفا تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت در 1399/06/14در3:38 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب انگور نشان بر این است که درفصل خود خوب است و اگر تیره باشد نشان از مال حرام و اگر روشن باشد نشان از مال حلال است و اینکه علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد و در این بین دشمنی قوی و رحیم وجود خواهد داشت که آن فرد را به شکلی از خود دور خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 4. مهدی در 1399/06/10در9:34 ق.ظ

  با سلام من خواب دیدم دارم از درخت در خونه خودم انگور جمع میکنم با اینکه ۱۰ خوشه داده بود خیلی وقت پیش جمع کرده بودم ولی باز خواب دیدم که از اون درخت انگور بسیاری جمع میکنم

  • یاسین صداقت در 1399/06/11در5:16 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب انگور به و وقت خود نشان بر خیر و برکت و منفعت است و دیدن اینکه تنگور می‌چیند به این تعبیر است که شما بعد مشکلات و درد سر به شادی و خوشحالی مشغول میشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 5. زهرا در 1399/06/10در8:18 ق.ظ

  سلام
  خواب دیدم انگار میخوام از میوه فروشی یا فروشنده ای چیزایی بگیرم اون بهم یه خوشه بزرگ انگور سبز درشت خواست بده ولی من اکراه نشون دادم و اون گذاشت سرجاش بعد رفتم دوباره بگیرم ازش دیدم شلوغه و سخته گرفتنش پ اصلا حواس اون فروشنده م بهم نبود ..تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت در 1399/06/13در2:53 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب انگور در فصل خودش نشان بر خبر و برکت است و اینکه خوب است و اما انگور سبز علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد و اینکه آن را از فروشنده نگرفته اید بهتر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 6. Fafa در 1399/04/27در12:29 ب.ظ

  سلام خسته نباشید من دختر هستم’ خواب دیدم ک خشتکم پاره شده از پشت و فقط یک شخص میدونست و میگفت عیب نداره اما ی دختری فهمید ب یکی دیگهم گفت و عورت من از جلو مشخص شده بود و شروع کرد ب نصیحت کردنم و انگور سبز ک اب ازش میچکید یکی دسش بود و یکی داد دست من ک تکو توکی بندرت بین این حبه ها حبه ی تیره رنگ بودن و خیلی اب ازش میچکید منم ی نیش خند زدمو گذاشتمش تو سینی نخوردم اون انگور چوب خیلی کلفتو سبزی هم داشت ‘ توروخدا تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت در 1399/05/04در12:43 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که احتمالا شما از موضوعی که ناخواسته اتفاق میافتد و شما در ان دخالتی ندارید ناراحت خواهید شد و دیگران با حرف شما را ازار خواهند داد و اینکه افرادی هستند که قصد به این دارد که شما را وادار به عملی بیهوده کنند که نیک نیست و شما هم بر زشت بودن ان عمل اگاهی دارید و انجام نخواهید داد پس اگاه باشید که این خواب میتواند به عنوان هشتاری برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. یاسمن حیدری در 1399/04/21در1:15 ب.ظ

  سلام من خواب دیدم داخل کوچه ای هستم ک از همون ابتدای کوچه همه ی خونه ها درخت انگور دارن ک از خونه هاشون زده بیرون من از اولین درخت انگور ک سبز بود شیربن و رسیده بود و من خوردم ولی بقیه هاسون انگورهای سبز نارس بودن و من نخوردم

  • یاسین صداقت در 1399/04/25در5:07 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به آنها دلبسته هستیم و به آنها امید داریم. . برای افراد بی تفاوت میراث هم میتواند باشد.
   و برای بیمار شفا هم تلقی می‌شود که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید .

 8. فافا در 1399/04/20در12:59 ب.ظ

  سلام من خواب دیدم از کنار یه باغ انگور رد میشم که وقتی نگاه به انگورا کردم هر دونه انگور به اندازه ی یه هندوانه بود آبدار بودن من وی خواب تعجب کرده بودم وگفتم حتما صاحب باغ برای گرفتن شراب گذاشته آبدار بشن ونچیده خیلی هم دلم میخواست بخورم ولی صاحب باغ اونجا بود نخوردم لطفا راهنماییم کنید

  • یاسین صداقت در 1399/05/02در2:20 ب.ظ

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این تعبیر می تواند باشد که شما در مسئله ای وسوسه خواهید شد اما این موضوع نمی تواند شما را راضی کند که به ان کار تن دهید و این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 9. وروجک در 1399/04/20در6:42 ق.ظ

  سلام خواب دیدم غروبه دارم میخندم و بیخیالم میرم توی خیابون زیر یه درخت انگور دراز میکشم درخت خیلی بزرگ مثل گردو بود و انگورای دونه دونه سبز درشت داشت و دختری که میشناسمش خونه ش طبقه بالا بود درخت رو تکون میداد و من انگورایی ک میوفتاد رو میخوردم و بلند میخندیدم

  • یاسین صداقت در 1399/05/02در1:36 ب.ظ

   با سلام
   در تعبیر اینخواب باید بدانید که هم تعبیر مثبت دارد و هم نه و به این صورت خواههد بود که شما در اینده ای نه چندان دور ممکن است نسبت به کسی که زنی بسیار خوب و نیکو است برای کسب لذایذ دنیوی کاری انجام دهید که سبب شود ناراحت شوید و از این رو باید بسیار در کارهای خود دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 10. Z.K در 1399/04/18در8:51 ق.ظ

  سلام من مادرم رو از دست دادم دیشب خواب دیدم توی خونه مادریم هستم حیاط خونمون پر بود از درخت انگور . مادرم داشت به درختای انگور اب میداد به من گفت از انگور ها بچین و بخور من انگور ها رو نگاه کردم بعضی از دانه های انگور درشت بودند بعضی ریز تر من فقط دانه های درشت رو جدا میکردم و میخوردم مادرم دوباره بهم گفت بازم بچین و بخور و من بازم چیدم و خوردم دونه های انگور پوست شفاف و سبز رنگ داشتن
  ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
  با تشکر

  • یاسین صداقت در 1399/04/30در3:18 ب.ظ

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این صورت باشد که مادر شما امید به شما دارد و این خود تعبیر درخت انگور است اما انگور سبز نشان از خطایی است که شما برای مال دنیا مرتکب می شوید و این ممکن است امید ایشان را بر باد دهید از این رو سعی بر ان کنید که در انتخاب هایتان بسیار دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 11. sara در 1399/04/08در7:49 ق.ظ

  سلام من خواب دیدم با دو مرد که تو خواب به عنوان همکارام بودن رفتیم یه باغ که چند تا درخت انگور داره و از یه درخت که خوشه های پری از انگورهایی درشت و سبز داره اون آقا میخواست یه خوشه برامون بچینه که یهو از بالای درخت یه مار بزرگ سبز رنگ که بالای درخت حلقه زده بود پایین اومد و من وحشت کردم و از خواب پریدم

  • یاسین صداقت در 1399/04/20در7:59 ب.ظ

   با سلام
   در تعبیر انگور سبز آمده است که نشان از ان خواهد بود که شما در اینده ی نه چندان دور به واسطه ی عملی و منفعتی که برای خود شماست مرتکب اشتباهی و گناهی خواهید شد اما این برای خوردن ان است و باید بدانید که تعبیر خواب مار هم به معنای کسی است که خیر شما را نخواهد و از این رو در این خواب میتوان گفت که شما در اینده به واسطه ی کاری سعی بر ان خواهید کرد که منفعتی ببرید اما دشمنی سبب خیر خواهد شد و مانع از ان گناه می شود.
   انشالله که خیر است
   سربلند و پیروز باشید

 12. ریحان در 1399/03/27در3:35 ب.ظ

  سلام من خواب دیدم که از یه باغی انگور سبز درشت به سختی میچینم چون خیلی سخت بود دونه های انگور از خوشه اون جدا شد و من همه رو جمع کردم چون تو خواب میگفتم اینا درشت هستن و شیرین بعد صاحب باغ اومد و فرار کردیم ولی دونه های انگوری که جمع کرده بودم رو اوردم با خودم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت در 1399/04/01در2:07 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر کار بیهوده دارد که شما در آن بیهودگی سود و منفعتی را حاصل خواهید کرد که خیر است انشالله
   سربلند پیروز باشید.

 13. ساناز در 1399/03/23در5:20 ق.ظ

  سلام من نزدیک به ۸ ماهه یه هکر ۱۰ ملیون از حساب شوهرم خالی کرد الان بعد اون همه شکایت بهمون گفتن گرفتنشون اصفهانی و دادگاهامون اونجا تشکیل میشه فرداش قراربود بریم اصفهان من شب خواب دیدم منوشوهرم ازمهمونی برمیگشتیم چیزی گیرمون نیومدبخوریم تو راه پسرعمومو دیدیم یه پلاستیک پرازسیب و انگور دستش بود گفتیم چیزی نخوردیمپلاستیک و داد دستم منم یه خوشه دوتایی انگوربرداشتم یکیشو دادم خودش چون گفت منم نخوردم یه خوشه انگور و با اون پلاستیک پراز سیب و انگور نگهش داشتم واسه خودم از اون خوشه چنددونه انگور خودم خوردم چندتاشوهم دادم شوهرم دقیق معلوم نبود انگورسبزه یاسفید ممنون میشم راهنماییم کنید

  • یاسین صداقت در 1399/03/29در0:04 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیری است که به دست خواهید آورد و اینکه سیب نشان از منفعت است و انگور اگر ترش نباشد هم خیر است و احتمالا به مراد دل خواهید رسید و مشکلتان حل خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 14. اسرا در 1399/03/21در4:51 ب.ظ

  سلام من ظهر خواب دیدم ک از یه مسیری دارم عبور میکنم یه دفه متوجه شدم سره راه یه باغ پراز انگور سیاه هست ومن شروع کردم به چیدن و به خیال خودم ترس داشتم ک الان صاحب باغ میاد،لطفا تعبر خوابمو اگ میدونید بگید

  • یاسین صداقت در 1399/03/24در8:40 ق.ظ

   با سلام
   در تعبیر این خواب بر اساس روایات مختلف تعابیر مختلفی امده است و امام صادق می فرماید که ممکن است به این صورت تعبیر گردد که به معنای فرزندی در اینده برای شما باشد و یا خیری که شما در صدد انجام ان برای دیگری هستیدد و نگرانی شما از نیامدن صاحب باغ امری کاملا غریضی است.
   سربلند و پیروز باشید

 15. محمد غلامی در 1399/03/10در5:24 ق.ظ

  خواب دیدم که مقدار خیلی زیادی انگور خوردم ودر خواب دنبال چیزی می گشتم کا بخورم تا در زیاد خوردن انگور بیمار نشم

  • یاسین صداقت در 1399/03/16در1:48 ب.ظ

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که ممکن است به این صورت باشد که شما در اینده منفعتی کسب خواهید کرد و بسیار زیاد است اما نسبت به آن بی توجهید که سبب خواهد شد که شما اینده ی خود را دست خوش تغییر کنید و باید در انتخاب ها و بازخوردهایتان نسبت به مسائل بیشتر دقت کنید تا خدای ناکرده خیری که به شما رسیده است از بین نرود.
   سربلند و پیروز باشید

 16. عباس پاکدل در 1399/03/09در6:53 ق.ظ

  خواب دیدم بامادرم هستم ومیگویدبیا ازین انگورهابخورببین چقدشیرین هست ومن مشقول خوردن شدم که یک خوشه پربارازدرخت جداشدوافتاددر دستم انگورعسکری هم بود

  • یاسین صداقت در 1399/03/15در11:17 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است دلیل بر انکه شیرین باشد و و اینکه خوردن انگور به گفته دیگر معبران نشان از کاری دارد که بیهوده است اما شما را خوشحال میکند
   سربلند و پیروز باشید .

 17. مژده در 1399/02/30در8:46 ق.ظ

  سلام من دیشب قبل خواب نیت کردم ک باردار میشم یا نه ک خواب دیدم تو یه باغ پر از انگورهای سبز هستم درختاپر محصول بودن با خواهرم بودیم و دوتا مرد از خواهر م پرسیدم این مردا کین گفت نگهبانانی باغن نمیتونی از انگورها بچینی ولی من دست بردم و چند دونه چیدم خیلی بزرگ بودن و شیرین خواستم تعبیرش کنید واسم

  • یاسین صداقت در 1399/02/30در9:50 ق.ظ

   با سلام
   ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.و به تعبیر دیگر معبران تاک نشان از امید دارد که ان را مینشانید و برای سالهای درازی از ثمر ان استفاده میکنید .خواب شما نیک است و تعبیر خیر دارد برای شما
   سربلند وپیروز باشید .

 18. Z:kh در 1399/02/18در9:06 ق.ظ

  خواب دیدم با سه تا ازخواهرام رفتیم باغ پراز انگور شاخه هاش پراز انگورای ریز و خوشرنگه ازهمشون میخوریم با خواهرم بحث ودعوا میکنیم درمورد یه مسلئه دیگه لطف بگید تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  • یاسین صداقت در 1399/02/22در11:18 ق.ظ

   با سلام
   در تعبیر خواب دیدن باغ انگور امده است که به این تعبیر است که پس از سختی هایی در زندگیتان فراخی خواهید دیدو این بسیار برای شما خیر است و در قسمت پایانی خوابیتان هم باید عرض کنم که تعبیر دعوا کردن در خواب خیر است و نشان از صلح و دوستی بین انها پس از مدتی ناراحتی است واین خود با قسمت اول خواب شما هم خوانی دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 19. رها در 1399/02/07در6:25 ق.ظ

  سلام خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم با دوستانم یه امتحانی میدم یادم نیست امتحان چی بود(در واقعیت یک همکار آخوند داریم که مرد خوبی هست)ایشون به من نمره ۱۸ رو دادن که بالاترین نمره بود و به بقیه ۱۷:۷۵ و نمره های پایین تر. بعد دیدم به همه انگور میدادن به من یه بشقاب انگور سبز با دونه های درشت و آبدار و خوشمزه دادن که هر چقدر می خوردم مقدار انگوری که توی ظرف بود کم نمی شد.
  ممنون از سایت خیلی خوبتون.

  • یاسین صداقت در 1399/02/10در10:24 ق.ظ

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار خیر است و به این معنا است که در تعابیر خواب امده است که تعبیر انگور در خواب به معنای مالی است که به شما داده می شود و اینکه در خواب مقدار این مال کم نشده است هم بسیار خیر و نیکو است و باید بدانید که برای شما تعبیر این خواب به این شکل خواهد بود که شما را فرصتی پیش خواهد امد که باید تصمیمی بگیرید و این تصمیم سبب خواهد شد که شما به واسطهی تصمیمتان ببه ن خیر برسید و یا نه و راهی هم که در خواب برای شما پیشنهاد شده است این است که همیشه برای رسیدن به ان سعادت خداوند را ملاک اعمالتان قرار دهید.
   سربلند و پیروز باشید

   • رها در 1399/02/10در1:08 ب.ظ

    ممنون از سایت خوبتون
    عدد ۱۸ بد نیست؟

    • یاسین صداقت در 1399/02/13در10:21 ق.ظ

     باسلام
     الگوهای موجود درخواب بسیار با اهمیت ترند تا اتکا بر اعداد.
     سربلند و پیروز باشید

 20. نسیم در 1399/02/02در1:19 ق.ظ

  سلام . وقت بخیر.
  من چند روز پیش خواب دیدم یه جایی هستیم احساس میکنم فرودگاهه. تو حیاطش یه درختیه شبیه درخت گوجه سبز. ولی انگور سیاه آورده و به شکل خوشه نیست تکی هست و از ساقه درخت درومدن برگی بهشون وصل نیس.
  میبینم داییم از انگورا میچینه و میخوره. من میگم دایی مگه همچین انگوری هم هست میگه اره هست خیلی هم خوشمزه هست . منم چیدم خوردم خوشمزه بود. تعبیرش چیه؟
  من تا حالا 3 تا خواب بهتون گفتم تو هر سه تا همین داییمم دیدم.

  • یاسین صداقت در 1399/02/03در9:08 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر خواب انگور به گفته معبران بزرگ اگر در وقت خود نباشد غم و اندوه است و انگور که رنگش و ابش سیاه و قرمز باشد به مال حرام آن را تعبیر کرده اند و اگر شیرین باشدنیک است.
   وجود دایی شما در خواب هایتان اول از همه نشان بر احساس شماست و نشان دوم خبری بر ایشان.
   سربلند و پیروز باشید.

 21. نیوشا در 1399/01/04در1:25 ب.ظ

  جواب خوابمو پیدا نکردم
  خواب دیدیم که از کنار باغی که رد می‌شویم انگورها رو داخل کامیون میکنن من هم یه خوشه انگور قرمز می دزدم می خورم بعد تو ادامه خواب یه زنی به من یه پیراهن ویه فرش هدیه میدهد

  • یاسین صداقت در 1399/01/06در9:26 ق.ظ

   با سلام
   به واسطه ی دوستی به شما خیر و منفعتی اندک میرسد و اینکه در خواب دیده اید که زنی به شما پیراهن و فرش هدیه میدهد هم به معنای این است که به شما منفعتی خواهد رسید و احتمالا این منفعت هم به واسطهی ان دوستی خواهد بود که امام صادق (ع) هدیه گرفتن را بسیار نیکو میدانسته اند.
   سربلند و پیروز باشید

 22. Elena در 1398/12/20در7:41 ق.ظ

  سلام خواب دیدم وسط یه خونه بزرگ بودم بعد یه زنی که نمیشناختم وسط باغ خونه دراز کشید انگور سبز خورد

  • یاسین صداقت در 1398/12/21در8:39 ب.ظ

   با سلام
   تعبیر دیدن انگور در متن نیز امده است اما این خوابی که شما دیده اید به نوعی دیگر قابل تعبیر است و باید بداینید که ان مکانی که در ان حضور داشته اید و ان را نمیشناسید اشاره به مکانی در اینده دارد که در ان قرارا خواهید گرفت و انگور سبزو سفید در خواب به معنای اوقات خوش و روزی حلال است و اینکه در خواب زنی را دیده اید که انگور میخورد و در اسایش است نه به معنای زند در خواب خواب بلکه به معنای اشاره ای به وضعیت خود شما در ان لحظه است که نشانه از شرایطی نیکو دارد و این خواب ممکن است به این شکل دارای تعبیر باشد که شما در اینده ای نزدیک به اسایشی نیکو دست خواهید یافت.
   سربلند و پیروز باشید

 23. زهرا در 1398/07/22در8:57 ب.ظ

  سلام خواب دیدم خونه پدرم هستم و اونجا انگور هست انگور سبز ولی دنه های خیلی درشت و بزرگ بود جوری هر یدونش تو یدستم جا میشد و من دوستاش رو برداشتم و داشتم می‌خوردم تعبیرش چی میشه

 24. معصوم در 1397/11/23در5:15 ب.ظ

  من خواب دیدم که انگور سبز و خیلی خوشرنگ درخشان به مقدار خیلی زیاد تو دامنم چیدم و یدونه حبه ازش کندمو خوردم خیلی شیرینو خوش طعم بود.درخشندگی و تازگی میوه تو خوابم خیلی مشخص بود.

 25. عباس پاشایی پایدار در 1397/09/09در10:06 ب.ظ

  سلام در خواب دیدم یکی از دوستانم از درخت انکور سه نوع انکور سبز روشن دانه بزرگ سبز تیره دانه کوچک وسبز تیره دانه بزرگ که همه طعم شیرین دارند به من رساند ودو عدد فرش کهنه یکی دستباف ودیگری ماشینی در بغل داشتم ودر مسیر خانه انگو رها را میخوردم وکسانی میخواستند از دستم بگیرند اما تا دم درمان نتوانستند وبعد از ذسیدن به خانه برادرام به کمکم امدند ومعارضین را کتک زده فراری دادیم

 26. حسن در 1397/06/13در6:02 ق.ظ

  خواب دیدم رفتم منزل قدیمیامان پدرومادرم که فوت شده اندهردوزنده بودن ومادرم برایم یه بشقاب انگورسفید آوردنشستم وهمه اش راخوردم

 27. رامین احدی در 1397/03/19در7:52 ق.ظ

  سلام
  کسی خواب دیده تسبیحی با دانه های انگور سبز بهش دادم که با هر ذکر دانه انگور تبدیل به یاقوت میشده و گفتم اگه برام دعا کنی تسبیح رو میدم بهت.
  لطف کنید تعبیرش

  • بي نام در 1398/05/01در8:47 ق.ظ

   سلام خواب ديدم يك زن برام انگورسبز ميده و يادم نمياد زن كي بود و يك خوشه بزرگ بود منم كمشو خوردم .حالا تعبيرش چه ميشه؟

 28. فرزانه در 1397/01/30در11:12 ق.ظ

  سلام درختی انگور خشک بود که دیدم انگور سبز و درشت داره وچیدم ولی نخوردم

  • محمد در 1397/08/06در6:50 ق.ظ

   به مال ومنال میرسی

  • Vli در 1398/03/27در10:46 ق.ظ

   خواب خوبی نیست خواب خوبی نیست

 29. سحر در 1397/01/19در7:10 ب.ظ

  خوردن انگور سرخ

  • محمد در 1397/08/06در6:52 ق.ظ

   ان شاءالله خوشبخت میشی

   • روژا محمدی در 1399/02/27در12:12 ب.ظ

    سلام وقتتون بخیر دیشب خواب دیدم تو خونه ای که سالها پیش زندگی میکردیم و یه درخت انجیر داشت همون درخت توی خواب انگور سبز و سرخ داشت و من و مادرم بودیم و مادربزرگم که پارسال فوت کردن از بالای درخت میچیدیم ومادربزرگم به من کمی انگور داد و منم میچیدم و توی ظرفش میزاشتم ممنون میشم تعبیرش کنید تشکر

    • یاسین صداقت در 1399/02/31در9:02 ق.ظ

     با سلام
     تعبیر این خواب به این صورت ممکن است باشد که بر اساس تعابیر در راجع به خواب انگور امده است که اگر در خواب دیدید که کسی به شما انگور داد به ان معناست که نشان از سرمستی شما و ان شخص مقابل است و این هردو برای شما خیر است و نشان از جایگاه خیر ایشان و همچنین سعادتی در اینده برای شما دارد.
     اما خیراتی هرچند کم برا ایشان تذر کنید.
     سربلند و پیروز باشید

 30. ابوالفضل گلمحمدی در 1396/08/15در11:24 ق.ظ

  سلام خواب دیدم همسایمون درخت انگورداره من چند خوشه بزرگ انگورسبز ویه خوشه بزرگ انگور سیاه میچینم وچند تا دونه از انگور سبز که شیرینم بود رو میخورم وبه کسانی که پیش من بودند گفتم به صاحبش میگم بعدا که چند خوسه انگور ازدرخت چیدم خواستم که یه خوشه انگور سبز دوبتره بچینم که در خونه صاحب انگور واسد ومن از ترس این که انگورارو نبینه اروم میذارم میرم سمت خونم .ممنون میشم تعبیرسو بهم بگین

  • Vli در 1398/03/27در10:45 ق.ظ

   با دختر همسایتون دوست میشی و بعد از مدت طولانیی متوجه میشن و یکم کتکت میزنن

نظر خود را بیان کنید