تعبیر خواب انگور

دیدن انگور در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن انگور در خواب چیست؟

تعبیر خواب انگور سبز

حضرت دانیال برای تعبیر انگور گوید:

خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بی وقت، ترس و بیم بود.

معبران گفته اند: به عدد هر انگور که خورده بود زخم چوب یاتازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خوب سخن خیری بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین دلیل کند.


محمدبن سیرین در مورد تعبیر انگور گوید:

تعبیر خواب خوردن انگور سیاه

انگور سفید به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد.

ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی.

برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم. تاک نشان بی خردی و سرمستی هم می تواند باشد.

اگر بیننده خواب مرفه و مال دار باشد و ببیند در خانه اش تاک روئیده این خواب هشدار سرمستی است و احیانا تند روی چون از انگور شراب می گیرند و شراب مستی می آورد و مستی علت گمراهی و تباهی است لذا دیدن تاک ممکن است هشدار باشد که تشخیص آن با معبر است.

 1. اگر خواب ببینید انگور می چینید ، علامت آن است که بعد از دردسر به شادی دست می یابید. و در آینده به کارهایی دست خواهید زد.
 2. خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد.
 3. دیدن انگور در خواب ، علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید.
 4. اگر دختری در خواب ببیند انگور می خورد ، علامت آن است که نسبت به آرزوهای خود اندکی دلسرد خواهد شد.

جابر مغربی درباره تعبیر دیدن انگور گوید:

اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گِل بود، دلیل که خدمت پادشاه بادیانت کند.

اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند.

اگر بیند که انگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند.

اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خود، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند.

اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.

اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:

انگور سیاه و سفید به وقت خود و بی وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود، اول: مال باخیر وبرکت، دوم: فراخی نعمت، سوم: از قحط و بلاامان یافتن.


یوسف نبی علیه السلام برای تعبیر دیدن انگور گوید:

دیدن انگور سفید روزی حلال بود.

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزی] یکی از آن دو گفت من خویشتن را [به خواب] دیدم که [انگور برای] شراب می‏فشارم و دیگری گفت من خود را [به خواب] دیدم که بر روی سرم نان می‏برم و پرندگان از آن می‏خورند به ما از تعبیر ش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می‏بینیم. سوره یوسف آیه «36»

ای دو رفیق زندانیم اما یکی از شما به آقای خود باده می‏نوشاند و اما دیگری به دار آویخته می‏شود و پرندگان از [مغز] سرش می‏خورند امری که شما دو تن از من جویا شدید تحقق یافت. سوره یوسف آیه «41»


لوک اویتنهاو می گوید:

 • خوردن انگور: تب مختصر
 • چیدن آن: جدایی غیر منتظره
 • انگور سفید: شادمانی
 • انگور سیاه: غصه
 • دیدن آن: شما به هدفتان خواهید رسید
 • کسی آنرا به شما بدهد: آشناییهای تازه
 • کشمش: دعوا در همسایگی

منوچهر مطیعی تهرانی برای تعبیرخواب انگور گوید:

در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم.

☺ تعبیر خواب «انگور» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «انگور» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


75 دیدگاه

 1. زینب

  سلام ،بنده درخواب بسیار تشنه خوردن انگور بودم و درداخل خانه شاخه هایی روییده بودند ک انگورداشت هرچه میخوردم بیشتر دلم میخواست چنددانه هم خودم چیدم وخوردم بقیه را فرددیگری برایم چید چه تعبیری میتواند داشته باشد؟

 2. اویس

  سلام
  من در خواب دیدم از تاک خوشه های انگور سبز و بسیار زیبا بودند میچیدم لطفا تعبیر خوابم را بگویید

 3. خانم احمدی

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم از کنار ی باغ بزرگی عبور میکنم ک دور اون فنس کشیده شده بوده خیلی درخت های انگور سبز و تازه بودن ولی هیچ میوه ای نداشتن من ک همین طور دوستمو لای شاخه ها میکشیدم و حرکت میکردم یک بار ی خوشه انگور سبز ک خیلی درشت بود رو پیدا میکنم و ازش میخورم هیچ مزه ای هم نداشت درست مثل اب بعد از اون انگو میخواستم ب چند نفر دیگه هم بدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   می تواند بر اساس تعبیر خواب برای شما خیر نباشد و نشان از ان باشد که شما در اینده برای انجام کاری که وسوسه ا ی را در شما تحریک کند دست به کاری زنید که برای شما انچنان خیر نیست و از این جهت باید بسیار اگاه باشید.
   سربلند و یپروز باشید

 4. حمیدرضا

  سلام من خواب دیدم که رفتم بالای درخت انگور سبز یا همون عسگری که دانه های انگور بسیار بزرگی داشت یه زنی صاحب اون درخت بود به من اجازه خوردن داد ولی به یه نفر که یهو همراهم شده بود نداد و نمیزاشت اون از اون انگور ها بخوره یه چند نفر دیگه ای هم اومدن و من هی انگور میکندم و بهشون میدادم و اون زن چیزی نمی‌گفت و هی داشت خوشحال تر میشد و به من نگاه میکرد ولی یادمه که انگور ها رو بین بقیه تقسیم میکردم بین یه دختر بچه یه مرد انگاری چهل ساله و یه پسر هجده نوزده ساله و زن صاحب درخت انگور ها..

 5. ali Es

  سلام خسته نباشید من دیشب در خواب دیدم عمه ام که فوت کرده باغ پر از انگور دارد مادر شوهرم ویروس عمه ام که هر دو فوت کرده بودند آنجا بودند ویک نفر رو هم دیدم که الان زنده است سعی می‌کرد به صورت زیر آبی به باغ آسیب بزند
  من از اونجا رفتم وتوی راه از کنر باغ انگوری که صاحبش بی وارث بود با چند نفر رفتیم خوشه انگور نرسیده دزدیدم ویکی آمد ما رو گرفت من چند دانه ه از انگور سبز خوردم وبقیه خوشه انگور سبز را زیر کمد قائم کردم آن شخص آمد همه جا را گشت وآن خوشه نصفه را پیدا کرد ودر هال دعوا کردن من بود که از خواب پریدم اون شخصی که مارو گرفت زنده هست وخانم بود
  لطف میکنین تعبیر خواب من رو بگید ممنون

 6. زهرا

  سلام. من دختر مجرد هستم. خواب دیدم دو تا ظرف انگور سبز که انگار مادرم گذاشته توی کمد یا کابینت رو پیدا کردم، انگورهای سبز آبدار داخل ظرف سفید رنگ و آبی که بنظر خنک میومد. داخل ظرف انگورهای کمی خراب شده هم بود. ولی من از انگورهای شیرین آبدار خوردم و انگورهای خراب رو کنار میگذاشتم

 7. J-b

  من خواب دیدم با تعرادی دوستانم در مدرسه سبد انگور سبزی میدزدیم و میخوریم و بین خومان قول میزاریم که نگیم

 8. ش ک

  سلام
  همسربنده مدتی است در مغازه دوستش که دوست خانوادگی هستیم مشغول بکار شدهاست.بتازگی خواب دید که در خانه ای دوطبقه و حیاط دارهستیم که طبقه پایین منزل ماست و طبقه بالا منزل آن دوست خانوادگی مان. و از حیاط ما یک تاک روییده و به تراس طبقه بالا رفته و انگورهایی سبز که قسمتهایی به قرمزی میزند از فرط رسیدگی و بسیار درخشان و براق و تازه هستند و همزمان که همسرم در حال چیدن انگورهاست پرنده ها و زنبور ها هم همزمان از ان ها میخورند و بهره میبرند و حتی لازم بوده برای کندن کمی حیوانات را کنار براند و بچه های ما و بچه دوستمان همه خوشحالیم و انگورها را از دست همسرم میگیریم و در سبد میگذاریم و بچه ها کمابیش از انگور ها میخورند و همسرم هم چند دانه خورد ولی بیشتر مشغول چیدن بوده به بچه ها میگفته انگورهایی که بالاتر قرار دارند مال طبقه بالاست و در خواب سراغ دوستش را میگیرد که همسر ایشان میگوید شوهرش خادم مسجد شده (در حالی که در بیداری ایشان خیلی هم اهل نماز و اینها نیست)و همسرمن خیلی خوشحال میشوند.و در کل در طول خواب حس خیلی خوبی داشته اند
  میشه تعبیر را بگین لطفا

 9. Some

  سلام من تو خواب دیدم یه بشقاب انگور رسیده و خوشمزه که بعضیهاش به سرخ کم رنگ میزد آوردم تو تخت خوابم که بخورم ،یکی دوتا که خوردم مادرم از خواب بیدار شدو ازم گرفت گفت بده منم بخورم منم متعجب نگاه کردم به کار مادرم
  تعبیرش چی می‌تونه باشه

 10. سعید

  سلام
  من آقا هستم و دیشب خواب دیدم که یک سینی بزرگ از انگور سبز که بسیار زیبا و دلفریب بود وجود داشت من میخواستم کمی از انگور ها رو بردارم و ولی وقتی سینی به طرف من می آمد می دیدم که از آن انگور های زیبا خبری نیست و تنها کمی انگور به شده و به درد نخور برای من وجود دارد .
  خواستم بدانم تعبیر این خواب چیست ؟!

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب می تواند نشانی از ان باشد که شما در اینده تا چند قدمی دریافت مالی پیش بروید اما ان را به دست نیاورید.
   سربلند و پیروز باشید

 11. سحر

  سلام.یجایی بودم که پرازدرختای انگور سفید رسیده بودو همه توباغ خودشون بودن وانگور میچیندن.منم رهگذری که رد میشدم تو کوچه باغاشون یکی دونه از خوشه انگور چیندم وگفتم‌صاحبش راضی باشه یادم نمیاد خوردم یا نه.اما توفکرش بودم بعدا بچینم کسی نبینه..من کلا تو واقعیتم همینم.هرجایی ببینم رو درخت میوه ای هست میچینم.کاری ندارم صاحبش راضیه یا نه.شاید این برحسب عادتمه که خوابشم میبینم..نظرتون چیه

 12. سحر

  سلام.یجایی بودم که پرازدرختای انگور سفید رسیده بودو همه توباغ خودشون بودن وانگور میچیندن.منم رهگذری که رد میشدم تو کوچه باغاشون یکی دونه از خوشه انگور چیندم وگفتم‌صاحبش راضی باشه یادم نمیاد خوردم یا نه.اما توفکرش بودم بعدا بچینم کسی نبینه..من کلا تو واقعیتم همینم.هرجایی ببینم رو درخت میوه ای هست میچینم.کاری ندارم صاحبش راضیه یا نه.شاید این برحسب عادتمه که خوابشم میبینم..

 13. اراد

  سلام من خواب دیدم سر درب خونمون البته دیوار همسایه درخت انگور دراومده و اولش غوره بوده میخواستم برم بچینمش باخودم گفتم اینا ترش ..برم رسیده هاش بچینم که رفتم دوتا انگور سبز و رسیده رو چیدم …ممنون اگه بگید تعبیرش چیه

 14. فاطمه

  سلام من خواب دیدم که انگور سبز رو توی حیاط خانمان پخش میکنم تا خشک شود تعیبرش چیه؟

 15. دانیال

  سلام من خواب دیدم دارم از خیابانی رد میشم که ناگهان تیر برقی رو میبینم که ازش شاخه های توت سفید و شاه توت و در بالای آن انگور سبز ریز آویزانه،ابتدا شروع کردم به خوردن توت سفید درشت و به اطرافیان هم میدادم بعد شاه توت رو چیدم که رنگ قرمزش ریخت روی لباسم بعد که از تیر بالاتر رفتم شروع کردم به چیدن انگور که باز هم به اطرافیان میدادم و حتی خواهر و مادر خودم که دیدم مادرم خوابیده رو زمین و‌حال بسیار بدی داره که منم با ناراحتی از تیر پایین اومدم

 16. ممد

  من تو خواب دیدم که با زنی در حال مجامعت از عقب او هستم بدنی سفید و نرم داشت و من انگورهایی درشت حبه حبه هنگام بوسیدنش در دهان او میگذاشتم او نیز اخ اخ کنان انها را قورت نیداد و مرا میبوسید وهی میگفت ممد تندتر بزن

 17. نیکزاد

  با سلام خدمت شما
  خواب دیدم که یک بشقاب با یک خوشه انگور که خیلی سبز روشن و بامزه به نظر میرسد نزد درختی که تاک نبود درختی بود که بالای آن دوستانم که حالا نمیفهمم آنها کیستند بودند و نظاره یک محفلوعروسی که از آنجا میگذشتند بودند و من برایشان انگور میاورم ولی هیچ کداممون نمیخوریم فقط من طرفش میبینم و از رنگ سبز روشنش بی نهایت خوشم میاید ولی فکر کنم بعداً یک کمی خوردم ولی بسیار لذت بخش بود

 18. نازی

  سلام من خواب دیدم تووو خونه قدیمی مامانم هستم که چندین سال شده فروختن درختایی داشت پر از انگور سبز و سیاه که نگاش میکردم

 19. نسرین

  سلام من خواب دیدم باغ کنار قبرستان درخت های میوه هستند رفتم دو خوشه انگورسیاه کندم به سختی
  یکی آن را یه مرد خورد دیگری دستم بود وشروع به خوردن کردم

  • تعبیر خواب

   با سلام تعبیر خواب شما میتواند بر این معنی باشد که اگر مجرد هستید از ارزوهای خود دلسر شده اید و از طریق فردی به شما کمک و غمی از شما رفع خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 20. فرزاد

  من خواب دیدم یه کوچه ای هست سرپوشیده از درخت انگور . خوشه های زرد و سبز و گاها بینشدن غوره بود . از تح کوچه منتظر مادربزرگ مرحومم بودم که زیادم منو تحویل نگرفت . من خواستم انگور بچینم هم برای مادربزرگم بدم هم به معشوقم . وقتی انکور چیدم دیدم بینشون غوره هم هست . انگورم سبزه . ولی به محض چیدن از دستم افتاد زمین . ولی فکر کنم چند تا دونشو خوردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب نشان از چیزی دارد که شما در اینده به ان دست خواهید یافت که برای شما تماما خیر نیست و ممکن است نشانی از ان باشد که باید در انتخاب هایتان دقیق باشید که خدای ناکرده به واسطه ی رسیدن به خیری مشکلی برای شما پیش نیاید.
   سربلند و پیروز باشید

 21. خانم غفاری

  من خواب دیدیم با طرف مورد علاقه ام دارم انگور سبز می خورم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   اگر غوره نباشد میتواند خوابی خیر باشد و نشان از اینده ای حلال برای هردوی شما باشد و از این رو بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 22. فاطمه

  باسلام من خواب دیدم داخل کوچه و خونه های مردم پر انگور های خیلی درشت بود انگور ها هم سبز بودن ب من گفتن بچین خوشمزه ان منم میکندم هم خودم میخوردم هم به بقیه میدادم ولی بزرگ ترینش و خودم خوردم اونقدر خوشمزه بودن و شیرین ک از خوردنشون سیر نمیشدم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما ممکن است به این معنا باشد که خیر نیست و نشان از بیماری در تعابیر خواب امده است و از این رو حتما صدقه دهید که انشالله ختم به خیر باشد.
   سربلند و پیروز باشید

 23. Farve

  سلام من خواب دیدم یه مانتو دارم میخرم تمام اون مانتو با انگور سبز پوشیده شده بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خواب شما نشان بر خیر است و به معنی سلامتی و عافیت است و به گفته معبر مطیع تهرانی در خواب های ما تاک خوب است و به امید تعبیر شده است. ریشه امیدی است که در زمین می نشانیم و از بر و میوه آن سالیان دراز استفاده می کنیم و همین نشان بر خیر و برکت دارد و در فصل خود انگور سبز خوب است.
   و البته مراقب احساسات خود باشید که ما. به دستتان ندهد.
   سربلند و پیروز باشید.

 24. نسرین

  سلام من خواب دیدم که خوشه انگوری از درختی کندم که صاحب ان اگاهی نداشتم در حال خوردن ان بودم اون انگور سبز و پر اب و زیبا بود میحوردم و خیابانی پر از درخت و بسیار سرسبز بود با دوستم راه میرفتم و اینکه صبح تا ظهر این خواب دیدم امکانش هست تعبیری داشته باشه؟؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب انگور اوده است که نشان بر این است که شما شما در موقعیت خوبی به سر می‌برید و از لحاظ روانی آرامشی را تجربه خواهید کرد که نیک است و اینکه انگور سبز در فصل خود خوب است و خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 25. کیوان

  سلام
  من خواب دیدم از دیوار خونه یه پیرزن تنها رفتم بالا و دارم انگور سبزاشو از رو شاخه هاش با اجازه خودش میکنم و میخورم. تو خونشون یه سری پرنده هی مزاحم میشدن و من با پرتاب انگور دورشون میکردم تا اینکه یه ببر اومد هی حمله می‌کرد و من یه شاخه انگور بهش دادم خورد و بعد فرار کردم.
  لطفا تعبیرشو بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب انگور نشان بر این است که درفصل خود خوب است و اگر تیره باشد نشان از مال حرام و اگر روشن باشد نشان از مال حلال است و اینکه علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد و در این بین دشمنی قوی و رحیم وجود خواهد داشت که آن فرد را به شکلی از خود دور خواهید کرد.
   سربلند و پیروز باشید.

 26. مهدی

  با سلام من خواب دیدم دارم از درخت در خونه خودم انگور جمع میکنم با اینکه ۱۰ خوشه داده بود خیلی وقت پیش جمع کرده بودم ولی باز خواب دیدم که از اون درخت انگور بسیاری جمع میکنم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب انگور به و وقت خود نشان بر خیر و برکت و منفعت است و دیدن اینکه تنگور می‌چیند به این تعبیر است که شما بعد مشکلات و درد سر به شادی و خوشحالی مشغول میشوید.
   سربلند و پیروز باشید.

 27. زهرا

  سلام
  خواب دیدم انگار میخوام از میوه فروشی یا فروشنده ای چیزایی بگیرم اون بهم یه خوشه بزرگ انگور سبز درشت خواست بده ولی من اکراه نشون دادم و اون گذاشت سرجاش بعد رفتم دوباره بگیرم ازش دیدم شلوغه و سخته گرفتنش پ اصلا حواس اون فروشنده م بهم نبود ..تعبیرش چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب انگور در فصل خودش نشان بر خبر و برکت است و اینکه خوب است و اما انگور سبز علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد و اینکه آن را از فروشنده نگرفته اید بهتر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 28. Fafa

  سلام خسته نباشید من دختر هستم’ خواب دیدم ک خشتکم پاره شده از پشت و فقط یک شخص میدونست و میگفت عیب نداره اما ی دختری فهمید ب یکی دیگهم گفت و عورت من از جلو مشخص شده بود و شروع کرد ب نصیحت کردنم و انگور سبز ک اب ازش میچکید یکی دسش بود و یکی داد دست من ک تکو توکی بندرت بین این حبه ها حبه ی تیره رنگ بودن و خیلی اب ازش میچکید منم ی نیش خند زدمو گذاشتمش تو سینی نخوردم اون انگور چوب خیلی کلفتو سبزی هم داشت ‘ توروخدا تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر این دارد که احتمالا شما از موضوعی که ناخواسته اتفاق میافتد و شما در ان دخالتی ندارید ناراحت خواهید شد و دیگران با حرف شما را ازار خواهند داد و اینکه افرادی هستند که قصد به این دارد که شما را وادار به عملی بیهوده کنند که نیک نیست و شما هم بر زشت بودن ان عمل اگاهی دارید و انجام نخواهید داد پس اگاه باشید که این خواب میتواند به عنوان هشتاری برای شما باشد.
   سربلند و پیروز باشید.

 29. یاسمن حیدری

  سلام من خواب دیدم داخل کوچه ای هستم ک از همون ابتدای کوچه همه ی خونه ها درخت انگور دارن ک از خونه هاشون زده بیرون من از اولین درخت انگور ک سبز بود شیربن و رسیده بود و من خوردم ولی بقیه هاسون انگورهای سبز نارس بودن و من نخوردم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به آنها دلبسته هستیم و به آنها امید داریم. . برای افراد بی تفاوت میراث هم میتواند باشد.
   و برای بیمار شفا هم تلقی می‌شود که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید .

 30. فافا

  سلام من خواب دیدم از کنار یه باغ انگور رد میشم که وقتی نگاه به انگورا کردم هر دونه انگور به اندازه ی یه هندوانه بود آبدار بودن من وی خواب تعجب کرده بودم وگفتم حتما صاحب باغ برای گرفتن شراب گذاشته آبدار بشن ونچیده خیلی هم دلم میخواست بخورم ولی صاحب باغ اونجا بود نخوردم لطفا راهنماییم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که به این تعبیر می تواند باشد که شما در مسئله ای وسوسه خواهید شد اما این موضوع نمی تواند شما را راضی کند که به ان کار تن دهید و این خواب برای شما خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 31. وروجک

  سلام خواب دیدم غروبه دارم میخندم و بیخیالم میرم توی خیابون زیر یه درخت انگور دراز میکشم درخت خیلی بزرگ مثل گردو بود و انگورای دونه دونه سبز درشت داشت و دختری که میشناسمش خونه ش طبقه بالا بود درخت رو تکون میداد و من انگورایی ک میوفتاد رو میخوردم و بلند میخندیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر اینخواب باید بدانید که هم تعبیر مثبت دارد و هم نه و به این صورت خواههد بود که شما در اینده ای نه چندان دور ممکن است نسبت به کسی که زنی بسیار خوب و نیکو است برای کسب لذایذ دنیوی کاری انجام دهید که سبب شود ناراحت شوید و از این رو باید بسیار در کارهای خود دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 32. Z.K

  سلام من مادرم رو از دست دادم دیشب خواب دیدم توی خونه مادریم هستم حیاط خونمون پر بود از درخت انگور . مادرم داشت به درختای انگور اب میداد به من گفت از انگور ها بچین و بخور من انگور ها رو نگاه کردم بعضی از دانه های انگور درشت بودند بعضی ریز تر من فقط دانه های درشت رو جدا میکردم و میخوردم مادرم دوباره بهم گفت بازم بچین و بخور و من بازم چیدم و خوردم دونه های انگور پوست شفاف و سبز رنگ داشتن
  ممنون میشم تعبیر خواب منو بگید
  با تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید بدانید که ممکن است به این صورت باشد که مادر شما امید به شما دارد و این خود تعبیر درخت انگور است اما انگور سبز نشان از خطایی است که شما برای مال دنیا مرتکب می شوید و این ممکن است امید ایشان را بر باد دهید از این رو سعی بر ان کنید که در انتخاب هایتان بسیار دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 33. sara

  سلام من خواب دیدم با دو مرد که تو خواب به عنوان همکارام بودن رفتیم یه باغ که چند تا درخت انگور داره و از یه درخت که خوشه های پری از انگورهایی درشت و سبز داره اون آقا میخواست یه خوشه برامون بچینه که یهو از بالای درخت یه مار بزرگ سبز رنگ که بالای درخت حلقه زده بود پایین اومد و من وحشت کردم و از خواب پریدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر انگور سبز آمده است که نشان از ان خواهد بود که شما در اینده ی نه چندان دور به واسطه ی عملی و منفعتی که برای خود شماست مرتکب اشتباهی و گناهی خواهید شد اما این برای خوردن ان است و باید بدانید که تعبیر خواب مار هم به معنای کسی است که خیر شما را نخواهد و از این رو در این خواب میتوان گفت که شما در اینده به واسطه ی کاری سعی بر ان خواهید کرد که منفعتی ببرید اما دشمنی سبب خیر خواهد شد و مانع از ان گناه می شود.
   انشالله که خیر است
   سربلند و پیروز باشید

 34. ریحان

  سلام من خواب دیدم که از یه باغی انگور سبز درشت به سختی میچینم چون خیلی سخت بود دونه های انگور از خوشه اون جدا شد و من همه رو جمع کردم چون تو خواب میگفتم اینا درشت هستن و شیرین بعد صاحب باغ اومد و فرار کردیم ولی دونه های انگوری که جمع کرده بودم رو اوردم با خودم تعبیرش چیه

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر کار بیهوده دارد که شما در آن بیهودگی سود و منفعتی را حاصل خواهید کرد که خیر است انشالله
   سربلند پیروز باشید.

 35. ساناز

  سلام من نزدیک به ۸ ماهه یه هکر ۱۰ ملیون از حساب شوهرم خالی کرد الان بعد اون همه شکایت بهمون گفتن گرفتنشون اصفهانی و دادگاهامون اونجا تشکیل میشه فرداش قراربود بریم اصفهان من شب خواب دیدم منوشوهرم ازمهمونی برمیگشتیم چیزی گیرمون نیومدبخوریم تو راه پسرعمومو دیدیم یه پلاستیک پرازسیب و انگور دستش بود گفتیم چیزی نخوردیمپلاستیک و داد دستم منم یه خوشه دوتایی انگوربرداشتم یکیشو دادم خودش چون گفت منم نخوردم یه خوشه انگور و با اون پلاستیک پراز سیب و انگور نگهش داشتم واسه خودم از اون خوشه چنددونه انگور خودم خوردم چندتاشوهم دادم شوهرم دقیق معلوم نبود انگورسبزه یاسفید ممنون میشم راهنماییم کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر خیری است که به دست خواهید آورد و اینکه سیب نشان از منفعت است و انگور اگر ترش نباشد هم خیر است و احتمالا به مراد دل خواهید رسید و مشکلتان حل خواهد شد.
   سربلند و پیروز باشید.

 36. اسرا

  سلام من ظهر خواب دیدم ک از یه مسیری دارم عبور میکنم یه دفه متوجه شدم سره راه یه باغ پراز انگور سیاه هست ومن شروع کردم به چیدن و به خیال خودم ترس داشتم ک الان صاحب باغ میاد،لطفا تعبر خوابمو اگ میدونید بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب بر اساس روایات مختلف تعابیر مختلفی امده است و امام صادق می فرماید که ممکن است به این صورت تعبیر گردد که به معنای فرزندی در اینده برای شما باشد و یا خیری که شما در صدد انجام ان برای دیگری هستیدد و نگرانی شما از نیامدن صاحب باغ امری کاملا غریضی است.
   سربلند و پیروز باشید

 37. محمد غلامی

  خواب دیدم که مقدار خیلی زیادی انگور خوردم ودر خواب دنبال چیزی می گشتم کا بخورم تا در زیاد خوردن انگور بیمار نشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب باید عرض کنم که ممکن است به این صورت باشد که شما در اینده منفعتی کسب خواهید کرد و بسیار زیاد است اما نسبت به آن بی توجهید که سبب خواهد شد که شما اینده ی خود را دست خوش تغییر کنید و باید در انتخاب ها و بازخوردهایتان نسبت به مسائل بیشتر دقت کنید تا خدای ناکرده خیری که به شما رسیده است از بین نرود.
   سربلند و پیروز باشید

 38. عباس پاکدل

  خواب دیدم بامادرم هستم ومیگویدبیا ازین انگورهابخورببین چقدشیرین هست ومن مشقول خوردن شدم که یک خوشه پربارازدرخت جداشدوافتاددر دستم انگورعسکری هم بود

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما خیر است دلیل بر انکه شیرین باشد و و اینکه خوردن انگور به گفته دیگر معبران نشان از کاری دارد که بیهوده است اما شما را خوشحال میکند
   سربلند و پیروز باشید .

 39. مژده

  سلام من دیشب قبل خواب نیت کردم ک باردار میشم یا نه ک خواب دیدم تو یه باغ پر از انگورهای سبز هستم درختاپر محصول بودن با خواهرم بودیم و دوتا مرد از خواهر م پرسیدم این مردا کین گفت نگهبانانی باغن نمیتونی از انگورها بچینی ولی من دست بردم و چند دونه چیدم خیلی بزرگ بودن و شیرین خواستم تعبیرش کنید واسم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   ابن سیرین درخت انگور را زنی کریمه تعبیر کرده و برخی دیگر از معبران مرد بزرگوار دانسته اند ولی تاک در خواب ما فرزندان ما هستند که به ایشان دل بسته و به خود امید داده ایم. برای افراد بی تفاوت میراث است و ملک وقفی. برای بیمار شفا است و برای تهی دست ثروت و این بستگی به آن دارد که تاک در خواب ببینیم و خودمان در بیداری چه وضع و موقعیتی داشته باشیم.و به تعبیر دیگر معبران تاک نشان از امید دارد که ان را مینشانید و برای سالهای درازی از ثمر ان استفاده میکنید .خواب شما نیک است و تعبیر خیر دارد برای شما
   سربلند وپیروز باشید .

 40. روژا محمدی

  سلام وقتتون بخیر دیشب خواب دیدم تو خونه ای که سالها پیش زندگی میکردیم و یه درخت انجیر داشت همون درخت توی خواب انگور سبز و سرخ داشت و من و مادرم بودیم و مادربزرگم که پارسال فوت کردن از بالای درخت میچیدیم ومادربزرگم به من کمی انگور داد و منم میچیدم و توی ظرفش میزاشتم ممنون میشم تعبیرش کنید تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب به این صورت ممکن است باشد که بر اساس تعابیر در راجع به خواب انگور امده است که اگر در خواب دیدید که کسی به شما انگور داد به ان معناست که نشان از سرمستی شما و ان شخص مقابل است و این هردو برای شما خیر است و نشان از جایگاه خیر ایشان و همچنین سعادتی در اینده برای شما دارد.
   اما خیراتی هرچند کم برا ایشان تذر کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 41. Z:kh

  خواب دیدم با سه تا ازخواهرام رفتیم باغ پراز انگور شاخه هاش پراز انگورای ریز و خوشرنگه ازهمشون میخوریم با خواهرم بحث ودعوا میکنیم درمورد یه مسلئه دیگه لطف بگید تعبیرش چی میشه ممنون میشم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب دیدن باغ انگور امده است که به این تعبیر است که پس از سختی هایی در زندگیتان فراخی خواهید دیدو این بسیار برای شما خیر است و در قسمت پایانی خوابیتان هم باید عرض کنم که تعبیر دعوا کردن در خواب خیر است و نشان از صلح و دوستی بین انها پس از مدتی ناراحتی است واین خود با قسمت اول خواب شما هم خوانی دارد.
   سربلند و پیروز باشید

 42. رها

  سلام خسته نباشید
  دیشب خواب دیدم با دوستانم یه امتحانی میدم یادم نیست امتحان چی بود(در واقعیت یک همکار آخوند داریم که مرد خوبی هست)ایشون به من نمره ۱۸ رو دادن که بالاترین نمره بود و به بقیه ۱۷:۷۵ و نمره های پایین تر. بعد دیدم به همه انگور میدادن به من یه بشقاب انگور سبز با دونه های درشت و آبدار و خوشمزه دادن که هر چقدر می خوردم مقدار انگوری که توی ظرف بود کم نمی شد.
  ممنون از سایت خیلی خوبتون.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار خیر است و به این معنا است که در تعابیر خواب امده است که تعبیر انگور در خواب به معنای مالی است که به شما داده می شود و اینکه در خواب مقدار این مال کم نشده است هم بسیار خیر و نیکو است و باید بدانید که برای شما تعبیر این خواب به این شکل خواهد بود که شما را فرصتی پیش خواهد امد که باید تصمیمی بگیرید و این تصمیم سبب خواهد شد که شما به واسطهی تصمیمتان ببه ن خیر برسید و یا نه و راهی هم که در خواب برای شما پیشنهاد شده است این است که همیشه برای رسیدن به ان سعادت خداوند را ملاک اعمالتان قرار دهید.
   سربلند و پیروز باشید

   • رها

    ممنون از سایت خوبتون
    عدد ۱۸ بد نیست؟

    • یاسین صداقت

     باسلام
     الگوهای موجود درخواب بسیار با اهمیت ترند تا اتکا بر اعداد.
     سربلند و پیروز باشید

 43. نسیم

  سلام . وقت بخیر.
  من چند روز پیش خواب دیدم یه جایی هستیم احساس میکنم فرودگاهه. تو حیاطش یه درختیه شبیه درخت گوجه سبز. ولی انگور سیاه آورده و به شکل خوشه نیست تکی هست و از ساقه درخت درومدن برگی بهشون وصل نیس.
  میبینم داییم از انگورا میچینه و میخوره. من میگم دایی مگه همچین انگوری هم هست میگه اره هست خیلی هم خوشمزه هست . منم چیدم خوردم خوشمزه بود. تعبیرش چیه؟
  من تا حالا 3 تا خواب بهتون گفتم تو هر سه تا همین داییمم دیدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب انگور به گفته معبران بزرگ اگر در وقت خود نباشد غم و اندوه است و انگور که رنگش و ابش سیاه و قرمز باشد به مال حرام آن را تعبیر کرده اند و اگر شیرین باشدنیک است.
   وجود دایی شما در خواب هایتان اول از همه نشان بر احساس شماست و نشان دوم خبری بر ایشان.
   سربلند و پیروز باشید.

 44. نیوشا

  جواب خوابمو پیدا نکردم
  خواب دیدیم که از کنار باغی که رد می‌شویم انگورها رو داخل کامیون میکنن من هم یه خوشه انگور قرمز می دزدم می خورم بعد تو ادامه خواب یه زنی به من یه پیراهن ویه فرش هدیه میدهد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   به واسطه ی دوستی به شما خیر و منفعتی اندک میرسد و اینکه در خواب دیده اید که زنی به شما پیراهن و فرش هدیه میدهد هم به معنای این است که به شما منفعتی خواهد رسید و احتمالا این منفعت هم به واسطهی ان دوستی خواهد بود که امام صادق (ع) هدیه گرفتن را بسیار نیکو میدانسته اند.
   سربلند و پیروز باشید

 45. یاسین صداقت

  با سلام
  تعبیر دیدن انگور در متن نیز امده است اما این خوابی که شما دیده اید به نوعی دیگر قابل تعبیر است و باید بداینید که ان مکانی که در ان حضور داشته اید و ان را نمیشناسید اشاره به مکانی در اینده دارد که در ان قرارا خواهید گرفت و انگور سبزو سفید در خواب به معنای اوقات خوش و روزی حلال است و اینکه در خواب زنی را دیده اید که انگور میخورد و در اسایش است نه به معنای زند در خواب خواب بلکه به معنای اشاره ای به وضعیت خود شما در ان لحظه است که نشانه از شرایطی نیکو دارد و این خواب ممکن است به این شکل دارای تعبیر باشد که شما در اینده ای نزدیک به اسایشی نیکو دست خواهید یافت.
  سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید