جملات ناب انگلیسی با معنی کوتاه

گلچین متن های تیکه دار انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات انگلیسی

داستان های کوتاه انگلیسی

بادكنك ها هميشه با باد مخالف اوج ميگيرند
The kites always rise with adverse winds.


براي خود زندگي كنيم نه براي نمايش دادن آن به ديگران
Live for ourselves not for showing that to others..


سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود
A distant tour begins with one step…


جملات مفهومی انگلیسی با ترجمه فارسی

بازنده ها در هر جواب مشكلي را مي بينند، ولي برنده در هر مشكلي جوابي را مي بيند
The losers find problem in every answer but the winners find an answer in every problem.


به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم (هينزسيندي)
Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.


بادبادك تا باباد مخالف روبه رو نگردد ، اوج نخواهد گرفت
If the kite doesn’t face adverse wind it won’t rise…


متن ناب انگلیسی با ترجمه

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد
You will reap what you plant in your minds farm.


اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد
If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you.


آن كه امروز را از دست مي دهد ! فردا را نخواهد يافت
هيچ روزي از امروز با ارزشتر نيست
Who looses today, won’t find tomorrow
There is nothing important as today.


یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد
There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason.


انسان هر چه بالاتر بروداحتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر می شود. اديسون
Whatever human rise his trousers inset will be seen more.


متن های زیبای انگلیسی ترجمه دار

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند . الیزابت تیلور
When you catch in a calumny, you know your real friends.


عشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند . مارک تواین
Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it.


هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید . آناتول فرانس
Don’t believe your sense of first meeting never.


تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد . پائولوکوئیلو
Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us.


مهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان . دیل کارنگی
It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles..


علف هرزه چیست ؟گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است . امرسون

What is forb? It is a plant that we don’t know its profits yet


جملات تیکه دار انگلیسی

بردن همه چيز نيست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا . وئيس لومباردی
Winning is nothing but trying to win is all thing.


اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”
If you can’t be with your love, try to love who you are with.


از من پرسيد :تو مال منی؟ گفتم:آره!مال خود خودتم. هر كاري دلت مي خواد باهام بكن. گفت :هر كاري؟ گفتم:آره. ………… تنهام گذاشت و رفت
He asked me: you are mine? I told: yes, I’m yours, do what you love with me. He told: what I loved? I told: yes…he left me alone and went.


يك شبي با ياد تو بدرودخواهم گفت و رفت خاطراتت را به جوي آب خواهم گفت و رفت/ در فرار شعرهايم يك شبي خواهم نشست/ آخرين اشعار خود را بر تو خواهم گفت و رفت/ با خيالت بر ديار قصه هارفتم ولي…
One night I will say bye and will leave/ I will say your memories to the sike and will leave/ I will sit in the top of my poems one night/ I will say my last poem from you and will leave/ I went to the land of stories whit your dreams but…


زماني كه مرا به دنياآوردند مي گفتند همه را دوست بدار اكنون كه ديوانه وار دوستش دارم مي گويند فراموشش كن
When they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”


جملات ناب انگلیسی با معنی


يك عشق عروج است و رسيدن به كمال ، يك عشق غوغاي درون است و تمناي وصال ، يك عشق سكوت است و سخن گفتن چشم ،يك عشق خيال است و….خيال است و….خيال
Love is an ascent and reach to perfection, a love is inside hubbub and is the request of joiner, a love is silence and eyes speaking, a love is a dream and…is a dream and…dreams…


اگه از ياد تو رفتم… اگه از ياد تو رفتم اگه رفتي تو زدستم اگه ياد ديگروني …من هنوز عاشقت هستم با وجود اينكه گفتي …ديگه قهري تا قيامت با تموم سادگي هام/ گفتم اما…. به سلامت شايداين خوابه كه ديدم …هر چه حرف از تو شنيدم قلب ناباور من گفت من به عشقم….نرسيدم! پيش از اين نگفته بودي … غير من كسي رو داري توي گريه توي شادي….سر رو شونه هاش بذاري تو رو مي بخشم و هرگز ديگه يادت نمي افتم…. برو زيباي عزيزم … تو گروني … من چه مفتم
If you forget me…if you forget me, if you leave me, if you are for others…I love you yet despite that you said you huff with all my purities for ever/I said but…bye! May this is just a dream…what I heard from you my beliefless heart said I didn’t receive to my love! You didn’t say before…that you have another one in your laughing in your crying except me…if you rest your head in my shoulders I forgive you and never remind you…go my beautiful darling…you are expensive …I am gratis


حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن
The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said.


برای قضاوت در مورد موفقیت خودت ببین چه بدست آورده ای و در قبال آن چه از دست داده ای
To judge about your achievement, think about what you earned instead of what you lost.


همیشه شعله های بزرگ ناشی از جرقه های کوچک است. دانته
Always the huge blaze is from small spunkie.


مرد بزرگ کسی است که در سینه قلبی کودکانه داشته باشد. منسیوس
The big man is who has an infantine heart.


هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.ویندایر
When you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself.


بیشترین تاثیر افراد نیک ،زمانی احساس می شود که از میان ما رفته باشند.رالف والد وامرسون
We will feel influence of good person when we lose them.


جملات ناب و قشنگ انگلیسی با معنی

اس ام اس دادن

ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.اوریسون سوئت ماردن
We upwell with our thoughts and rise from the stile of our imagination that we have from ourselves.


خود را مقید کنید که از حدانتظاری که دیگران از شما دارند فراتر بروید.هنریواردبیچر
Force yourself to be best that others expect from you.


روح درونی خود را زیباکنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود.سقراط
Make beautiful your inside esprit, that be same your inside and outside personality.


به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند
Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you.


اسرار خویش به کسی مگوی زیرا سینه ای که در حفظ راز خود به ستوه اید از سینه دیگران نباید انتظار امانت داشته باشد
Don’t say your secrets to others, because the heart that is tired from itself secrets, shouldn’t expect others to be trustee.


انسانها نه به نسبت تجارب خود بلکه به نسبت ظرفیتی که برای تجربه کرد دارند عاقل هستند.جرجبرناردشاو
Human is wise because of the capacity that they have for new experience not for their experiences.


اگر ارزشهای واقعی خود رانمی شناسید خود را برای رنج آماده کنید.آنتونی رابینز
If you don’t know your real price, be ready for affliction.


فردا و دیروزبا هم دست به یکی کردند: دیروز با خاطراتش مرا فریب داد. فردا با وعده هایش مراخواب کرد. وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود
Yesterday and tomorrow get friend: yesterday deceive me with its memories and tomorrow make me asleep with its behest. When I opened my eyes today was passed too.


تمام لحظه ها زیبا هستنداین تو هستی که باید پذیرنده باشی و آماده تسلیم… تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند. این تو هستی که باید توانایی دیدن داشته باشی….. تمام لحظه ها با نیایش همراهند. اگر همه را باسپاسی ژرف بپذیری هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. اوشو
All moments are beautiful; you should accept and be ready to deference. All moments are full of gifts, you should see…all moments are full of invocation, if you accept all with a deep thank, there will be no problem.


جهان نسبت به هرکس دو نوبت دارد: یک نوبت به نفع شما است. و یک نوبت به ضرر شما
آنگاه که دنیا به شماروی آورد یاغی نشوید. و موقعی که دنیا به شما پشت کرد صبر پیشه کنید
World is in 2part for you: 1for you and 1is detriment for you.
When it smiles you don’t be forward, and when it turns from you try to be patient.


به افکار خود اهمیت بدهید،این افکار حرفهای شما می شوند. این حرفهای اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید، این اعمال شخصیت شما میشوند
Overrate to your thoughts, they will be your words, these words will be your behavior, overrate to your behavior they will be your personality.


راههای خوشحال کردن کودکان: آنها را در آغوش بگیرید. به آنچه می گویند گوش فرادهید. به آنان اطمینان خاطر بدهیم. اجازه بدهیم که گریه کنند. به انها بفهمانیم که نارحت بودن یک مساله طبیعی است
The ways of making children happy: hug them, listen to them, and make them calm that they don’t cry, learn to them that grief is a normal happen.


انسان خوش خوی ومتمدن واقعا زیباست. دکتر ماکارنکو
Well behavior and debonair human is really beautiful.


بخشش خوب است….بهتر از آن فراموش کردن آن است
Forgiving is good…but forgetting is better.


جملات ناب انگلیسی با معنی با فونت زیبا

من کفش نداشتم و مدام شکایت می کردم. تا اینکه روزی مردی را دیدم که پا نداشت
I didn’t have shoes and always I was complaining, but one day I saw a man who didn’t has foot.


از اشتباهات دیگران درس بیاموزیم، چون زندگی آنقدر طولانی نیست تا همه آنها را خودمان تجربه کنیم
Let’s learn sth from others mistakes, because life is not too long for us to experience all thing.


نشانه های هشداردهنده افسردگی: نگاه بدبینانه…. تمرکز بر روی مشکلات….. از دست دادن شوق و علاقه درزندگی….. پایین آمدن میزان انرژی….. آیه یأس خواندن…. اشکال در خواب شبانه
The warnfull signs of dumps: being pessimist, focusing on problems, loosing the happiness, being despair, having problems in night asleep.


شش راه برای قدم برداشتن به سوی آینده ای بهتر: یاد بگیرید تا تغییرات و نقاط ضعفتان را بپذیرید. اگر احتیاج به کمک دارید درخواست کمک کنید. مستقیما با مشکلات خود درآمیزید. اشتباهات خود رابپذیرید. مسئولیت کامل خود را به عهده بگیرید. واقعیت را بگوئید مخصوصا به خودتان
6ways for better future: learn to accept changes and your inabilities, if you need help call help, fight with your problems straightly, accept your mistakes, take responsibility of yourself completely, and tell the fact especially to yourself.


شاه کلید عشق ، تسلیم است
Just key of love is deference.


داشتن کافی نیست، بایداقدام کرد
خواستن کافی نیست، باید کاری کرد
Having sth isn’t enough, you should proceed
Wanting isn’t enough, you should do sth.


به ستاره ها نگاه کن. به چشمک زدنشون بخند. اما بهشون دل نبند ، چون چشمک هاشون از روی عادته
Look at the stars, laugh to their winking, but don’t love them, because their winks are just from habit.


ای خدای بزرگ به من کمک کن تا وقتی می خواهم درباره راه رفتن کسی قضاوت کنم، کمی با کفشهای او راه بروم. دکترشریعتی
O my God, help me that when I want to judge about one walking, first I walk little with his shoes.


ایمان داشته باش که کوچکترین محبت از ضعیف ترین حافظه ها پاک نمی شود. ویکتور هوگو
Believe that the less kindness won’t be forgotten even from weak minds.


هیچ می دانی فرصتی که ازآن بهره نمی گیری ، آرزوی دیگران است؟! جک لندن
Do you know? A fortune that you don’t use, is others wish.


دانستن کافی نیست…بایدبه دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل
Knowing is not enough we should do what we know


متن تبریک روز دختر به انگلیسی

متن عاشقانه انگلیسی

عید قربان مبارک به انگلیسی

جملات انگلیسی تبریک تولد

تبریک سال نو به انگلیسی

جملات فلسفی انگلیسی

عید فطر مبارک به انگلیسی

متن تبریک رمضان انگلیسی


124 دیدگاه

 1. امیر

  I learned to be alone I ate the earth alone

 2. سرگرمی

  واقعا عالی

 3. ایران

  واقعا عالی

 4. بیوگرافی

  واقعا عالی

 5. Parsa

  Kh khob bod ❤

 6. Mehrabon18

  من زاده ی سرمای شب دی ماهم .با انگلیسی چی میشه ؟!!ممنون میشم راهنمایی کنید .

  • امیر

   I’m born in the cold of January
   mehrabon 18

 7. میتی

  یادگرفتم تنها باشم خوردم زمین تنها پاشم

  کسی اینو تونس به انگلیسی ترجمه کنه ایمیل بده ممنون

 8. Melikaminaei

  عالی بود

 9. yasiwn

  بسیار عالی و دل نشین…

 10. خاطره

  ن خوشم نیومداین جمله هااصن براتتوقشتگ نیسدن. بازم دسخوش

 11. زینب

  خیلی عالی بود.ممنون

 12. kosar

  اگه یکم عاشقونه هم باشه بدنی

 13. f.z

  عالی بود
  مرسی❤

 14. hani

  عالی بودن ممنون

 15. Reza

  سلام
  خيلي خوب بودن ممنون
  من يه متن كوتاه پرمعني واسه تاتو ميخام اگه داشتيد ممنون ميشم ايميل كنيد يا همينجابه نمايش بزاريد
  رضا هستم،مجددا ممنون

  • haniii

   بنویس ز دانش تا گور تاتو خواهم کرد

 16. soleyman

  زیبا بود ولی جملات کوتاه تر باشه پرکاربردتره

 17. Behnam

  خوب هستن فقط بعضیاش ی مقدار طولانی هستت

 18. negin

  مطالبتان خیلی زیبا بود
  برای خوندن مطالب اینچنینی میتونید به وبلاگ منم یه سر بزنید ممنون

 19. Parya

  alie vaghean mamnoon

 20. setareh

  سلام
  خیلی خوب بود
  کمکم کرد
  ممنون

 21. نیشاسافت

  سلام

  خسته نباشید،ببخشید می خواستم بدونم اشکال نداره که از مطالبتون در کانالم استفاده کنم ؟اسم منبع نزنم؟.یک کانال موفقیت دارم .ممنون.

 22. Mahdiyeh

  جملات بسیار زیبا و دلنشین بود

 23. Miss,,pofak

  Salam kheyli khoooob boood
  Mrc

 24. فاطمه

  خیلی خوب هستند،ممنون

 25. Rayhaneh

  سلام واقعا ممنون فوق العاده بود.

 26. zizi

  سلام عالی بود چرا کانال تلگرام ندارید ??

 27. f

  سلام .عالیی بودن
  ببخشید جمله ی” تنهایی فاجعه نیست# به انگلیسی چی میشه ؟ممنون میشم جواب بدید

  • نامعلوم

   Single haneded isn’t calamity

 28. Mohammadreza

  اوووووف

  جمله ها معرکه هستن.
  عاااااااااااااااااااااااااااالی
  دستتون درد نکنه

 29. masoud.afsharpour

  بسیار عالی
  اینستا_coffe_masoud

 30. Queen

  جملات بی نظیرن

 31. گویا

  با سپاس از زحمتی که کشیدین با اجازه چندتا از جملات اموزندتونو به اشتراک گذاشتم پایینده و سلامت باشین

 32. محمد

  عالی است جملات.ممنون

 33. سرور

  زیبا و جذاب لایک

 34. سرور

  زیبا و دلنشین بود تشکر

 35. راحیل

  خوب بود ممنون

 36. محمد

  خیلی جملات خوبی هستند 🙂

 37. no love

  بهترين متن براي تاتو و خالكوبي:به تنهايي مي ميرم…….

  • Hadiss :)

   Vaqn bhtrin

  • Reza

   جمله زيبا زياده داداش

 38. میترا

  یک جمله انگلیسی همراه با معنی فارسی لطف میکنین به ایمیل من بفرستین

  • j

   زندگی آسان با چشمان بسته Living is easy with eyes closed

  • میلاد

   —————————————
   زماني كه مرا به دنياآوردند مي گفتند همه را دوست بدار اكنون كه ديوانه وار دوستش دارم مي گويند فراموشش كن
   When they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forge

  • ممد

   بردن همه چيز نيست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا .

   Winning is nothing but trying to win is all thing.

  • Ali

   I love you

  • ali

   پایانم نزریک است، نبودنم را تمرین کن!

 39. Niloufar

  Very nice

 40. sahar

  Thanks

 41. ماني

  سلام خيلي خوب بود ممنون

 42. Mohammadmahdi

  Thank you very much.very very good

 43. Rozhin

  خیلی ممنون

 44. SHABNAM

  سلام چرابه من امیل ندادید جمله من واقعایه جمله خاص میخام خالکوبی کنم

 45. شکوف

  سلام ممنون ازجملات زیباجملات زیبابرای ابرازعشق ودوست داشتن ب پسرم میخوام اگه میشه لطف کنیدبفرستین ب ایمیلم

  • صداد

   سلام عزیز دل من صداد هستم از افغانستان میخواهم نظریاتم را با شما شریک سازم و یک دوست خوب داشته باشم

 46. amir

  خوب بود با اجازه کپی کردم

 47. sepide

  سلام خیلی جالب بوود

 48. عرفان

  من سیزده سالمه کلاس زبان مبرم ابن ها حساب مطالب خوبیه

  • AssassiN

   منم سیزده سالمه خخخخ

   • علیرضا عزیزی

    سن چيست؟

    تعداد دفعاتي است كه شما به دورِ خورشيد چرخيده ايد،

    و اين پديده هيچ ربطي به سطحِ شعور،سواد و فرهنگ شما ندارد!

    “استيو جابز”

    • مهرنو

     اوه مای گاد….کمرم

 49. laleh

  خیلی خوب نبود!!

 50. SHABNAM

  سلام واقعاخوب بودمیشه چن تاجمله عارفانه برای خالکوبی به ایمیله من بدیددمررررررررررسیی

  • Mehdi

   اگه پيدا كردين به منم بديد لطفا

   • نمیدونم

    کودکی ام را دوست داشتم روز هایی که به جای دلم سر زانو هایم زخم بود

  • Mehdi

   اگه داشتيد به منم بديد لطفا

 51. marjan

  Hi.thank for passage

 52. وکیل

  ممنونم از سایت خوبی که دارید موفق باشین

 53. تور دبی

  ممنونم از سایت خوب ومفیدتون موفق باشین

 54. sorosh

  خیلی عالی بود

 55. فاطمه

  عالی بودن جملاتتون واقعا ممنونم.خیلی خوب بودن

 56. Ayla

  thank you.it is very good

  • Ali

   You welcome

 57. fateme

  سلام جملاتتون خوبن

 58. yasaman

  دوستایی که میخواین خالکوبی کنین ادم همین جوری یه مدتی بعد از خالکوبی شکل خسته میشه چه برسه به متن در ضمن حتی اگ متریال تتو عالی باشه باز باید تجدیدش کنین که خیلی زشت میشه کلا از خالکوبی متن پشیمون میشین

 59. mehmet

  خوب بود ممنون ولی من دنبال یه جمله ام که برنم رو شونم.هیچ کدوم به دلم ننشست

 60. samane

  عالی بود

 61. سهراب

  Good enough
  Thanks

 62. mohammad ali

  Thanks a lot

 63. Hivaahmadi

  خوب بودن ممنون

 64. ayda

  واقعا عالی

  • Reza

   ممنون از شما و سابا هاي أمثال شما كه مطالب به اين جالبي و قشنگ را به طور رايگان به اختيار ما ميگذارين

 65. amir_vig

  میشه باس جمله یه (چه شیک مجلسی ) یک معادل انگلیسی پیدا کنید ممنون میشم لطفا به ایمبلم بفرستیم با تشکر از تلاش های شما

 66. sara

  Tankyou . very biutifull..

  • asal

   ?when you don”t know how to write beautiful so why do you

   • امیر

    عالی بود

 67. parisa

  tank you very much

 68. *****

  Very nice,Thanks very much!

 69. مری

  دمتون گرم
  فدایی داری یوووو:))))))

 70. ALIREZA A

  سلام
  من به دنبال متن معنی دار کوتاه و بلند برای خالکوبی می گردم
  ممنون میشم اگه برام بفرستین یا اگه اینجا بذارین
  اینا هم عالی بود

  • عرفان

   رفیق بی کلک مادر☻

 71. eli

  Very good.

 72. amir

  مرسی از جملات زیباتون

 73. مهتاب

  اصن معانیش اینا نبودن وقتی تو گوگل ترجمه زدم…ایشششششششششششششششش

  • sahel

   چون اینا اصطلاحن و تک تک معنیه دیگه میدن عزیزم

  • عباس

   واقعا باید توی گوگل ترجمه کنی شما ؟!!!!

 74. مهرسا محبى

  خيلى خيلى سپاس گذارم دوسته عزيز

 75. مهسا

  NO

 76. Sanas

  سلام
  عالي بود
  من دنبال دستان های کوتاه انگلیسی ولی خنده دارمیگردم اگه دارین ممنون میشم به ایمیلم بفرستین
  خيلي ممنون

 77. پسرشجاع

  ممنون از زحماتتون واقعا عالی بود

 78. soli

  great work friend!!!

 79. soli

  great work my friend!!! I loved them

 80. ali

  با عرض سلام
  از شما ممنونم

 81. tina

  عالی بود

  مرسی

 82. معروف هستم تشکر از جملات زیبای انگلیسی تان من جملات که بیشتر روزمره کاربرد دارد واستفاده میشود میخواستم اگر دارین به من ایمیل کنید تشکر

  تشکر از جملات زیبای تان

 83. F.sh

  خوب بود ولی میتونست بهتر باشه

  • همچین

   سلام

 84. fatima

  Besyar ziba bud
  Tashakor mikonam

 85. محنا

  عالی بود ممنون

 86. nazanin

  سلام عااااااااااالیییییییییی بود استفاده کردم

 87. nazanin

  aaaaaaaaliiiiiiii boooooooodd

 88. امیر

  Not bad.but it can be so better
  and all were so old

  • ملیسا

   Keep your idea for your self………….

 89. Reyhaneh

  ممنون از جملات خوبتون خيلى خوب بود

 90. میثاق

  خیلی جملات ارزشمندی بودن ولی بعضیاشون خیلی طولانی بودن ولی بازم به هرحال ممنون

 91. khaled

  من دنبال یک انشائ انگلیسی با معنی درمورد تعطیلات نوروز هستم چند برگه باشه اگه بود ممنونتون میشم که به جیمیلم بفرستین

  • نفه

   باشه باشه

   امری باشه؟

  • مبینا

   دوست عزیز اگه کلاس زبان میری خسته نباشی اگه واسه چیزی دیگه ای میخوای که فکر نکنم بخوای بازم خسته نباشی

   • مبینا

    بیان برای تو یک نفر رمان بنویسن

 92. khaled

  خیلی خوب بود و کمکم کرد ممنون

 93. رها

  واقعاً عالی بودن.
  تشکرات.

 94. romina

  سلام خوب بود فقط بعضی هاش خیلی متن طولانی داشتن ب هرحالthaks

 95. salman

  سلام خیلی خوب بود من دنبال دستان های کوتاه انگلیسی ولی خنده دارمیگردم اگه دارین ممنون میشم به ایمیلم بفرستین

نظر خود را بیان کنید