تعبیر خواب سایه

دیدن سایه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سایه در خواب چیست؟

تعبیر خواب سایه

سایه به تحقیق دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم.

اول سایه خودمان است. که چنان چه مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه ما بر زمین و بر دیوار می افتد.

دوم سایه اشیا و این شامل همه چیز می شود.

هر جسمی که در مقابل روشنایی واقع شود طبعا سایه خواهد داشت.

در رویاهای ما سایه خودمان، نام و آوازه است. شهرت نیک و بدی است که به سبب اعمال خویش کسب کرده ایم و مردم درباره ما قضاوت های خوب و بد می کنند.

چنان چه در خواب ببینیم که اصلا سایه نداریم نیکو خوابی نیست و بهتر این است که بیننده خواب روز بعد صدقه بدهد.

اگر در خواب ببینیم سایه ای کوچک و نامتناسب با هیکل و جثه خویش داریم نشان آن است که مردم درباره ما قضاوت خوشایندی ندارند. کارهائی کرده ایم یا سخنانی گفته ایم که تحقیر شده ایم و دیگران به ما با دیده کوچکی می نگرند و شان و ارزش لازم را برای ما قائل نیستند.

اگر سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کم رنگ داشته باشیم خواب ما می گوید استطاعت کمک به دیگران را داریم اما کمک نمی کنیم. می توانیم برای مردم مفید باشیم لیکن مضایقه داریم؛ و اگر سایه ای پر رنگ و سیاه داشته باشیم نشان آن است که سود ما به مردم می رسد. به زبان دیگر آدم خوبی هستیم و افراد جامعه درباره ما قضاوت خوب دارند و ناممان را به نیکی بر زبان می آورند.


تعبیر خواب سایه اشیا

اگر در رویای خویش احساس کنید هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پیدا شود و بر سایه شما سایه بیافکند خوابی مبارک و میمون دیده اید.

این نشان آن است که مورد عنایت و لطف پروردگار عالم قرار می گیرید و بر گزیده و ممتاز می شوید. در این حالت رنگ ابر در تعبیر رویا قضاوت هائی به وجود می آورد.

اگر ابر روی شخص یا منطقه ای سایه بیافکند و شما مشاهده کنید که ابر سایه است خواب شما می گوید آن شخص یا آن ناحیه گرفتار غم و اندوه می شوند.

سایه ابر سیاه غم و اندوه است و اگر پائین باشد و ما را فرا بگیرد بلاست.

ابر سفید و سایه خاکستری رنگ طبیعی و نیکو است زیرا نوشته اند وقتی رسول اکرم در جوانی کاروان متعلق به حضرت خدیجه را سرپرستی می کرد هنگام بازگشت از سفر شام لکه ابر سفید در آسمان پیدا می شد که بر کاروان و حضرت محمد (ص) سایه می افکند.

ابر سرخ خوب نیست و کلا ابر اگر رنگ غیر طبیعی داشته باشد تعبیر نیکو ندارد.

چنان چه در خواب ببینید که زیر سایه دیوار قرار گرفته اید و آن دیوار عظیم و محکم است رویای شما خبر می دهد که از جهتی مورد حمایت قرار می گیرید. کسی یا کسانی از شما حمایت می کنند. دستتان را می گیرند و با این کمک و همراهی شما به شان و جاه می رسید؛ حال اگر دیوار ضعیف و مخروبه باشد، مثل دیوار گلی و چینه رویای شما می گوید از کسی کمک و پایمردی می طلبید که توان انجام را ندارد.

اگر در خواب ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید رفاه و آرامش می یابید و باز هم این با توجه به نوع درخت تفاوت هائی به وجود می آورد که در تعبیر اثر می نهد اما کلا حکم همین است.

اگر دیدید در خواب سایه کسی بر شما افتاده نیکو خوابی نیست چون نشان آن است که غمگین می شوید و چنان چه ببینید سایه شما بر دیگری افتاده ستم می کنید و موجب رنج و ملال آن شخص هر کس هست، می شوید.

در مورد درختان گفتم که سایه همه درختان خوب است اما سایه درخت چنار و نارون و نخل بهتر است. سایه بید اندکی غم می آورد. شاه توت اصلا خوب نیست.

☺ تعبیر خواب «سایه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سایه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید