تعبیر خواب جماع کردن

دیدن جماع کردن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن جماع کردن در خواب چیست؟

تعبیر خواب dreams

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید.

اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم.

چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب رابطه با نامحرم

تعبیر خواب جماع به روایت امام جعفر صادق

اگر همراه آمیزش در جریانات خواب، در بیداری[انزال شده و] غسل کردن واجب شود این خواب تعبیری ندارد [منظور این است که احتلام صورت بگیرد].

اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد. اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یعنی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.

اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یعنی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.

تعبیر خواب جماع به روایت محمد بن سیرین

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی با زنی نابکار آمیزش کرده‌ای، یعنی طالب و خواهان دنیا و مادیات و مال حرام می‌شوی (اگر این خواب را زنی ببیند تاویلش نیز به همین صورت است) .

اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یعنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.

اگر ببینی با پرنده‌ای آمیزش کرده‌ای، یعنی شخصی را که تعبیر پرنده مربوط به آن است، شکست می‌دهی

اگر ببینی با زن خودت یا زن دیگری، از راه دیگری آمیزش کرده‌ای، یعنی در انجام گناه و کارهای ناشایست از روش‌های نو و تازه‌ای استفاده می‌کنی، و همچنین سنت و روش پیغمبر (ص) را رعایت نمی‌نمایی («بدعتگذار»هستی).

اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یعنی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یعنی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یعنی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.

آمیزش با زن حائض تعبیرش این است که کارهای دنیائی را به آسانی انجام می‌دهی

اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، یعنی بخت و اقبال تو خوب می‌شود خیر و منفعت به تو می‌رسد .

اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یعنی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، یعنی بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد،

اگر ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، یعنی بر او پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌

اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یعنی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

گر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یعنی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری،

اگر ببینی سگ با تو آمیزش کرده است یعنی دشمن در تو طمع می‌کند.

اگر ببینی با مادر یا خواهر و یا کسی که برای تو حرام می‌باشد آمیزش کرده‌ای، یعنی مهر و علاقۀ خویشاوندی تو از میان می‌رود، ‌‌‌‌‌ و یا چنانچه مرده یا زنده باشد تعبیرش غم و اندوه است، ‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: اگر زنده باشد، از او خیر و نیکی می‌بینی و ممکن است به سفر حج بروی.

تعبیر خواب جماع به روایت جابر مغربی

اگر ببینی با شخصی مسیحی، یهودی و یا زرتشتی آمیزش کرده‌ای، یعنی کارهای مادی و دنیوی تو منظم و رو به راه می‌شود.اگر ببینی با زن حائضی آمیزش کرده‌ای، یعنی کار تو بد می‌شود،‌‌‌‌‌

اگر ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، یعنی در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.

اگر پیرمردی که شهوت او به طور کلی از بین رفته است، در خواب ببیند حالت شهوانی به او دست داده و شهوت مثل ایام جوانی بر او غلبه کرده است، یعنی نسبت به انجام کارهای دینی بسیار علاقه‌مند می‌شود.

اگر ببینی با جانور درنده‌ای آمیزش می‌کنی، یعنی بر دشمن پیروز می‌شوی و در کار خودت به نتیجۀ خوبی می‌رسی،‌‌‌‌‌ ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: «پادشاه» باعث ترس و بیم تو خواهد شد.

اگر ببینی با «پادشاه» آمیزش کرده‌ای، یعنی محرم و نزدیک او می‌شوی.

اگر ببینی با زنا کردن، «دوشیزگی» دختری را از بین برده‌ای، یعنی مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری.

اگر ببینی با شتر آمیزش کرده‌ای، یعنی از سختی و مشقت رها می‌شوی و بر دشمن پیروز خواهی شد و مال و اموال تو افزایش می‌یابد و به شهرت می‌رسی .

تعبیر خواب جماع به روایت ابراهیم کرمانی

اگر زنی در خواب ببیند که «آلت مردی» دارد و آمیزش می‌کند، یعنی کار زشتی انجام می‌دهد .

اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، یعنی کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، یعنی آن کار کمی آسان انجام می‌شود.

اگر ببینی به حرم پادشاه رفته‌ای و آمیزش نموده‌ای، یعنی بر دشمن پیروز می‌شوی.

اگر مردی در خواب ببیند که زنش از پشت با او آمیزش می‌کند، یعنی حرمت و بزرگی او از دست می‌رود.

اگر ببینی با دختری آمیزش کردی و دوشیزگی او را از بین بردی، یعنی در آن سال با زنی ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

اگر ببینی در حال آمیزش با شیر هستی، یعنی پادشاه تو را خوار و ذلیل می‌کند.

تعبیر خوب جماع به روایت اسماعیل بن اشعث

اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.

اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد.

اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.

اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.

اگر دید مبتلائی مادرزاد بود، دلیل که از معصیت توبه کند.

اگر دید مبتلائی به زانو می رفت، دلیل که تنگ روزی شود.

اگر دید کسی را مبتلا کرده، دلیل است که مضرت به کسی رساند.

اگر زن هستی و در خواب ببینی که با زنی دیگر آمیزش می‌کنی، یعنی آن زن به تو نیکی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود

اگر ببینی با جوان غریبه آمیزش می کنی یعنی خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود

تعبیر خواب جماع به روایت دانیال نبی

تعبیر آمیزش، برآورده شدن خواسته و حاجت می‌باشد، مخصوصاًً اگر در خواب ببینی از تو منی بیرون آمده است.

اگر ببینی با کسی آمیزش کرده‌ای، یعنی آن شخص به تو خوبی می‌کند و خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود.

اگر ببینی با زن خودت آمیزش می‌کنی، طوری که تو بالا، و زن زیر می‌باشد، یعنی زن دیگری می‌گیری و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری.

تعبیر خواب جماع به روایت خالد بن محد العنبری

اگر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.

اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد. آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد.

اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.

تعبیر خواب جماع به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جماع در خواب تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید.

اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید،

اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.


☺ تعبیر خواب «جماع کردن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «جماع کردن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


23 دیدگاه

 1. محمد

  سلام من خواب دیدم که با شخصی که معشوقه ام بود و خیلی دوستش داشتم جماع کردم بسیار حماع طولانی که هر دو لذت میبردیم در اواسط کار اندام الت تناسلی اش از جای خودش جدا شد و من همچنان در حال جنماع بودم و حتی بر سر جایش گذاشتم و ادامه دادم
  مدتی است که البته با هم قهر هستیم
  تعبیر این خواب چیست؟

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب بر دو وجه است. یا انکه نشان از دلتنگی شما برای ایشان است و یا اینکه می تواند نشان از تصرف شما در ایشان باشد که ممکن است سبب ازدواجتان شود.
   سربلند و پپیروز باشید

 2. مرتضی

  سلام من خواب دیدم با بز کوهی که هم شیر خوبی داشت و هن هیکل فربه ای داشت با من حرف زد داخل خانه شد و جماع کردم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   ممکن است بر اساس تعابیر خواب نشان از ان باشد که شما غرق کسی شوید که خیر دارد اما بسیار پر زحمت است و از این رو هم خیر است و هم نه.
   سربلند و پیروز باشید

 3. عباس جلیلی

  من درخوآب دیدم که بامردی آشنا که دارای آلت تناسلی زنانه هست دارم جماع میکنم ونفردیگه هم پهلوم ایستاده بود ویکی دوبار محل رادراتاق عوض کردم ویک دفعهده دیدم یک پسربچه داره مارادید
  تشکر

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب امده است که می تواند به این معنا باشد که برای بیننده ی خواب به معنای هشدار باشد که در اینده کار ناصوابی مرتکب نشود.
   پس بسیار در رفتار و اعمال خود دقیق باشید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. محمد

  خاب دیدم که دوست دخترم منو برد زیر زمین خونشون و لخت شد و خم شد.ازش پرسیدم مطمعنی میخای اینکارو کنیم؟و اون گفت اره . وقتی که خم شده بود روی باسنش یه خال تقریبا بزرگ داشت ک‌توجهمو جلب کرد در حالی که تو واقعیت وقتی ازش پرسیدم گفت ک خالی روی باسنش نداره.یه بار دیگه ام همچین خابی دیدم که روی باسنش خال داشت.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب می توان گفت که به این معناست که شما در ذهن خود به دنبال نشانه ای هستید تا ایشان را در ذهن خود از دیگران متمایز کنید و برای ایشان فرق قائل شوید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. رسول

  با سلام
  من خواب دیدم با مرغ خانگی آمیزش کردم صاحب مرغ هم نمی شناسم تعبیرش چیست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب مرغ آمده است که به نشانه ی خیر است و در این جا هم امده است که نشان دهنده ی شکست آن موضوع است و از این رو ممکن است این خواب به این معنی باشد که شما در اینده کاری انجام می دهید که سبب میشود خیری از شما دور شود.
   سربلند و پیروز باشید

 6. elite

  سلام یکی از دوستای من خواب جماع کردن من رو با اقایی دیدن که اون شخص رو دوست دارم و توی خواب دوستم از جماع کردن ما خیلی متعجب بوده انگاری توی خواب رابطه ای نداشتم با اون اقا تعبیرش چی هست

  • یاسین صداقت

   با سلام
   معبران در تعبیر این خواب برای بیننده ی خواب به خیر یاد کرده اند و نشان از رسیدن به خیر دانسته اند.
   سربلند و پیروز باشید

 7. ناشناس

  سلام خواب دیدم با زنی پیر تر از من در حدود 30 و کمی چاق رابطه داشتم به طوری که اون روی من بود و دوشیزگی هم نداشت و من نمی شناختمش و نه در خواب و بیداری منی از من بیرون نیومد

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر این خواب برای شما امده است که به این معنا می تواند باشد که شما به خواسته ای دنیوی که دارید خواهید رسید.
   سربلند و پیروز باشید

 8. مرضیه

  با سلام و وقت بخیر
  قبل گفتن خوابم خدمتتون عرض کنم که من با اقایی قرار بود ازدواج کنیم ولی خانوادشون اجازه ندادن و بهم خورد به تازگی و من تنامی خوابهام تعبیر داشتن تا بحال
  خواب:
  خونه ی این اقا بودم و پدر مادر و برادرش هم حضور داشتن من لبلش یکی از افراد خونه یادم نیست ولی انگار تیشرت برادرش رو تنم کرده بودم و خونشون خواب بودم و این اقا جلوی همه بامن خوابیده بود و التش رو دستش گرفته بود و میخواست نزدیکی کنه من تو خواب هم حجالت میکشیدم هم برام سوال بود جلوی همه چطور اینکار رو میکنه و همه حضور من براشون عادی بود ساعت رو نگاه کردم تو خواب ۱۲:۳۰بود همین حین دوست پسرم رفت حمام و من حاضر میشدم برگردم منزل خودمون ولی کسی به این رفت و امدها عکس العملی نشون نمیداد.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب می تواند اشاره ای به همان موضوع که فرمایش کرده اید داشته باشد و به این معنا که شما در ذهنن خود نظر خودتان را برای دیگران بی اهمیت دانسته اید و از این رو این خواب را دیده اید و بدانید که اگر هم دارای تعبیر عینی باشد در تعابیر از ان به خیر یاد شده است.
   سربلند و پیروز باشید

 9. ناشنا

  سلام اقای صداقت
  بنده مجردم و خوابی دیدم با این محتوا
  انگار با فردی به تازگی از دواج کردم
  وروی تختیم و ملاعبه میکنیم بدون جماع و انگار همدیگر را دوست داریم لباس هایمان سفید و او انگار کمی نورانی است چهره اش را کامل ندیدم یا نمیشناختم ولی معلوم بود دختر زیبایی بود ولی برای جماع من دوری میکردم و جماع نکردیم ولی انگار همدیگر را دوست داشتیم.
  در اخرهم خواب شیطانی نبود و به فردی هم ربط نداره و در این موضوع هم دغدغه لی نبود و این خواب اولین خواب در این باره بود

  لطفا پاسخ بدید که بسیار اشفته شدم با تشکر از شما.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما نشان بر نیکی دارد و اینکه نمی‌تواند تعبیر بر بدی داشته باشد و اینکه دیدن زن در خواب برای مرد نشان از هدف است و اینکه شما احتمالا هدفی بزرگ را در سر دارید و اینکه ازدواج هم نشان بر پیشرفت در آن هدف است برای شما و اینکه نورانی و زیبا بودن آن فرد به منزله نتیجه کار و هدفتان تلقی می‌شود که خیر است.
   سربلند و پیروز باشید.

 10. Sssyyyyy

  سلام من سه شبه که خابهای بد میبینم من زن هستم و شب اول خاب دیدم اون جای یک زن دیگه رو دارم میخورم‌ بعد اصلا صورتشو نمیدیدم‌ بعد شب دوم‌خاب دیدم درحال نزدیکی با یک مرد خییلی هیکلی و قد بلند هستم که اصلا نمیشناختمش و همسرم هم داشت نگاه میکرد و ن واسه من مهم بود نه واسه همسرم بعد شب سوم خواب دیدم دوباره با یک مرد هیکلی و قد بلند که این هم نمی شناختم دوباره در حال نزدیکی هستیم و ایندفه همسرم نبود لطفا تعبیر خابمو بگین خییلی فکرمو درگیر کرده اخه تو سه شب این خاب هارو دیدم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   این خواب ها اگر همراه با لذت بوده است بدون تعبیر است و صرفا نشان از غریضه است.
   اگر هم به ارضا ختم شده است باز هم بی تعبیر است.
   در مرحله ی بعد اگر هیچ کدام از این ها نبوده است بسیار این نوع خواب ها به شرایط بیننده ی خواب بستگی دارد واز این رو تعبیر خواب زیر را بخوانید که انشالله برای شما جواب خیر است.
   تعبیر خواب رابطه ی جنسی
   سربلند و پیروز باشید

 11. zahra

  من خواب دیدم ک دارم میرم دانشگاه یهوتوی مسیرمیفتم ودیگه توانایی بلندشدن ندارم بعددوتامردمیان بالای سرم وباهم حرف میزنندیکیشون یه پارچه میندازه روم بعد دست هاشون رومیذارن روشونه هام ازترس چشماموبستم بعداحساس کردم ک دارم بارسعت نوردرفضاسفرمیکنم یه حسی گفت میخان منوببرن پیش بقییه گروهشون ازجایی هم کنجکاوبودم ک ببینم سفردرفضاچجوریه چشماموبازکردم توی ی خلسه وخلابودم ک تاریکی محض بودمکان وزمان بسرعت داشت میگذشت اونامتوجه هوشیاریودنم شدندیکیشون گفت میفهمه باهاش چیکارکنیم سریع چشماموبستم بعدحس کردم تواتاقم روتختمم فکرکردم ازخاب بیدارشدم ولی هنوزصداشون میومدوهنوزاون سرعت درحال جابجابودن.روداشتم.حس میکردم بعدمن ایت الکرسی خوندم صداشون قطع شدوکم کم ازسرعت گذرمون کم شدتاوایسادیکم ک تپش قلبم کم شدچشماموبازکردم واین دقیقادرحین بیداری بودحالاموندم این اتفاق هایی ک داخل اتاقم افتادخاب بودیابیداری.چون کاملاحسشون کردم

  • سلطانی

   سلام من خواب دیدم با دختری که به شدت به او علاقه دارم اما چند ماه است رابطه اش رو با من قطع کرده امیزش میکنم منتهی فردی که با شدت به رابطه من و او مخالف است سر میسره و من از اون دختر میخام که به او فقط برای طلب حلالیت پیش من اومده و منظوری دیگه ای نداشته و اون فرد رو راضی میکنه و با هم قدم میزنیم و به من میگه تو من رو همینجور سیاه کردی ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید لازم به ذکر است این خواب در تزدیکی یا دقایقی بعد از اذان صبح دیدم با عرض تشکر و سپاس

   • یاسین صداقت

    با سلام
    این خواب به احتمال بسیار زیاد دارای تعبیر نیست و فقط از سر اتفاقات واقعی که در زندگی شما رخ داده است دیده شده و از این رو از بابت این خواب نگرانی نباید داشته باشید.
    سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید