تعبیر خواب زیرزمین (سردابه)

دیدن زیرزمین (سردابه) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن زیرزمین (سردابه) در خواب چیست؟

تعبیر خواب زیرزمین

تعبیر خواب سردابه منوچهر مطیعی

اگر خواب ببینید در سردابی زندگی می کنید، علامت آن است که احتمال دارد شهرت و ثروت خود را از دست بدهید.

اگر خواب ببینید با متروی زیرزمینی به جایی می روید، علامت آن است که وارد معامله ای می شوید که باعث ناراحتی و اندوهگین شدن شما خواهد گشت.

اگر خواب ببینید در سردابی سرد و مرطوب هستید، نشانه آن است که تحت فشار تردید و دودلی قرار می گیرید و اعتماد خود را نسبت به همه چیز از دست می دهید. و احساس می کنید که در آینده وقایع بدی اتفاق می افتد و به خاطر داشتن این افکار، همواره مضطرب و پریشان خواهید بود.

دیدن سردابی که در آن مواد غذایی و نوشیدنی های مختلف انبار شده است، علامت آن است که پیشنهادی به شما خواهد شد تا در سود حاصل از کاری نامعلوم سهیم شوید.

اگر دختری چنین خواب ی ببیند، علامت آن است که از سوی فردی قمار باز محتکر به او پیشنهاد ازدواج خواهدشد.


تعبیر خواب زیرزمین کتاب سرزمین رویاها

خواب یک زیر زمین با سقف منحنی: هنگامی که اقدام بکارهای جدید می کنید یا به محلهای حدید میروید بسیار احتیاط کنید.

در یک سرداب را باز می کنید: برسر راهتان موانع بسیار خواهندگذشت.

یک سرداب پر: از یک خطر می جهید.

یک سرداب خالی: به شما چیزی اهدا می شود که انتظار و آرزویش را نداشته اید.


تعبیر خواب سردابه محمدبن سیرین

اگر کسی بیند که اندر زمین سقیم گردید، دلیل که ترک علم باطل گوید و راه صواب پوید گویند.

اگر دید خاک زمین سرداب می خورد، دلیل که از علم مال باطل جمع کند، لکن آن مال پایدار نباشد.

☺ تعبیر خواب «زیرزمین (سردابه)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «زیرزمین (سردابه)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


1 دیدگاه

  1. مهدی قاسمی

    اگر شب خواب ببینید که وارد سرداب شده و قصد وضوح گرفتن برای نماز خواندن باشد . در این هنگام هم خانمی به شما نزدیک شود و در مورد اسم و مشخصات زندگی شما برای ازدواج و آشنایی سوال کند در این زمان از سرداب خارج شده و متوجه بشی اذان صبح است تا از خواب بیدار شده ببینید زمان نماز صبح است

نظر خود را بیان کنید