تعبیر خواب سوره‌ های قرآن

دیدن سوره‌ های قرآن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سوره‌ های قرآن در خواب چیست؟

تعبیر خواب سوره های قرآن

در این پست از به بیان جداگانه تعبیر خواب سوره های قرآن به تعداد 114 سوره می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

تعبیر خواب سوره های قرآن

قرآن 114 سوره دارد. اگر کسی به یاد بیاورد که در خواب سوره ای را خوانده یا دیده یا گوش کرده، می‌تواند با یافتن تعبیر خواب به معنا و مفهموم آن دست یابد. ما در ادامه شرح مختصری از تعبیر خواب سوره های قرآن ارائه دادیم.

1. تعبیر خواب سوره فاتحه

تعبیر به نیل به کارهای خیر و قبول نماز و زیارت است  و اینکه خداوند درهای خیر و شر را به روی آن شخص باز می‌کند.

2. تعبیر خواب سوره بقره

این خواب به علم، طول عمر، نیکی در دین و رستگاری و رهایی از دشمنان تعبیر می‌شود. خواندن آیت الکرسی در خواب نشانه حافظه و هوش تیز است.

3. تعبیر خواب آل عمران

قرات سوره علی عمران در خواب تعبیر به خیر و سخاوت و رحمت خداوند بر آن شخص و رزق و روزی نیکو در دنیا می‌شود.

4. تعبیر خواب سوره نساء

تعبیر خواندن سوره نساء ازدواج با زنی است که بیننده خواب تا آخر عمر با او زندگی می کند. اگر بیننده خواب طلبه باشد تعبیر به تبحر در علم خود می شود. در بعضی منابع نیز به ارث تعبیر می‌شود.

5. تعبیر خواب سوره مائده

دیدن خواندن سوره مائده نشانه نیکوکاری و دوست داشتن نیکوکاری است. گاهی خواندن این سوره نشان دهنده حسن نیت، عبادت و هیبت است.

6. تعبیر خواب سوره انعام

خواندن سوره انعام یا قسمتی از آن تعبیر به سعادت فرزندان و رزق و روزی در دنیا و آخرت است.

7. تعبیر خواب سوره اعراف

تعبیر خواب سوره اعراف به کسب علم و دین صحیح معنا می‌شود. گاهی خواندن آن تعبیر به یقین به نیرنگ های شیطان و رسیدن به شفاعت اخروی حضرت آدم علیه السلام است.

8. تعبیر خواب سوره انفال

تعبیر خواب خواندن سوره انفال به پیروزی و شکوه و تعالی معنا شده است.

9. تعبیر خواب سوره توبه

دیدن در خواب که سوره توبه تعبیر به دوست داشتن صالحان، اصلاح دین و دوری از فتنه است.

10. تعبیر خواب سوره یونس

تعبیر خواب قراءت سوره یونس به معنای گسترده شدن رزق و روزی و به نتیجه رسیدن امور است.

11. تعبیر خواب سوره هود

تعبیر خواب هواندن سوره هود رفتن به مسافرت، تحمل زحمت زیاد در جوانی و رسیدن به خواسته قلبی است.

12. تعبیر خواب سوره یوسف

نشان دهنده دشمنان زیاد در میان خویشاوندان است، همچنین نشان دهنده ثروتمند شدن از فقر، از ذلت به عزت، از ملال تا آسودگی است.

13. تعبیر خواب سوره رعد

بیانگر ثواب فراوان و در امان ماندن از دشمنان و مقبول بودن در نزد خداوند است.

14. تعبیر خواب سوره ابراهیم

تعبیر خواب سوره ابراهیم بیانگر کسب ثواب بسیار و در امان ماندن از دشمن و مقبول بودن در نزد خداوند است.

15. تعبیر خواب سوره حجر

دیدن خواب این سوره بیانگر این است که در نزد خدا و مردم خوب هستید. خواندن آن در خواب، بیانگر رزق و روزی خوب و اجر زیاد و نجات از گناه است.

16. تعبیر خواب سوره نحل

نشانه محبت به علمای دین و مؤمنان صالح است. برخی از مفسران گفته‌اند که آن شخص همیشه روزی می‌گیرد. همچنین تعبیر این خواب نشانه رهایی از بیماری است.

17. تعبیر خواب سوره اسراء

تعبیر خواب خواندن سوره اسراء نشانه قبولی در نزد خداوند، احترام مردم، درجات بالا و پیروزی بر دشمن است.

18. تعبیر خواب سوره کهف

دیدن قرائت سوره کهف نشانه عمر طولانی و هاله زیبا و رزق فراوان است.

19. تعبیر خواب سوره مریم

دیدن سوره مریم یا بخشی از آن در خواب، بیانگر رهایی از غم و اندوه، دوست داشتن صالحان، قدرت و ثروت است.

20. تعبیر خواب سوره طه

تعبیر خوان سوره طه نشانه خوبی است. بیانگر این است که ثواب زیادی به دست می‌آورید و بر دشمن پیروز می شوید و حساب آسان می‌شود.

21. تعبیر خواب سوره انبیاء

تعبیر این خواب بیانگر لذت و رزق گرانبها و رزق و روزی بیننده با علم و دعای پیامبران است.

22. تعبیر خواب سوره حج

دیدن سوره حج یا خواندن آیه ای از آن در خواب، نشانه زیارت متعدد است.

23. تعبیر خواب سوره مؤمن

تعبیر خواندن سوره مومن نشانه رستگاری، ایمان راسخ و با ایمان رفتن در آخرین نفس است. گاه کسی که این سوره را در خواب می‌خواند عفیف می‌شود و گرفتاری‌ها رهایی می‌یابد، خداوند متعال در دنیا با مؤمنان به او اختصاص می‌یابد و هنگام مرگ، فرشتگان او را بشارت می‌دهند.

24. تعبیر خواب سوره نور

دیدن اینکه در خواب سوره نور یا قسمتی از آن را می خوانید، بیانگر امر به معروف، نهی از منکر، محبت در راه خدا و دشمنی با خداست.

25. تعبیر خواب سوره فرقان

دیدن اینکه در خواب سوره فرکان یا قسمتی از آن را می خوانید، نشانه دوست داشتن حق و بیزاری از باطل است. گاهی دیدن این سوره در خواب، نشانه تشخیص حق از باطل و ورود بدون حساب به بهشت ​​به اذن خداوند است.

26. تعبیر خواب سوره شعراء

تعبیر خواب قرائت سوره نشانه حفظ خود از سخنان ناپسند و نادرست است.

27. تعبیر خواب سوره نمل

تعبیر این خواب بیانگر دانشی است که خود بیننده خواب را مشهور می‌کند. آن شخص نیز دارای مال و درک و رتبه است.

28. تعبیر خواب سوره قصص

بیننده خواب در جایی مورد آزمایش خداوند قرار می‌گیرد و مال حلال و علم و درک به او عنایت می‌شود.

29. تعبیر خواب سوره عنکبوت

تعبیر این خواب بیانگر این است که فرد تا زمانی که بمیرید در پناه خداوند خواهید بود. گاهی این خواب نشانه امتحان شدن در تنهایی و مژده دادن به خاطر صبر شماست.

30. تعبیر خواب سوره روم

تعبیر خواب سوره روم، بیانگر مال و دانش، سود، پیروزی بر دشمن است.

31. تعبیر خواب سوره لقمان

تعبیر آن بیانگر این است که خداوند به او کتاب و حکمت می آموزد و ایمان خالص به او عنایت می‌کند.

32. تعبیر خواب سوره سجده

اگر در خواب ببینید سوره سجده را می خوانید تعبیر به رستگاری در دین خدا و نجات دل از نفاق و توحید است.

33. تعبیر خواب سوره احزاب

تعبیر این خواب بیانگر تقوا، رفع عذاب قبر، دوری از باطل و دوست داشتن صالحان است.

34. تعبیر خواب سوره سبأ

تعبیر خواب قرائت سوره سبا، بیانگر زهد زیستن در دنیا، دوست داشتن سلاح، شجاع و جسور بودن است.

35. تعبیر خواب سوره فاطر

تعبیر خواب سوره فاطر بیانگر این است که فرشتگان مکره برای آن شخص استغفار می‌کنند، درهای بهشت ​​در روز قیامت گشوده می‌شود و او بر دشمنش پیروز خواهد شد.

36. تعبیر خواب سوره یس

تعبیر خواب سوره یاسین بیانگر دلی پاک، ایمان راسخ، دوری از شبهات و خطرات، انجام بسیاری از کارهای خیر و همراهی با رسول است.

37. تعبیر خواب سوره صافات

دیدن این که در خواب سوره صافات را می‌خوانید، بیانگر فرزند صالح و مطیع است.

38. تعبیر خواب سوره ص

تعبیر این خواب بیانگر آن است که بیننده خواب دارایی فراوانی دارد و در حرفه خود مهارت دارد.

39. تعبیر خواب سوره زمر

خواب سوره زمر نشانه حضور در خط مقدم با مؤمنان در روز قیامت، عاقبت به خیر و کتاب است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب جن | نشانه و معنای واقعی دیدن جن در خواب چیست؟

تعبیر خواب سوره غافر

40. تعبیر خواب سوره غافر

تعبیر خواب سوره غافر نشانه مؤمن و خیرخواه واقعی و روزی با عظمت در دنیا و آخرت است.

41. تعبیر خواب سوره فصلت

تعبیر این خواب نشانه دعوت مردم به راه راست و ثواب بسیار و رعایت رضای خداست.

42. تعبیر خواب سوره شوری

تعبیر خواب سوره شوری نشانه طول عمر، استغفار بسیار، فراوانی در علم و عمل، رهایی از بیماری است.

43. تعبیر خواب سوره زخروف

تعبیر این خواب نشانه ایمن بودن از ترس در روز قیامت و ایمن بودن در آخرت است.

44. تعبیر خواب سوره دخان

در خواب ببینی که سوره ضحان یا بخشی از آن را می خوانی; یقین به عذاب قبر و آتش دوزخ، ایمان قوی و پیروزی بر دشمن، نشانه عزت و شکوه است.

45. تعبیر خواب سوره جاثیه

تعبیر خواب سوره جاثیه نشانه زهد و تقوا، ترس از خدا، دوری از منکر و وقف در روز قیامت است.

46. تعبیر خواب سوره احقاف

هر کس این سوره را در خواب بخواند فرشته مرگ به شکلی زیبا می‌آید و او را مورد رحمت قرار می‌دهد.

47. تعبیر خواب سوره محمد

این خواب نشانه زندگی زیر پرچم حضرت محمد (ص)، در دنیا بر اساس سنت و پیروز شدن بر دشمن است.

48. تعبیر خواب سوره فتح

تعبیر خواندن سوره فتح در خواب بیانگر جهاد در راه خدا و رسیدن به مقصود از تنگدستی است.

49. تعبیر خواب سوره حجرات

تعبیر این خواب نشانه آن است که مشمول حکم خداوند و عیادت برادران خود و مهربانی در میان مردم و انجام کارهای خیر بسیار است.

50. تعبیر خواب سوره ق

قرائت سوره قاف نشانه انجام اعمالی مانند اعمال انبیا، گشودن درهای علم و خیر و وسعت روزی است.

51. تعبیر خواب سوره ذاریات

تعبیر خواندن سوره ذاریات بیانگر رزق و روزی از گیاهان روی زمین، حسن معاشرت با خویشاوندان و همسایگان است.

52. تعبیر خواب سوره طور

تعبیر خواب سوره طور نشانه‌ی نیکی و ازدواج مبارک است.

53. تعبیر خواب سوره نجم

تعبیر خواب سوره نجم نشانه داشتن پسری است که در راه خدا بجنگد و در راه مبارک بمیرد.

54. تعبیر خواب سوره قمر

تعبیر خواب قرائت سوره قمر نشانه آن است که چهره شما در روز قیامت مانند چهاردهم ماه می‌درخشد.

55. تعبیر خواب سوره رحمان

تعبیر اینکه در خواب سوره رحمان را می‌خوانی یا بر تو می خوانند، بیانگر غفران و رحمت الهی، علم و دوری از بدی است.

56. تعبیر خواب سوره واقعه

دیدن اینکه در خواب سوره واقعه را می خوانی، بیانگر این است که در دنیا از فقر در امان می‌مانی، در آخرت کار خیر فراهم می‌شود و خواهی داشت. در زمره کسانی باشد که اول وارد بهشت ​​می‌شوند.

57. تعبیر خواب سوره حدید

تعبیر خواب سوره حدید نشانه اخلاق نیکو و قدرت دینی است.

58. تعبیر خواب سوره مجادله

تعبیر خواب قرائت سوره مجادله نشانه مبارزه با کفر و خرافات است.

59. تعبیر خواب سوره حشر

تعبیر خواب سوره حشر نشانه آن است که بیننده در روز قیامت با افرادی که تقوا دارند زنده می‌شود.

60. تعبیر خواب سوره ممتحنه

تعبیر این خواب بیانگر عبادت و اطاعت خداوند متعال است.

61. تعبیر خواب سوره صف

تعبیر این خواب نشانه استقامت و شهادت در راه خداست.

62. تعبیر خواب سوره جمعه

تعبیر خواب سوره جمعه، بیانگر این است که مانند کسانی که به نماز جمعه می‌آیند ثواب می‌گیرید.

63. تعبیر خواب سوره منافقون

تعبیر این خواب بیانگر عاشق شدن به افرادی است که از عقیده شما نیستند.

64. تعبیر خواب سوره تغابن

تعبیر خواب سوره تغابن نشانه اطمینان از خشونت مرگ و آخرالزمان است.

65. تعبیر خواب سوره طلاق

خواب قرائت سوره طلاق از نظر ابن سیرین مکالمه با همسر است. امام صادق آن را به ستیز با اهل منزل تعبیر می‌کند.

66. تعبیر خواب سوره تحريم

بیانگر آن است که خداوند توبه بیننده خواب را می‌پذیرد. برخی از مفسران این خواب را ازدواح با زنی ازدواج می‌دانند که او را شکنجه می‌دهد.

67. تعبیر خواب سوره ملك

تعبیر این خواب بيانگر مال و روزي فراوان و تدبّر در عزت و عظمت خداوند متعال است.

68. تعبیر خواب سوره قلم

تعبیر خواب سوره قلم بیانگر رزق و روزی با فصاحت و حکمت و علم و اخلاق نیکو است.

69. تعبیر خواب سوره حاقه

این خواب نشانه تقرب به خدا و توبه از گناهان و در راه راست بودن است.

70. تعبیر خواب سوره معارج

تعبیر قرائت سوره معارج بيانگر آن است كه در آخر عمر تقوا خواهيد داشت و بسيار روزه مي‌گيريد و در همه كارهاي خود پيروز مي‌شويد.

71. تعبیر خواب سوره نور

تعبیر خواب خواندن سوره نور نشانه پیروزی بر دشمن و رفع فسق و بدی و آشکار ساختن رحمت است.

72. تعبیر خواب سوره جن

دیدن خواندن سوره جن بیانگر وسعت رزق و اطاعت جنیان از آن شخص و ایمن بودن از شر جن است.

73. تعبیر خواب سوره مزمل

تعبیر قرائت سوره مزمل بیانگر نیکی و نیکوکاری، اقامه نماز در شب، خواندن قرآن و رهایی از سختی های دنیاست.

74. تعبیر خواب سوره مدثر

تعبیر این خواب بيانگر روزه و اسرار و صبر و امر به معروف و نهي از منكر است .

75. تعبیر خواب سوره قیامت

تعبیر این خواب نشانه این است که این فرد با توبه از دنیا می‌رود. همچنین از عذاب پروردگار ترسان بوده است و در دنیا از سوگند خوردن پرهیز می‌کرده است.

76. تعبیر خواب سوره  انسان

این خواب علامت شکر و عبادت است و فرد زهد و تقوی را بر نفس خود ترجیح می‌دهد و محبت و علاقه به اهل بیت را دارد.

77. تعبیر خواب سوره مرسلات

تعبیر این خواب این است که از ترس در امان خواهید بود و با وسعت و رحمت روزی می‌دهید و نسبت به اهل بیت خود سخاوت می‌کنید.

78. تعبیر خواب سوره نبأ

بیننده خواب مورد حمد و ثنا قرار می‌گیرد و خداوند مردم را دوستش می دارد. خواندن این سوره در خواب، بیانگر جلال، نام نیکو، در راه راست بودن در دین و عمر طولانی است.

79. تعبیر خواب سوره نازعات

تعبیر این خواب بیانگر ثروت در تجارت، سود در هنر و رهایی از شک و خیانت است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب خواندن سوره علق، قدر،زلزله،عادیات

تعبیر خواب سوره بقره

80. تعبیر خواب سوره عبس

تعبیر این خواب این که است که فرد با مردم ترشرویی می‌کند. امام صادق آن خواب را نشانه صدقه و زکات بسیار می‌داند.

81. تعبیر خواب سوره تکویر

در خواب ببینی که این سوره یا بخشی از آن را می خوانی به رزق و روزی و سفر اشاره دارد.

82. تعبیر خواب سوره انفطار

هر که در خواب ببیند سوره انفطار بخواند از عذاب خداوند ترسان است. او پیرو راستی و درستی است و با عدالت رفتار می‌کند.

83. تعبیر خواب سوره مطفّفین

اگر در خواب ببینید سوره مطففین را می‌خوانید نشانه سنجش و سنجیدن با عدالت و انصاف است.

84. تعبیر خواب سوره انشقاق

دیدن خواب این سوره نشانه حساب کردن نفس است، گرفتن کتاب اعمال از سمت راست در روز قیامت.

85. تعبیر خواب سوره بروج

تعبیر این خواب یعنی علم و عمل نیک و نشانه جلب رضایت خداوند و رهایی از غم و اندوه است.

86. تعبیر خواب سوره طارق

دیدن این که در خواب این سوره یا آیه‌ای از آن را می‌خوانی، برای پسران و دختران، نشانه یاد خدای متعال است.

87. تعبیر خواب سوره اعلی

اگر در خواب ببینی که سوره اعلاء را می خوانی نشانه زیاد دعا کردن، خوب و آسان کردن کارها، ترجیح دادن آخرت بر دنیاست.

88. تعبیر خواب سوره غاشیه

تعبیر خواب سوره غاشیه نشانه آسانی زندگی به فضل حق، علم و تقوا، خیر و نیکی است.

89. تعبیر خواب سوره فجر

بیانگر آن است که تا لحظه مرگ بر طبق مهربانی زندگی کنی و یتیمان و مستمندان را دوست بداری. ، برای خود و مؤمنان دعا کنید و از این دعا بهره ببرید.

90. تعبیر خواب سوره بلد

نشانه تربیت یتیمان، اطعام مستمندان، و رحیم بودن است.

91. تعبیر خواب سوره شمس

دیدن این سوره در خواب بیانگر پیروزی، فرزند صالح و اطمینان به آخرت و دنیا است.

92. تعبیر خواب سوره لیل

بیانگر آن است که شب را به عبادت می‌گذرانند و با عبادت بسیار خداوند متعال شرافت پیدا می‌کنند.

93. تعبیر خواب سوره ضحى

تعبیر این خواب نیکی کردن به ضعیف و فقیر، رحمت کردن، از ترس در امان بودن، نشانه نیکی است.

94. تعبیر خواب سوره شرح

بيانگر آن است كه بيننده از بيمارى‌ها در امان مى ماند، دلش به نور اسلام مى درخشد، امورش تسهیل شود و غم و اندوه را از خود دور کند.

95. تعبیر خواب سوره تین

تعبیر آن بیانگر پیروی از راه مولایمان رسول الله و صالحان و انجام کار خیر است.

96. تعبیر خواب سوره علق

تعبیر این خواب نشانه فراگیری قرآن و علم تفسیر و کتابت و خشوع است.

97. تعبیر خواب سوره قدر

دلالت بر زیبایی حال و ثواب زیاد و طول عمر و سخنان وفادار و شکوه فراوان دارد.

98. تعبیر خواب سوره بینه

نشانه آن است که بسیاری از مردم به دست آن شخص هدایت می‌شوند، ایمان کامل و ترس و بشارت در دل او پدید می‌آید.

99. تعبیر خواب سوره زلزال

تعبیر خواب این سوره نشانه داشتن رزق و روزی و مال است.

100. تعبیر خواب سوره عاديات

تعبیر این خواب نشانه یاد خدا ، طول عمر و نیکی است.

101. تعبیر خواب سوره قارعه

تعبیر خواب سوره قارعه نشانه شادی و بشارت و تقوا و عبادت است.

102. تعبیر خواب سوره تکاثر

تعبیر خواندن این سوره در خواب نشانه رزق و روزی با مال بسیار و انباشتن کالا برای دنیاست.

103. تعبیر خواب سوره العصر

نشانه بشارت و سود و منفعت و پیروزی بر دشمن و صبر و نصیحت نیکوکاران است.

104. تعبیر خواب سوره همزه

تعبیر این خواب نشانه سلامت قلب، پس انداز مال و صرف آن در راه صدقه است.

105. تعبیر خواب سوره فیل

تعبیر خواب این سوره بیانگر پیروزی و غلبه بر دشمنان، تشرف به حج و سلامتی در طول زندگی است.

106. تعبیر خواب سوره قريش

نشانه اصلاح مردم، رزق آسان، رسیدگی به نیازمندان و داشتن چیزهای بسیار سودمند در سفر است.

107. تعبیر خواب سوره ماعون

در تعبیر این خواب نشانه مفید و راضی کردن همسایگان و دوستان و همه است.

108. تعبیر خواب سوره کوثر

بیانگر بزرگی و برتر بر دشمنان و کسب مال و منافع بزرگ در هر دو جهان است.

109. تعبیر خواب سوره کافرون

نشانه جهاد با کافران و منافقان، دین سالم و ایمان پاک است.

110. تعبیر خواب سوره نصر

نشانه پیروزی بر دشمنان، همراهی با رسول خدا و شهدا در روز قیامت است.

111. تعبیر خواب سوره مسد

تعبیر خواب سوره مسد نشانه رزق و روزی، زنی کم فرزند و عمر طولانی است. همچنین بیانگر دشمنانی است که ناکام می‌مانند.

112. تعبیر خواب سوره اخلاص

نشانه یاد خدا، قبولی دعا، یاری حق و نیل به نام اوست.

113. تعبیر خواب سوره فلق

بيانگر شكست دادن دشمن و اعتلاي آبروي شما در نزد خداوند و حفظ شما از هر بدي و بدست آوردن رزق و روزی است.

114. تعبیر خواب سوره ناس

تعبیر این خواب بیانگر برآورده شدن آرزوها و خواسته‌های بیننده و پیروزی بر دشمن و یقین به بدی‌های شیطان است.

سخن آخر

همانطور که در این پست مطالعه کردید تعبیر خواب هر یک از سوره‌های قرآن مجید معنا و مفهوم خاصی برای بیننده خواب دارد. همانند قرائت قرآن در بیداری که با ثواب همراه است، بسیاری از این تعابیر خیر بوده و خبر از برکت برای فرد دارد. اگر این مطلب را مفید می‌دانید می‌توانید آن را در سایر شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید.

☺ تعبیر خواب «سوره‌ های قرآن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سوره‌ های قرآن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید