اسم پسر با گ

لیست نام های پسرانه با حرف گ

اگر به دنبال اسمی خاص و پسرانه هستید که با حرف گ شروع شود این بخش از گالری اسم های پسرانه را بررسی کنید تا بهترین اسم مورد نظرتان را بیابید.

اسم پسر با گ


جدول اسم های حماسی پسرانه حرف گ

گرستوناز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری
گردگیراز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پسران افراسیاب تورانی
گرداباز شخصیتهای گرشاسب نامه، نام پهلوانی ایرانی در سپاه گرشاسب پهلوان نامدار
گردآزادپهلوان آزاده، از پهلوانان حماسه ملی ایران
گرانخواراز شخصیتهای شاهنامه، نام وزیر اردشیر بابکان، پادشاه ساسانی
گرازهاز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار ایرانی در سپاه کیکاووس پادشاه کیانی
گروخاناز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از بزرگان ایرانی در دربار کیخسرو پادشاه کیانی
گرمایلگرمانک، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
گرمانکاز شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از دو نفر رهاننده ایرانیان از دست ماران ضحاک
گرسیوزدارای استقامت اندک، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر پشنگ و برادر افراسیاب تورانی و از سرداران سپاه وی
گلبادکلباد، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران پهلوان تورانی
گشوادکشواد، دارای بیان شیوا و فصیح است
گشسپاز شخصیتهای شاهنامه، نام جد بهرام چوبین سردار ساسانی
گستهماز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر نوذر پادشاه پیشدادی و برادر طوس سپهسالار ایرانی و جزو سپاهیان کیسرو پادشاه کیانی
گژدهماز شخصیتهای شاهنامه، نام دژدار ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی
گرویاز شخصیتهای شاهنامه، نام پسر زره از سپاهیان افراسیاب تورانی
گهاراز شخصیتهای شاهنامه، نام سرداری تورانی و جزو سپاه افراسیاب تورانی
گلینوشاز شخصیتهای شاهنامه، نام سردار شیرویه پادشاه ساسانی
گلگلهاز شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری تورانی، از فرزندان تور و جزو سپاهیان افراسیاب تورانی
گلشاهنخستین انسان روی زمین به عقیده پارسیان

اسم پسر ارمنی با حرف گ

  • گارنیک
  • پری کوچک

اسامی پسر کردی با حرف گ

  • گایار
  • یار بزرگ یار قدرتمند

لیست اسامی برگزیده پسرانه با حرف پ را در ادامه ببینید.


℁ اسم دخترانه بر اساس الفبا
℁ اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسر با گ

گرزم

معنی نام گرزم: از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوانی ایرانی در زمان گشتاسپ پادشاه کیانی

گراهون

معنی نام گراهون: از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاوری زابلی در سپاه گرشاسپ پادشاه کیانی

گرگین

معنی نام گرگین: منسوب به گرگ، مانند گرگ قوی و بی باک، از شخصیتهای شاهنامه،…

گری

گری (Gary): این نام فرم کوتاه هر نامی است که با گر آغاز می‌شود. یکی…

گیو

گیو :    (اَعلام) (در شاهنامه) يكي از پهلوانان داستاني ايراني پسر گودرز، داماد رستم…

گودرز

گودرز :    (اَعلام) 1) (در شاهنامه) سردار ايراني عصر کیکاووس و کیخسرو، پسر گشواد…

گشتاسب

گَشتاسب :    1- دارنده‌ي اسب آماده؛ 2- (اَعلام) نام پسر لهراسب پادشاه كيان كه خواهان…

گرشاسب

گَرشاسب :    (= كرشاسپ و گرشاشپ) 1- به معني دارنده‌ي اسب لاغر؛ 2- (اَعلام) 1)…

⚑ جستجو در بانک اسامی آلامتو