اسم کردی دخترانهاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم کردی دخترانه

شانا

معنی شانا: شانا در زبان آذری به معنی کندوی عسل می باشد. معنی اسم شانا: باد ملایم با ریشه کردی

بیریوان

بيریوان:   (کردی) شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می  دوشد.

تَوار

تَوار :    1- (در کردی) پرنده؛ 2- نوعی ریسمان؛ 3- (اعلام) 1) (توارکوه) نام کوهی در شمال ایران، شهرستان…

دلنیا

دلنیا :    (کردی) 1- آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال؛ 2- اطمینان، تضمین.

روژبین

روژبین :    (کردی ـ فارسی) (روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه  های مرکب، به…

سَروه

سَروه :    (کردی) نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز.

نشمیل

نَشمیل :    (کردی) 1- زیبای دلکش و نازک اندام؛ 2- خوشگل.

1 2