تعبیر خواب گم شدن کفش

دیدن گم شدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن گم شدن کفش در خواب چیست؟

تعبیر خواب گم شدن کفش

تعبیر خواب گم شدن کفش

اگر در خواب دیدید کفش های خود را گم کرده اید یا کفش های خود را اشتباه قرار داده اید، این نشان می دهد که باید بر روی نگرش و جهت گیری خود در زندگی تمرکز کنید. کفش های گم شده در خواب نمادی است که به چگونگی تغییر اوضاع در زندگی مرتبط است. آنچه می پوشیم اغلب بر احساس ما در زندگی تأثیر می گذارد. کفش‌هایی که در رویاها نشان داده می‌شوند اغلب به موقعیت ما در زندگی در یک رابطه مرتبط است. در ادامه این مطلب از آلامتو تعبیر خواب گم شدن کفش را بخوانید.


تعبیر خواب گم شدن کفش در مسجد

کفش به طور کلی نماد زن و همسر است چنانچه شما در خواب خود نماد کفش را می بینید باید بگوییم که این نشان از همسر یا شریک زندگی شما دارد و اگر می بینید که کفش هایتان گم می شود نشان از طلاق و مرگ همسر است. در صورتی که شما در خواب کفشتان را در یک مکان مقدس مانند مسجد گم می کنید نشانه این است که ازدواج یا وصلتی در راه است. اگر در خواب دیدید که کفش خود را گم کرده اید و کفش دیگری را به پا کرده اید معنی خواب این است که مسیر زندگی شما تغییر می کند.


تعبیر خواب گم شدن کفش امام صادق

به تعبیر خواب امام صادق(ع) : اگر در خواب خود کفش دیدید ، این خواب می تواند هفت معنی داشته باشد.

اول : معنی اول دیدن کفش در خواب زن است و کفش به زن تعبیر می شود به عنوان مثال کفش نو نشان از زن گرفتن است و گم شدن کفش جدایی از همسر است.
دوم : معنی دوم دیدن کفش در خواب خادم است و منظور از خادم خدمتگزار مرد و جوان است.
سوم : معنی سوم دیدن کفش در خواب کنیزک است که خدمتکاری زن و جوان است.
چهارم : معنی دیگر دیدن کفش در خواب قوت و توانایی برای انجام کارها می باشد.
پنجم : معنی پنجم دیدن کفش در خواب اشاره به معیشت زندگی بیننده خواب دارد و هر چه کفش بهتر دیده شود به اندازه معیشت بیننده خواب بهتر خواهد بود.
ششم : معنای دیگر دیدن کفش در خواب مال است.
هفتم : معنای آخر دیدن کفش در خواب اشاره به سفر کردن دارد چرا که کفش مخصوص پا است و پا وسیله حرکت کردن و مسافرت.
همچنین دیدن کفش در خواب می تواند به مردی اشاره کند که تقسیم کننده میراث است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب کفش، دیدن کفش در خواب به چه معناست؟

تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی 


تعبیر خواب گم شدن کفش حضرت یوسف (ع)

اگر در خواب خود کفش را ببینید که در پا هست معنای این خواب این است که شما ازدواج می کنید و اگر در خواب کفش را در از پا در آورد معنای خواب طلاق دادن زن است.


تعبیر خواب گم شدن کفش در مهمانی

به تعبیر آنلی بیتون: اگر در خواب خود دیدید که کفشی پاره و کثیف دارید معنی این خواب این است که شما از روی نا آگاهی از دیگران انتقاد می کنید و آنها را ناراحت می کنید و با گذشت زمان دشمنان زیادی خواهید داشت که از شما بدشان می آید.
اگر در خواب دیدید که کفشی نو خریده اید معنی این خواب این است که تغییرات خوبی در راه است ولی اگر کفش نو که خریده اید پای شما را اذیت می کند معنی این خواب این است که اطرافیان به شما می خندند و شما را از مسخره می کنند.
اگر در خواب خود را دیدید که کفشی بر پا دارید که بندهایش باز است نشان دهنده دعوا و مشاجره با دیگران است.
اگر در خواب خود دیدید که کفش های خود را گم کرده اید معنی این خواب این است که طلاق و جدایی از همسر اتفاق می افتد.
اگر دیدید که کفش شما را دزد برده است معنی اسن خواب این است که در کاری ضرر می کنید ولی منفعت در کارهای دیگر همراه شما خواهد بود.
اگر دختری در خواب دید که کسی از کفش های او تعریف می کند باید مواظب آدم های جدید زندگی خود باشد.


تعبیر خواب گم شدن کفش نو

به تعبیر ابراهیم کرمانی: اگر در ببینی که کفش نو خریده ای و آن را می پوسی معنی این خواب این است که کنیزی می خری و یا با دختری ازدواج می کنی.
اگر کفش خود را دیدی که سوخته است این به معنای بلا است و یعنی زنت را از دست می دهی.
اگر در خواب دیدی که داری راه می روی و ناگهان لنگه کفشت از پایت بیرون آمد معنای این خواب دور افتادن از خواهر و برادر برای مدتی است.


تعبیر خواب گم شدن کفش سیاه

به تعبیر ابن سیرین: معنی دیدن کفش سیاه در خواب داشتن زن توانگر است که بسیار توانا است و می شود روی او در زندگی حساب کرد.
معنی دیدن کفش سبز داشتن و یا گرفتن زن مومن و پارسا است که چنین زنی می تواند بهترین فرزندان را برای شما تربیت کند.
معنی دیدن کفش قرمز رنگ در خواب این است که شما یا زن اهل معاشرت و خوشی دارید و یا می گیرید.
معنی دیدن کفش زرد رنگ برای فرد مجرد گرفتن زن بیمار است و برای فرد متاهل داشتن زن بیمار است.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب پیدا کردن پول در کیف، ماشین و یا در خاک چیست؟

تعبیر خواب گم شدن کفش نو


تعبیر خواب گم شدن کفش زن

به تعبیر منوچهر مطیعی: معنی دیدن کفش در خواب زن است و همسر و برای زنان دیدن این خواب نشانه ای از زندگی زناشویی است و شوهر اصل کلی در این خواب است.
اگر متاهل هستید و در خواب کفش ببینید هر چه ببینید به زنتان بر می گردد از نویی و کهنگی کفش و رنج و راحتی کفش برای شما به رابطه تان با همسرتان بر می گردد.
اگر مجرد هستید و در خواب خود کفشی نو را ببینید معنی این خواب ازدواج کردن شماست.
دیدن کفش لنگه به لنگه در خواب برای مرد ، جدا شدن از همسرش است و اگر مجرد باشید معنی این خواب این است که زنی بد اخلاق خواهید گرفت.
اگر مردی در خواب خود ببیند که کفش پایش را می زند معنی این خواب این است که با همسرش دچار اختلاف می شود.
اگر مردی در خواب ببیند که کفشش برایش کوچک شده است و به پایش نمی رود معنی این خواب این است که همسرش از او درخواستی دارد که او نمی تواند ان خواسته را برآورده کند.
اگر مردی در خواب ببیند که کفشش سوراخ شده است معنی این خواب این است که زن او به او خیانت می کند و اگر کفش او به قدری کهنه شده باشد که نتواند آن را بپوشد زنش مریض می شود.

☺ تعبیر خواب «گم شدن کفش» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «گم شدن کفش» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید