تعبیر خواب پتو

دیدن پتو در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پتو در خواب چیست؟

دیدن پتو در خواب

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی: پتو برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می‌گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می‌بخشد.

پتو و لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب بالش

تعبیر پتوی کثیف در خواب

آنلی بیتون می‌گوید: خواب پتوی کثیف، نشانه خیانت و بی وفایی است.

منوچهر مطیعی تهرانی: چنان چه مشاهده کنیم تخت خواب و روتختی ما چرک است همین طور لحاف و تشک و اشیا دیگری که ابزار خوابیدن هستند کثیف شده‌اند گویای آن است که در محیط خانه و خانواده ناراحت می‌شویم و بین ما و همسرمان اختلاف پدید می‌آید.

اگر در خواب ببینید پتوی شما کثیف است همسرتان بیمار می‌شود.


منوچهر مطیعی تهرانی برای تعبیر پتو گوید: اگر در خواب ببینید پتویی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می‌یابد و خوب می‌شود. و اگر پتوی سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می‌شوید.


تعبیر خواب پتوی رنگی

جابرمغربی در مورد تعبیر پتوی رنگی گوید:

  • اگر دید پتوی سبز داشت، دلیل است زنی دیندار بخواهد.
  • اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است.
  • اگر سیاه بیند زن او عالمه است و زرد زن بیمار گونه بود.
  • اگر ملون بیند، زن او فریبنده است.

تعبیر خواب پتوی نو

آنلی بیتون: خواب پتوی تمیز و پاکیزه، نشانه اقبال است و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.


تعبیر خواب پتوی کهنه و فرسوده

منوچهر مطیعی تهرانی: اگر ببینید پتو کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می‌شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می‌شود.

اگر مردی در خواب ببیند پتوی پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و پتو جدیدی خریده از زن خود جدا می‌شود و همسر دیگری اختیار می‌کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می‌دهد از شوهر جدا می‌شود و به همسری دیگری در می‌آید.


تعبیر خواب لحاف

معبران کهن نوشته اند لحاف زن است.

لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده اند.

همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد.

ادامه تعبیر خواب لحاف

تعبیر خواب «پتو» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پتو» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید