تعبیر خواب سیرابی

دیدن سیرابی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سیرابی در خواب چیست؟

سیرابی Rumen

دیدن سیرابی در خواب نیکو است به خصوص اگر بیننده خواب بیمار باشد و تعبیر آن شفا از بیماری و نجات از رنجوری است.

سیرابی معده نشخوار کنندگان حلال گوشت است و دیدن آن در خواب نشان سود و نفع است.

سیرابی پخته دیدن به خواب بهتر از سیرابی نپخته است و خالی و بدون سرگین بهتر است زیرا نوشته اند سیرابی کثیف و پر از سرگین مال حرام است.


تعبیر خواب شکمبه

تعبیر خوردن شکمبه

شکمبه در خواب های ما به نظر معبران مال حلال و معیشت و روزی است و همه آن چیزهائی است که در جهت تامین معاش خویش تحصیل می کنیم.

اگر شکمبه محتوی سرگین و کثافت باشد مالی است حرام و اگر بد رنگ و متعفن باشد گرفتاری و زحمت است در جهت همان مالی که به دست می آورید.

شکمبه حیوانات حرام گوشت غم و اندوه است اما گویای زیان مالی نیست.

☺ تعبیر خواب «سیرابی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سیرابی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید