تعبیر خواب تجاوز

دیدن تجاوز در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن تجاوز در خواب چیست؟

تعبیر خواب تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی و همبستری را دارد. تعبیر همه واژه های ذکر شده یک چیز است. در زیر این تعبیر خواب بطور کامل و جامع آمده است. معنی جماع ، همان نزدیکی و همبستری می باشد.

تقریبا خواب تجاوز یا همبستری خوب است هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خیر و مقصود است حتی اگر به زن به زور تجاوز شده باشد. دیدن آب منی در خواب ، خواب را باطل می کند. در ادامه خواندن شما می توانید بطور کامل تعبیر خواب تجاوز ، آمیزش و همبستری را بخوانید.


تعبیر تجاوز از حضرت امام جعفر صادق

در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد (در صورتی که منی خارج شود ، حقیقت و تعبیری ندارد ).اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.

تعبیر خواب جماع یا تجاوز به خواهر و مادری که مرده اند به معنی آن است که از اموال مرده جیزى به او مى رسد.

اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب جماع تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید.

اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.


تعبیر خواب تجاوز مک از حضرت دانیال

مجامعت کردن و نزدیکی و تجاوز در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

 • اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد.
 • اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود معبران در مورد این خواب گویند:از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.
 • اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد.
 • اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند.
 • اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.


تعبیرخواب تجاوز، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد.

اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد

اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد.

اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود.

اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند.

اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است.


تعبیر تجاوز کردن، اسماعیل بن اشعث

 • اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.
 • اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد.
 • اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.
 • اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.

تعبیر خواب تجاوز، خالد بن علی بن محد العنبری

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.

اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد (برادر ، خواهر ، مادر ، پدر و… )، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد.

آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.


حکایت خواب دیدن زبیده که در خواب مورد تجاوز قرار گرفته بود.

یک شبی زبیده همسر هارون الرشید خواب بسیار بدی دید طوری که خیلی ناراحت شد صبح روز بعد به کنیزی پولی داد و گفت برو به خدمت ابن سیرین و بنگر اسمی از من نبری بگو من خودم خوابی دیدم.

خواب زبیده این بود که او خواب دید در یک بیابانی تنها است و هر انسان و حیوانی می آید و به او تجاوز می کند و با وی نزدیکی می کند.

آن کنیز به نزد ابن سیرین رفت و گفت من چنین خوابی دیدم ابن سیرین خندید و گفت تو عرضه این خواب را نداری و ممکن نیست تو چنین خوابی دیده باشی. تا زمانی که صاحب این خواب را معرفی نکنی من تعبیر نمی کنم.

آن کنیز به نزد زبیده برگشت زبیده شدیدا کنجکاو شده بود دوبار کنیز را فرستاد و گفت برو اصرار کن این خواب را خودم دیده ام.

آن زن برگشت و گفت خودم خواب را دیدم ابن سیرین گفت امکان ندارد غیر از زبیده چنین خوابی دیده باشد.

زن به نزد زبیده برگشت زبیده وقتی حرف ابن سیرین را شنید گفت برو بگو زبیده خواب دیده تعبیرش چیست؟

ابن سیرین گفت: ترجمه این خواب این است که زبیده یک کار مهمی می کند که همه انسانها و حیوانات از آن بهره مند می شوند.
دیری نگذشته بود که زبیده کانال آبی کشید از طایف تا مکه که تا امروز هنوز جاری است. ( در میدان عرفات کنار جبل الرحمه کانال آب زبیده قشنگ مشخص و پابرجا است)

حکایتی دیگر از مردیست که خواب دید با موشی نزدیکی کرده است.

شخصی به ابن سیرین گفت: در خواب دیدم با موشی مقاربت کردم و بعد ، از فرج آن خرمائی بیرون آمد. ابن سیرین فرمود: معلوم می شود زن نابکاری را به عقد خود در آورده ای. آن شخص گفت: بلی. ابن سیرین گفت: ولی مژده باد تو را که از این زن فرزند صالح خوبی نصیب تو می شود.


تعبیرخواب تجاوز کردن یا آمیزش با مرده

آمیزش مرد با زن مرده:

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد. اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.

آمیزش زن با مرد مرده:

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

آمیزش با جوان و پیر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، تعبیرش این است که بر او پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: یـعـنـی خیری از او به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد، اسماعیل بن اشعث می‌گوید: یـعـنـی خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و خیر و منفعت به تو می‌رسد.
اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یعنی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

☺ تعبیر خواب «تجاوز» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «تجاوز» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


38 دیدگاه

 1. رضا

  خواب دید که عروسش،بامردغریبه درحال بغل خوابی ،روی هم دیده تعبیرش رالطفکنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب فقط می تواند بیانگر ترس شما باشد و از این رو تعبیری ندارد و بدانید که برای شما نشانگر ترس از اینده است و از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 2. زهرا

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم زنی به خواهرم تجاوز کرده و خواهرم لخت بود من سعی کردم نجاتش بدم و بعد دنبال پارچه ایی بودم دورش بپیچم که پیدا کردم خیلی ترسیده بودم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای دیدن چنین خواب هایی امده است که یا ببرگرفته از ناخوداگاه شماست و یا اینکه می تواند نشانی از ان باشد که خیری به ایشان رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 3. هستی

  من در خواب دیدم که من و دوستم می خواستیم بریم نذری ها رو پخش کنیم یه پسر وایستاده بود و روش پوشونده بود بعد به دوستم نزدیک شد و بهش تجاوز کرد من نجاتش دادم ولی پسره منو گرفت و بهم تجاوز کرد ولی دوستم سریع فرار کرد

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشانی از ان باشد که خیری و رزقی به شما رسد و ازاین رو خیر است و باید ان را غنیمت بشمارید.
   سربلند و پیروز باشید

 4. راضیه

  با سلام من خواب دیدم پسری که تقریبا میشناسمش ولی تا حالا از نزدیک ندیدمش به من تجاوز کرده و باکرگی ام رو از دست دادم و تخت و خودم پر خون هست ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشان از ان باشد که حاجت شما روا شود و از این رو خیر است وخوابی خوب دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 5. تینا

  با سلام
  من خواب دیدم در محل کار همکارم که اقا هستن اومدن تو تاق من و بمن دست زدن و سینه هامو گرفتن و من از این کار خیلی ناراحت شده بودم و عذاب وجدان گرفته بودم و سعی داشتم ازیکی کمک بخام
  ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام دیدن این خواب از اینکه شما مورد اذیت قرار بگیرید هراسانید و دوم آنکه نشان بر خواسته های جنسیتان دارد که باید به آنها پاسخ گو باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 6. ….

  سلام من دختر مجردم خواب دیدم که روی دست پسر غریبه ای که نمیشناسم دراز کشیدم و میخوام بخوابم بلند که میشم میبینم یک پسره دیگری که اونو هم نمیشناسم لخت کنارمه به خودم نگاه میکنم همینطور و با صدایی که از شدت گریه دورگه شده بود تو صورتش میزدگ و موهاشو میکشیدم که چرا اینکار و کرده … خیلی خواب بدی بود اگه میشه تعبیرشو بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب تجاوز آمده است که نشان بر خیر دارد و اینکه از جای که فکرش را نمی‌کنید به شما خیر خواهد رسید و اینکه گریه در خواب به معنی شادی در بیداری است.
   سربلند و پیروز باشید.

 7. فرشته

  سلام.
  من دیشب خواب دیدم یکی از آشناهای دورمون که دقیقا دیروز اولین سالگردش بود قصد تجاوز داشت به من
  پای منو گرفته بود به سمت خودش میکشید و من هرچقدر میخواستم داد بزنم نمیتونستم تا یهو صدام باز شد و مامانمو صدا زدم و از خواب پریدم.
  ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب تجاوز اگر صورت بگیرد نشان بر خیری است که از طرف شخصی به بیننده خواب می‌رسد و اینکه شما در خوابتان هم بختک را تجربه کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 8. کارگر

  سلام. چند وقت پیش خواب دیدم مردی مسن با موهای بلند و ژولیده روی جایی تراس مانند نشسته و زنهایی جلوی او صف کشیده‌اند. آن مرد جن بود و میدانستم به آن زنها تجاوز میکند اما در خواب چنین چیزی را نمیدیدم فقط میدانستم که چنین عملی صورت میگیرد. من هم توی صف بودم. خیلی ترسیده بودم و چون از چنین کاری متنفر بودم شروع کردم به خواندن قرآن. فکر کنم سوره ناس و فلق و شاید هم آیه الکرسی خواندم و ان جن ناگهان پودر شد و از آن سکو روی زمین ریخته شد. لطفا برام تعبیر کنید. یه بار دیگه هم براتون فرستادم اما حذفش کرده بودین لطفا برام تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خدمت شما دوست گرامی عرض کنم. که هیچ خوابی حذف نخواهد شد بلکه در صف انتظار باقی خواهد ماند. سپاس از شکیبایی شما
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که ذهن ما بر این ذهنیت و عقیده است که جن با اییه ها از بین می‌روند و به ما آسیب نمی‌رسانند و اینکه خیر بر این است. و دشمن را از خود با وسیله آیه و سوره از قرآن دور کرده اید نیک است و در بیداری بر این نشان است که شما با رفتار و کلمات خداوند دشمنانتان را دور و شکست خواهید داد و باز خیر است و اینکه صف را دیده اید برا عمل با جن. در تعابیر آمده است که انجامش نشان بر شر و گرفتاری است و اینکه صورت نگرفته خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 9. Barana

  سلام … اگه کسی خواب ببینه توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفته معناش چی میشه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان خوبی دارد برای شما و اینکه اگر در خواب متحول شوید و از شما مایع منی خارج شود نشان بر شیطانی بودن خواب دارد و باطل است و اینکه اگر غیر این باشد بر شما خیر است و از پدرتان به شما خیری خواهد رسید .
   سزبلند و پیروز باشید.

 10. شیما

  سلام من دیشب خواب دیدم برادرم از دست. خانومش ناراحت بود و میگفت اون بدرد من نمی خوره بعد اومد جلوی همه شروع کرد به سینه های من ور رفتن مادرم خیلی حرص می خورد و می گفت نزار بهت دست بزنه من هم تمام تلاشم را می کردم که برادرم بهم نزدیک نشه ولی اون به هیچ کس اهمیت نمیداد وجلوی همه به من تجاوز کرد ومن از این کار او راضی بودم و می خندیدم لطفا تعبیرش را برایم بگویید چون قبلا یک خواب فرستاده بودم ولی شما حذفش کردید وهنوز ذهن من درگیر تعبیر اون خواب هستش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از خیر دارد و اینکه از طرف برادرتان به شما خیری خواهد رسید که شما را از ناراحتی و غم رها خواهد کرد. هر چند این عمل در واقعیت عملی ناپسند است اما در خواب نشان بر خیر است. و اما اگر از شما متحول شده باشید و جنب شده باشد این خواب باطل است.
   سربلند و پیروز باشید.

 11. دلارام

  اگر در خواب ببینیم که یک خانم اشنا به نامزدت تجاوز کرده معنی ان چیست ؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در برخی تعبیر خواب ها برای این خواب امده است که به این معنا خواهد بود که برای ایشان در اینده ی نه چندان دور حاجت روایی وجود دارد و این برای ایشان بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 12. سلام

  سلام من خواب دیدم پدر مرحومم از اتاقی به اتاق دیگه بدنبالم به قصد تجاوز و حتی محکم که در رو به رویش بسته م ولی بازور وارد شد ولی من هی فرار میکردم و نتوانست تجاوز کند .ممنون میشم بفرمایید تعبیرش چیست .خیلی در خواب ترسیده بودم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اگر تجاوز صورت می‌گرفت نشان بر مالی بود که از پدرتان به شما می‌رسید و اینکه غیر از این بوده است نشان بر این دارد که از پدر مرحومتان منفعتی بر شما میرسد و شما به آن لگد خواهید زد و از لحاظ روانی اگر خواب شما را تعبیر کنیم نشان بر ترس های روزمره هم دارد که خانمها در جامعه با آن روبرو هستند و به شکلی دگر در خواب به تصویر کشیده شده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 13. Raha

  سلام من خواب دیدم که تو خیابونم پسر عموم که از من کوچک تره سعی به نزدیک با منو داره و با دوستاش بود و من ازش فرار میکردم تو خیابونا اونور و اینور میرفتم و اجازه نمیدادم که بهم دست بزنه بعد مادرم اونجا بود اونم سعی میکرد ک دورش کنه اما کارساز نبود بعد یهو یه پسری که تو خیابون داشت کار میکرد جلوشو میگره و منم پشتش قایم میکنه ولی این پسر از پیشونیش خون میاد دلیشو نمدونم ک بخاط این با پسر عموم دعوا کرده یا چیز دیگ بعد من دوباره فرار میکنه

  بگیهو میبنم پسر عموم از بالا سرم بهم پرید اما موفق نشد و من فرار کردم رسیدم خونه به مامانم گفتم ولی مادرم گف به عمو بگو رفتم ک به عموم بگم دیدم مهمون داره وقتی مهمونش رفت در حالی ک به مامانم میگفتم الا میرم همچیو بش میگم رفتم ک به عموم بگم بش گفتم ک پسره سعی داشت اینکار بکنع اما عموم گف خوب کوچک نمدونم بهونه میاورد و خیلی خونسرد بود من شرو کردم بحث کردن با صدای بلند گفتمش خجالت نمیکشی من خواهر دارم چطوری

  از اونا محافظت کنم در مقابلش چطور اصن بهش اجازه میدی دوباره بیاد اینجا در حال بحث بودم با عموم ک از خواب بیدار شدم(عجیب اینجا بود همه خیلی خونسرد بودن سعی داشتن کمکم کن اما اصن کار نمیکردن فقط حرف میدن حتی مادرمو اون پسر ک من پشتش قایم کرد هم نتونست واقعا کار انچنانی بکنه ولی بخاطر اون توونستم فرار کنم )

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید خدمت شما عرض کنم که این خواب بیشتر به مانند اضغاث احلام است و نشان از تعبیری در ان وجود ندارد و این که در خواب شما حس کرده اید که دیگران ننسبت به ترس شما به اهمیت هستند هم از نشانه های کابوس است و اما بدانید که در تعابیر خواب امده است که تعبیر خواب این نوع خواب اگر تمام المان های تعبیر را داشته باشد به معنای خیر و رسیدن به مقصود است اما در اینجا به این صورت نمی تواند باشد.
   جای نگرانی ندارد
   سربلند و پیروز باشید

 14. رضا

  سلام.من خواب دیدم که به فردی که می شناختم و به همجنس گرایی معروف است تجاوز کردم ولی از این کار متنفرم.البته قبلا پشت سر اون فرد چیزهایی گفتم.نکته عجیب اینکه من قصد انجام کاری داشتم و در خواب انگار ندادهنده ای غیرمستقیم نشانه هایی از این کار را میداد و بعد شنیدن آن به
  آن فرد تجاوز کردم.در ضمن با دیدن این خواب محتلم شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینخواب تعبیر نداردو باید بدانید که اشاره ای به ناخوداگاه شما و درون شماست و اصلا نباید به ان اعتنا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 15. کوروش

  سپاسگزارم

 16. Maryam

  سلام اگر در خواب ببینیم پدری با پسر خود رابطه جنسی داشته باشد و همه اهل خانه اگاه باشند ولی کاری به اون ها ندارند چه تعبیری دارد
  خواهش میکنم جواب بدید خیلی ذهنم رو مشغول کرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تقریبا در تمامی تعبیر خواب های موجود و بر اساس گفته ی معبران بزرگ دیدن جماع در خواب برای ان اشخاص خیر است و این خود نشان از فراغت داردو جایی برای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 17. کوروش

  سلام.
  در خواب دیدم به خودم در حال تجاوز هستم . یعنی در دو جسم بودم و شماره یک دومی را مورد تجاوز قرار داد.
  جالبه که توی خواب خودم هم تعجب کرده بودم که این کار چه جور امکان پذیره.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار واضح است و باید بدانید که شما حقی از خود را ضایع میکنید و این برای شما خیر نیست.
   در اعمالتان بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 18. عسل

  با سلام
  بنده خواب دیدم در خانه پدری من با همسرم نزدیکی میکنم و محلی که دراز کشیدم بالاتر از سطح زمین است و یه روشویی کنارش قرار دارد اون پایین سکو هم سرسبز و قشنگ بود بعد یه جوجه زرد ناز و بامزه گردنشو دراز کرد و از روی روشویی پرید و اومد پیش ما ولی یکم خاکی بود و پرهای زردش سیاه شده بودند یکم باهاش بازی کردم و به همسرم گفتم اصلا فکر نمیکردم بتونه بیاد بالا. لازم به ذکر من حدود یک ماه پیش سقط جنین داشتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جماع بسیار نیک است و نشان از رهایی از غم و غصه است و نشان از جوجه می‌تواند فرزندی باشد که در آینده خواهید داشت و باید با مراقبت بیشتر او را حفظ کنید که انشالله به مراد دلتان برسید.
   سربلند و پیروز باشید.

   • عسل

    سپاسگزارم دعایم کنید

 19. داوود

  سلام تعبیر خواب خیانت زن به مرد همسایه رودست مالی باسن زنم توسطمردغریبه درراه پله فلزی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران بزرگ نشان از برآورده شدن حاجت دارد و اگر در واقعیت رفتار زشت و ناپسند است ولی در خواب نشان از خیر است و راه‌پله فلزی نشان از فرزند است.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید