تعبیر خواب تجاوز

دیدن تجاوز در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن تجاوز در خواب چیست؟

تعبیر خواب تجاوز

در تعابیر خواب تجاوز کردن یا مورد تجاوز وارد شدن همان معنی تعبیر خواب جماع کردن و آمیزش و نزدیکی و همبستری را دارد. تعبیر همه واژه های ذکر شده یک چیز است. در زیر این تعبیر خواب بطور کامل و جامع آمده است. معنی جماع ، همان نزدیکی و همبستری می باشد.

تقریبا خواب تجاوز یا همبستری خوب است هم اگر زن ببیند هم اگر مرد ببیند و نشانه رسیدن به خیر و مقصود است حتی اگر به زن به زور تجاوز شده باشد. دیدن آب منی در خواب ، خواب را باطل می کند. در ادامه خواندن شما می توانید بطور کامل تعبیر خواب تجاوز ، آمیزش و همبستری را بخوانید.


تعبیر تجاوز از حضرت امام جعفر صادق

در خواب جماع کردن که از آن غسل واجب شود تاویلش نباشد (در صورتی که منی خارج شود ، حقیقت و تعبیری ندارد ).اگر در خواب ببیند با مرده جماع کرد و نطفه از او بیرون نیامد، منفعت می یابد.

اگر در خواب ببیند بازن مرده جماع کرد، حاجتش برآورده مى شود.

تعبیر خواب جماع یا تجاوز به خواهر و مادری که مرده اند به معنی آن است که از اموال مرده جیزى به او مى رسد.

اگر در خواب ببیند که مرده اى را با شهوت بوسید، زن مى گیرد و به مرادش میرسد.منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

تعبیر خواب جماع تحصیل فراغت و کسب آسودگی است و این بستگی دارد به موقعیت و شرایطی که در بیداری دارا می باشید.

اگر غمگین هستید از غم فارغ می شوید و اگر بدهی دارید ادای دین می کنید، اگر غصه مسافر دور افتاده را دارید از او خبر می رسد و خوشحالتان می کند و بالاخره اگر قهر هستید آشتی می کنید.

خواب جماع می تواند در مرحله نخست یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون کلیه خواب های شیطانی تعبیر ندارند.

معبران در مورد جماع در خواب صفحه ها مطلب نوشته اند که با ابراز شرمندگی من قبول ندارم و نمی پذیرم مگر آنچه را که در بالا نوشتم. چنانچه دیدن جماع در خواب به اهتلام منتهی شود یک خواب شیطانی مطلق است و بدون تعبیر و چنانچه به اهتلام نپیوندد صرفا از غم است و لاغیر.


تعبیر خواب تجاوز مک از حضرت دانیال

مجامعت کردن و نزدیکی و تجاوز در خواب روا شدن حاجت است، خاصه چون بیند که منی از وی جدا گردید. اگر کسی بیند با کسی جماع نمود، دلیل است از آن کس نیکی بیند و حاجت او روا شود.

 • اگر بیند کسی با او جماع نمود، دلیل که خاندان او توانگر گردند. اگر بیند با زن خود مجامعت کرد، چنانکه زن او بالا بود و مرد در زیر، دلیل است زنی دیگر خواهد و از وی خیر و منفعت بیند.محمد بن سیرین گوید:
 • اگر بیند با زن خود یا زنی دیگر از راهی دیگر مجامعت کرد، دلیل که مردی مبتدع بود بر طلب کار ناسزا و در آن کار او را مصلحت نباشد و سنت رسول (ص) نگاه ندارد.
 • اگر بیند با مادر یا خواهر یا کسی دیگر که بر وی حرام است مجامعت کرد، دلیل که هفت خویش از وی بریده شود. اگر زنده بود یا مرده، دلیل بر غم و اندوه بود معبران در مورد این خواب گویند:از زنده بود از وی خیر و نیکی بیند و باشد حج اسلام نماید.
 • اگر بیند با زن که مرده است جماع نمود، دلیل است غمگین و مستمند باشد.
 • اگر بیند با زن مرده بیگانه جماع کرد، دلیل که کاری که از آن نومید شده باشد به تمامی بیابد. اگر بیند با جوانِ مجهول مجامعت نمود از او خیر و نیکی بیند.
 • اگر آن مرد جوان معروف است بر وی ظفر یابد. اگر بیند جماع با مرد پیر می کرد، دلیل است خیر و نیکی بیند.

جابر مغربی گوید:

اگر بیند با شتر جماع نمود دلیل است از سختی برهد و بر دشمن ظفر یابد و مالش بسیار و نامش بلند گردد.


تعبیرخواب تجاوز، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

اگر بیند دختری دوشیزگی بستد، دلیل که در آن سال زنی خواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند به حرم پادشاه شد و مجامعت نمود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند با وی جماع کرد، همین دلیل کند و کارش به مراد شود و بعضی گویند: از پادشاه ترس و بیم به وی رسد.

اگر بیند با مرغی مجامعت نمود، دلیل که بر کسی که بدان مرغ منسوب باشد ظفر یابد. اگر بیند با زنی بابکار جماع کرد، دلیل که طالب دنیا و مال حرام شود. اگر این خواب را زنی بیند همین تاویل دارد

اگر بیند با ترسائی یا جهودی یا گبری مجامعت کرد، دلیل که کارهای دنیای او به نظام شود. اگر مرد پیری که به کلی شهوتش زایل شده ببود در خواب بیند شهوتش غالب شده است، چنانکه درجوانی بود، دلیل که در کار دین نیک راغب گردد.

اگر بیند با پادشاه جماع نمود، دلیل است محرم و نزدیک او شود. اگر بیند با زن حائض مجامعت نمود، دلیل که کارش بد شود.

اگر بیند با زنی مجامعت کرد که مرده بود، دلیل که کارش بد شود یا با خویشان او پیوند و وصلت کند.

اگر آن زنده بود از خویشان او مفارقت کند و بعضی معبران گویند: با زن حائض جماع کردن آسانی کارهای دنیائی او است.


تعبیر تجاوز کردن، اسماعیل بن اشعث

 • اگر کسی بیند با زن او که کنیزک است مجامعت نمود، دلیل که از پادشاه خیر و منفعت بدو رسد.
 • اگر بیند با مردی معروف و جوان جماع نمود، دلیل که خیری به او رسد.
 • اگر بیند با مردی مجهول و جوان جماع نمود، دلیل است از پادشاه حاجت او روا شود.
 • اگر بیند که بازنی دیگر جماع نمود، دلیل که از او نیکی بیند و حاجتش روا شود.

تعبیر خواب تجاوز، خالد بن علی بن محد العنبری

هر نوع آمیزش جنسی در خواب که نزول منی را به دنبال داشته باشد، خوابی باطل است و تعبیری ندارد و شخص فقط محتلم شده است.

اگر کسی در خواب ببیند که با یکی از محارم خود آمیزش جنسی دارد (برادر ، خواهر ، مادر ، پدر و… )، ممکن است وارد خاک مکه شود یا صله رحم به جا آورد.

آمیزش جنسی در خواب، بر روی آوردن به خیر و خوشی نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که با زناکاری آمیزش نموده است، پاکدامن نیست.


حکایت خواب دیدن زبیده که در خواب مورد تجاوز قرار گرفته بود.

یک شبی زبیده همسر هارون الرشید خواب بسیار بدی دید طوری که خیلی ناراحت شد صبح روز بعد به کنیزی پولی داد و گفت برو به خدمت ابن سیرین و بنگر اسمی از من نبری بگو من خودم خوابی دیدم.

خواب زبیده این بود که او خواب دید در یک بیابانی تنها است و هر انسان و حیوانی می آید و به او تجاوز می کند و با وی نزدیکی می کند.

آن کنیز به نزد ابن سیرین رفت و گفت من چنین خوابی دیدم ابن سیرین خندید و گفت تو عرضه این خواب را نداری و ممکن نیست تو چنین خوابی دیده باشی. تا زمانی که صاحب این خواب را معرفی نکنی من تعبیر نمی کنم.

آن کنیز به نزد زبیده برگشت زبیده شدیدا کنجکاو شده بود دوبار کنیز را فرستاد و گفت برو اصرار کن این خواب را خودم دیده ام.

آن زن برگشت و گفت خودم خواب را دیدم ابن سیرین گفت امکان ندارد غیر از زبیده چنین خوابی دیده باشد.

زن به نزد زبیده برگشت زبیده وقتی حرف ابن سیرین را شنید گفت برو بگو زبیده خواب دیده تعبیرش چیست؟

ابن سیرین گفت: ترجمه این خواب این است که زبیده یک کار مهمی می کند که همه انسانها و حیوانات از آن بهره مند می شوند.
دیری نگذشته بود که زبیده کانال آبی کشید از طایف تا مکه که تا امروز هنوز جاری است. ( در میدان عرفات کنار جبل الرحمه کانال آب زبیده قشنگ مشخص و پابرجا است)

حکایتی دیگر از مردیست که خواب دید با موشی نزدیکی کرده است.

شخصی به ابن سیرین گفت: در خواب دیدم با موشی مقاربت کردم و بعد ، از فرج آن خرمائی بیرون آمد. ابن سیرین فرمود: معلوم می شود زن نابکاری را به عقد خود در آورده ای. آن شخص گفت: بلی. ابن سیرین گفت: ولی مژده باد تو را که از این زن فرزند صالح خوبی نصیب تو می شود.


تعبیرخواب تجاوز کردن یا آمیزش با مرده

آمیزش مرد با زن مرده:

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی با زن مرده‌ای آمیزش نموده‌ای، تعبیرش این است که خواسته و حاجت تو برآورده می‌شود و سود و منفعت به دست می‌آوری، البته اگر آب منی از تو بیرون نیامده است، ولی اگر آب منی بیرون آمد تعبیرش بد می‌باشد. اگر مادر یا خواهر تو از دنیا رفته و در خواب ببینی که با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی چیزی از اموال آن مرده به تو می‌رسد.

آمیزش زن با مرد مرده:

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود.

آمیزش با جوان و پیر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با مردی جوان و آشنا آمیزش می‌کنی، تعبیرش این است که بر او پیروز می‌شوی، ‌‌‌‌‌

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: یـعـنـی خیری از او به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با مردی جوان و غریبه‌ای آمیزش کرده‌ای، یـعـنـی بین تو و مردی جوان و ناشناس و غریبه خصومت بوجود می‌آید و آن خصومت به محبت تبدیل شده و از او خیر و نیکی به تو می‌رسد، اسماعیل بن اشعث می‌گوید: یـعـنـی خواسته و حاجت تو از «پادشاه» برآورده می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی با پیرمردی آمیزش می‌کنی، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و خیر و منفعت به تو می‌رسد.
اگر ببینی با پیرزن خیلی سالخورده‌ای آمیزش کرده‌ای، یعنی به خواسته دنیوی خودت می‌رسی.

☺ تعبیر خواب «تجاوز» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «تجاوز» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


135 دیدگاه

 1. یه بانو

  سلام یه بارم خواب دیده بودم که دو تا عیاش جلو در خونمون وایساده بودن و سیگار میکشیدن و با خانوادم داشتیم از جلو در رد میشدیم و من ازشون جلو زدم و دیدم که اون دو تا عیاش دارن بهم به زور تجاوز میکنن اما من نمیزارم و عیاش اولی از تجاوز به من پشیمون میشه و با چاقو میزنه پای عیاش دوم رو زخمی میکنه و خون میاد مثل این میموند که عیاش اول از اینکه اون یکی عیاشه بهم تجاوز کنه بدش میومد ممنون میشم تعبیرش کنین❤️

 2. N

  سلام و خسته نباشید من یه دختر مجرد ۱۵ ساله هستم همیشه احساس میکردم که اجنه در خانه م وجود داره و با اونها مهربون بودم و اونا هم به من ازاری نمیرسوندن.ما خونمون دو طبقه ای بود یه شب(دیشب) بهشون با عصبانیت گفتم چرا اینا نمیزارن من شبا بخوابم و خوابیدم و تو خواب دیدم که تو طبقه ی پایینی خونمون اونجا خیلی تاریکه و یهو دیدم یه جن سیاه و سفید و طوسی با کله و چشای بسیار درشت رو شکمم نشسته من رو زمین دراز کشیده بودم اونم رو شکمم دراز کشیده بود اون با لحن ترسناک گفت یه چیزایی بودش که نباید به کسی نشون میدادی یا میگفتی و بعدش یهو دیدم طبقه ی بالا تو رختخوامم و دیدم یه پتو رومه هیچ جای بدنم بیرون نیستن بجز سینه هام و شروع کردم به گریه و گفتم من دیگه خسته شدم همش اذیتم میکنن و خود به خود میگفتم که عیسی مسیح کمکم میکنن(من یه مسلمانم)و دیدم مامانم سر منو رو سینش گذاشته مادرانه و من گریه میکنم با اون وضع و حالم ممنون میشم تعبیرش کنین❤️

 3. نوری

  لطفا خواب من رو تعبیر بفرمایید حدود یک ماه هست که فرستادم

 4. شاهنار

  با سلام ، من خواب دیدم یک عده زیادی مرد که هیچیک را نمیشناسم در حال لواط هستند من خودم دختری مجرد هستم امکان هست تعبیر بفرمایید ؟

 5. نوری

  باسلام
  من خواب دیدم که پدرم که تازه فوت کرده نصفه شب وارد اتاق خانه پدری که من و دخترم خوابیده بودیم شد . و به محض ورود در رو قفل کرد که من ترسیدم بلافاصله هم لباسهایش رو درآورد و لخت کامل شد من در خواب می خواستم گوشیم رو بردارم به همسرم که تو طبقه پایین هست پیام بدم که بابا می خوادبه من تجاوز کنه . هر چه کردم نتونستم گوشی روبردارم . در خواب هم نگران آبروی پدرم بودم که پیش دختر و همسرم آبروشون بره . به پدرم گفتم چراغ رو خاموش کن که بچه بیدار نشه ببینه . در آخر با دست منی ایشان رو خارج کردم که به خودم کاری نداشته باشه . لطف می کنید تعبیر این خواب رو بفرمایید خیلی ذهنم رو درگیر کرده

 6. منصوره

  باسلام
  خواب دیدم برادر شوهرم که فوت شده میخواست به من تجاوز کنه وبه زور شوهرمو با خودش ببره ولی من نزاشتم ولی ترس کل وجودمو گرفته چون چند وقت پبش هم اومد شوهرمو ببره من نزاشتم

 7. safi

  خواب دیدم دخترزیبا و جوانم رو دزدیده اند هر چه دنبالش گشتم پیدا نکردم زار میزدم و فریاد میکشیدم تا اینکه شب شد و خوابم برد. صبح که بیدار شدم دخترم به خلنه برگشته بودباحال پریشان و گریان.بهم گفت که مردی تجاوز کرده به او. حتی خونریزی زیادی داشت و نشانم داد و من مدام اورا بغل میکردم و میگفتم میدانم که او گناهکار نیست. گفتم از من نترس. این یک حادثه بوده و مدام گریه میکردم که چرا این اتفاق برای دحترم پیش امده.
  ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید.

 8. Siuf

  سلام علیکم تعبیر خواب کسی که با خشونت و کاملا با زور و اجبار با وجود تلاش زیاد برای جلوگیری از از حمله فاحشه ای به او و با متجاوز دعوا کرد و به او لگد زد و چهره اش را زد با پا ولی باز با این همه تلاش ناموفق و مورد تجاوز از جای غیر مجاز به آن شد بعدا دید همان متجاوز به فرد دیگر حمله کرد با وجود سعی و تلاش برای نجات دادنش ولی او دیر رسید و آن همه فاحشه کرد با این بی گناه دیگر بعدا یکی دیگر سعی کرد به او تجاوز کند ولی توانست جلوی آن متجاوز دوم بگیرد و آن متجاوز را خیلی زد و ازش خون اورد و بعدا آن را با دستان از روی خشم و حمله تجاوزانه‌اش له کرد و آن را خمیر گوشت تبدیل کرد و زیر یخچال سنگین که زیر آن آجر زرد بین یخچال و آجر آن را گذاشت و زیر گذاشت و بعدا رفت او فرد مورد حمله شده بلند فرد ولی آن فرد داد زد که پشت زانوهاش پر زخم و دردش میکند و پشت سراش هم خون و زخم بعدا بنده با احتیاط بیشتر خارج‌اش کرد و به پلیس و نیروهای انتظامی خبر داد که باید آن متجاوز اول گرفته شود ولی آن فرد دوم که مورد تجاوز بخاطر ترس از رفتن آبرویش اعتراض و گفت نباید کسی بداند به او تجاوز شده ولی بنده عصبانی شد و گفت باید متجاوز و مجرن (فاحش) مجازات شود. البته خواب طولانی تر و مجموعه خوابهای مرتبط به هم بودن ولی این آغاز خواب بیننده که بدجور عصبانی و خشمگین

 9. Siuf

  سلام علیکم تعبیر خواب کسی که با خشونت و کاملا با زور و اجبار با وجود تلاش زیاد برای جلوگیری از حمله فاحشه ای به او و با متجاوز دعوا کرد و به او لگد زد و چهره اش را زد با پا ولی باز با این همه تلاش ناموفق و مورد تجاوز از جای غیر مجاز به آن شد بعدا دید همان متجاوز به فرد دیگر حمله کرد با وجود سعی و تلاش برای نجات دادنش ولی او دیر رسید و آن همه فاحشه کرد با این بی گناه دیگر بعدا یکی دیگر سعی کرد به او تجاوز کند ولی توانست جلوی آن متجاوز دوم بگیرد و آن متجاوز را خیلی زد و ازش خون اورد و بعدا آن را با دستان از روی خشم و حمله تجاوزانه‌اش له کرد و آن را خمیر گوشت تبدیل کرد و زیر یخچال سنگین که زیر آن آجر زرد بین یخچال و آجر آن را گذاشت و زیر گذاشت و بعدا رفت او فرد مورد حمله شده بلند فرد ولی آن فرد داد زد که پشت زانوهاش پر زخم و دردش میکند و پشت سراش هم خون و زخم بعدا بنده با احتیاط بیشتر خارج‌اش کرد و به پلیس و نیروهای انتظامی خبر داد که باید آن متجاوز اول گرفته شود ولی آن فرد دوم که مورد تجاوز بخاطر ترس از رفتن آبرویش اعتراض و گفت نباید کسی بداند به او تجاوز شده ولی بنده عصبانی شد و گفت باید متجاوز و مجرن (فاحش) مجازات شود. البته خواب طولانی تر و مجموعه خوابهای مرتبط به هم بودن ولی این آغاز خواب بیننده که بدجور عصبانی و خشمگین

 10. محمد

  خواب دیدم زن داییم مرده . بعد توی اتاقی خالی توی کفن هستش بعد ک میبینمش باهاش نزدیکی میکنم و اون زنده میشه و به نزدیکی مون ادامه میدیم. و یهو افراد خانواده میام و ما جمع و جور میکنیم خودمون رو همون لحظه توی خواب از خودم پرسیدم‌چرا اینا باخودشون نمیگن ک چرا مرده زنده شده بعدش با خودم گفتم شاید خبر نداشتن ک مرده . پس کی اونو کفن کرده بودش . اصلا چرا زنده شد و عادی گرفت با لباس خودش یه گوشه خوابید . بیدار شدم نگاه کردم دیدم جنب نشدم‌ ولی آب هوس ام‌ یه قطره اومده . و همچنین توی خواب هم ارضاء نشدم

 11. رضا

  خواب دید که عروسش،بامردغریبه درحال بغل خوابی ،روی هم دیده تعبیرش رالطفکنید

  • تعبیر خواب

   با سلام
   این خواب فقط می تواند بیانگر ترس شما باشد و از این رو تعبیری ندارد و بدانید که برای شما نشانگر ترس از اینده است و از بابت آن نگران نباشید.
   سربلند و پیروز باشید

 12. جاسم

  سلام جناب صداقت خواب دیدم که دایی بنده که فوت کردن وارد جمع خانوادگی شدن با همه احوالپرسی کردن و وقتی به خواهر کوچیکم رسید از خواهرم خواست تا باهاش بره و گفت که کارش داره من مشکوک شدم و باهاشون رفتم داخل کوچه، یهو داییم به قصد تجاوز خواهرمو تو بغل گرفت و منم گردن داییمو گرفتم که این اتفاق رخ نده اما بسیار مسر به انجامش بود جوری که من گفتم الان داییم خفه میشه در همین کشمکش بیدار شدم.
  ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید جناب صداقت

 13. زهرا

  سلام وقتتون بخیر خواب دیدم زنی به خواهرم تجاوز کرده و خواهرم لخت بود من سعی کردم نجاتش بدم و بعد دنبال پارچه ایی بودم دورش بپیچم که پیدا کردم خیلی ترسیده بودم

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای دیدن چنین خواب هایی امده است که یا ببرگرفته از ناخوداگاه شماست و یا اینکه می تواند نشانی از ان باشد که خیری به ایشان رسد.
   سربلند و پیروز باشید

 14. هستی

  من در خواب دیدم که من و دوستم می خواستیم بریم نذری ها رو پخش کنیم یه پسر وایستاده بود و روش پوشونده بود بعد به دوستم نزدیک شد و بهش تجاوز کرد من نجاتش دادم ولی پسره منو گرفت و بهم تجاوز کرد ولی دوستم سریع فرار کرد

  • تعبیر خواب

   باسلام
   در تعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشانی از ان باشد که خیری و رزقی به شما رسد و ازاین رو خیر است و باید ان را غنیمت بشمارید.
   سربلند و پیروز باشید

 15. راضیه

  با سلام من خواب دیدم پسری که تقریبا میشناسمش ولی تا حالا از نزدیک ندیدمش به من تجاوز کرده و باکرگی ام رو از دست دادم و تخت و خودم پر خون هست ممنون میشم تعبیرش رو بگین

  • تعبیر خواب

   با سلام
   در تعابیر خواب برای این خواب امده است که می تواند نشان از ان باشد که حاجت شما روا شود و از این رو خیر است وخوابی خوب دیده اید.
   سربلند و پیروز باشید

 16. امیرفرخ

  باسلام.درساعت2بامدادشب اول محرم خواب دیدم که پسرم بادخترم که بتازگی نامزدکرده داردشوخی
  جنسی میکند وسینه هایش را میمکدوبعدش خواب
  دیدم که پسربرادرم داردبادخترم همینکاررا میکندلطفا
  تعبیربفرمائید.ممنونم.

 17. مصطفی

  سلام خواب دیدم به خواهر و همسرم یک خارجی تجاوز کرده و زنم بعدش غسل کرده منم بهش انتقاد کردم چرا فعل حرام انجام دادی خیلی بی خیال نسبت به این عمل او گناهاش هیچ ترس و هراسی نداشت

 18. zahra

  سلام وقت بخیر. خیلی نگرانم خوابی که دیدم به واقعیت تبدیل شه.. من متاهلم خواب دیدم یه نفر بیرون از در خونه است و قصد دارد بیاید تو و به من تجاوز کند که من در را قفل کردم و همش هراسان بودم در را بشکند… به خوابم اهمیتی ندادم تا اینکه یه روز بعدش دوستم پیام داد بهم که خواب دیده تو خونه خودم بهم تجاوز شده جزئیات خواب را نگفت همش میترسم واقعا همین اتفاق بیفته برام چون خیلی از روزا تو خونه تنهام ممنون میشم اگه پاسخ بدید

 19. طاها

  سلام وخسته نباشید،لطفاتعبیرکنیدخواب دیدم ی مرد بازور انگشت سبابه اش وارد فرج من کردو خونی شدوسعی داشت به همه نشون بده البته من زن هستم و ۷سال ازدواج کردم،یجادیگه دیدموبرای پنجره هامون پرده داده بودم ک خیاط بدوزه همه رو دوخته بود ک تقریباتوری مانندبودندبجز یکی اول خودارضایی کردم بعدش گفتم اون یکی پارچه ای مونده الان میگیرم!

 20. غریب

  با سلام و عرض خسته نباشید :
  من توو خواب دیدم که به مادرم میخواهم ببوسم یعنی با قصد تجاوز کردن یه بار که از صورتش بوسیدم بعدش مادرم جیغ کشیدو من ولش کردم اما بعد بوسیدن بدجوری ناراحت شدم گفتم ای وای بر من که من این کارو کردم منکه نماز میخونم چرا این کار کردم الانم بدجوری ناراحت فکر و خیال ندارم میشه بگین تعبیرش قربونه دستاتون.

 21. ……

  خواب دیدم به عمه مرده ام تجاوز کردم،همه دیدن آبروم رفت،پلیس اومد منو دستگیر کرد

 22. حسین نعمت جو

  خواب دیدن مردی آشنا به خواهرم تجاوز خشن میکند جلوی من و باعث و بانی ابن تجاوز من بودم که خواهرم و اونجا بردم
  الانم خواهرم از من مخفی میکنه فکر میکنم رابطه داره با یه اشنا که نمیخواد من بفهمم
  این اتفاق بعد از خواب من افتاد خیلی نگرانشم
  لطفا تعبیر اگه داره بگید خیلی مهمه
  وسوسه خود کشی دارم میترسم مقصر این رابطه من باشم
  چون خواهر من مطلقه است و تا حالا دوست پسر هم نداشته
  اولین باره چنین اتفاقی داره میفته

 23. خانم گلستانی

  سلام من دختر هستم و مجرد
  خواب دیدم که مادرم از خانه رفته بیرون و ناپدریم میخواد به من تجاوز کنه یعنی قصدش همینه و من خیلی میترسم که یهو مامانم از بیرون میاد و اون دیگه نمیتونه تجاوز کنه
  این خواب رو چند بار دیدم اما یجورایی فرق داشت همیشه هم ناپدریم قصدش تجاوز هست مامانم من رو نجات‌ میده
  یه بار مامانم بیرونه یه بار خوابه اما بالاخره نجاتم میده و مانع تجاوز میشه

 24. مهدی

  من خواب دیدم که مهمونی هست تو خونه مادربزرگم و وقتی برگشتم از پشت در شنیدم که پدرم به مادرم میگه که داره همون اتفاقه میوفته و م هم پدرمو صدا کردم گفتم میریم به خونه مادربزگ گفت نه امشب خونه هستیم و بعدش تو رختخواب بودیم منو پدرم که من از پنجره میخاستم بپرم پایین که از پشت شیشه ساختمون دیدم لباسمو یکی از داخل گرفته اصلا معلوم نبود چی بود فقط لباسم از تو گیر کرده بود ویکی از پایین با لباس سفید به طرفم میومد که من خلاص شدمو پریدم و اونم وقتی پیشم رسد من از خواب بیدار شدم

 25. ستاره

  سلام،خسته نباشید
  من دیشب خواب دیدم که توی مرکز خرید محله مون گم شدم بعد یه مردی تقریباً لاغر اندام بود سعی داشت که بهم تجاوز کنه ولی من تا اونجایی که یادمه فرار کردم.
  (من وقتی ۶ سالم بود یکی ازاعضای ی خانواده بهم تجاوز کرد ولی از اون زمان تا الان اولین خوابی که با این موضوع میبینم)

 26. علی

  سلام
  من در خواب دیدم به خواهر خودم تجاوز کرده ام نشانه اش چیست

 27. سارا

  سلام من خواب دیدم داییم میخواد بهم تجاوز کنه منم سریع از تو اتاق با داد اومدم بیرون جیغ میزدم گریه میکردم تو خونه‌ مامان بزرگم اینا بودیم همه بودن داییم مجرد هستش
  میشه تعبیرش کنید

 28. آوا

  سلام من خواب دیدم که تو خونه ی داییم اینا بودم و داشتم .با گوشی بازی میکردم یهو تو بازی مشکلی پیش اومد و متوقف شد )داخل بازی( تیم کمکی اومدن که بازیکنو تعمیر کنن ولی انگار داشتن بدن منو بررسی میکردن که بعدش کامل لختم کردن و بهم تعرض کردن )یه دستگاه از پشتم داخلم بود(
  اون افراد دیگه شبیه بازی توی گوشی نبودن
  و خب من نمیتونستم کاری بکنم جالبش اینه که حس میکردم اونجا آمریکاعه و اون مرد یه آمریکاییه

  دختر داییمم تمام مدت کنارم وایساده بود و نگاه میکرد…..نه به کمکم میومد نه میرفت
  از حضور اون خجالت میکشیدم بعدش اون صحنه تموم شد
  زنداییمو دیدم که اومد کنار من و گفت میذاشتی خودشو داخلت خالی میکرد فوقش این بود که بچه رو پس میفرستادی براش
  بعدش هم به خاطر خونی که از من میرفت دنبال نوار بهداشتی بودم که آخرش جیبای خودمو گشتم و دیدم یکیش توی جیبم هست

  همونجا که پیداش کردم از خواب بیدار شدم

  میشه تعبیرشو بگین لطفا؟

 29. ماندانا بختیاری

  سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
  بنده حقیر دیشب در عالم رویا دیدم که برهنه هستم
  و همه اندام من قابل دیدن بود
  برادرم هنوز نوجوان اما در خواب به من تجاوز کرد و به اندام جنسی من دست زد اما انگار در آن عالم خیلی پریشان شدم
  لطفا و اگر زحمتی نیست تعبیرش را بگویید
  ممنون میشم

 30. محدثه

  سلام من در خواب دیدم برادرم با من رابطه جنسی برقرار کرد و از آن رابطه راضی بودم. درحالیکه وقتی بیدار شدم از خوابم احساس شرمندگی کردم.

 31. مهدی

  سلام.
  من خواب دیده ام که مادرم با یکی از استاد(مذکر) هامون در یک تخت کنار هم بودن و ظاهرا آمیزش داشتن…
  لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنونم!

 32. کیانا

  سلام خواب دیدم همسر دختر خالم منو به بار کتک بسته و خواهرش و دوستاش منو میدیدن میخندیدن بعدش دختر خالم با یکی از دوستاش اومد نجاتم داد و دختر خالم همسرشو میزد همسرش میگفت میخواستی به من اعتماد نکنی
  تعبیرش چی میشه ؟!
  اگ به بهم بگید ممنون میشم

 33. مهدی

  سلام
  در خواب دیدم که همسرم با یک مردی که من فقط در حد سلام علیک میشناسمش و برای یک شهر دیگه هست همبستر شد و خیلی زود به او تن داد و از اتاق اومد بیرون و چهره بر افروخته ای داشت و اصلا انکار نکرد که با اون غریبه همبستر نشده و فاز مگه چی شده حالا گرفته بود
  واقعا از دیدن این خواب قلب درد گرفتم
  لطفا جواب بدید

 34. مود :)

  سلام من ۱۵ سالمه و دیشب خواب دیدم که با پدر و دایی وسطی‌ام تو خونه تنها بودم و اینم بگم که خیلی بهشون اعتماد دارم تو دنیای واقعی . تو خواب هر دوشون به یه نحوی میخواستن بهم تجاوز کنن ولی من در میرفتم . انگار کل زور و بازومو گذاشته بودم که دستشون بهم نرسه . بعدم که فرار میکردم میگفتن چرا فرار میکنی؟ و کاریت ندارم و اینا که خودتون هم میدونید . بعد من از ترس رفتم زیر پتوم و گفتم دیگه آرامش جانی ندارم و چیکار کنم؟ و همش منتظر مامانم بودم که بهش بگم چیشده . و اینم بگم که من همه چیز رو به مامانم میگم :))
  راستش خیلی میترسم . من قبلا یکی از عموهام میخواستم بهم تجاوز کنه که نتونسته چون چندتا بچه کنارمون بودن ولی به یه نحوی بدنمون لمس میکرده که منم گفتم نکن و بیخیال شد . منم به مامانم گفتم . دو سال پیش بود . تعبیرش لطفا بگید ممکنه واقعی باشه؟

 35. فرزانه

  من و مادرم به دلیلی رفتیم دندانپزشکی . مطب خیلی قدیمی بود و من هی از مادرم میپرسیدم ( مطمئنی دکتر کارش خوبه ؟) مادرمم انگار اهمیت نمیداد . در همین حین احساس کردم دکتره صدامو شنید ، دستمو گرفت برد به سمت یه اتاقی ( انگار میخواست اثبات کنه که کارش خوبه ) . در اتاق باز کرد ، داخل اتاق خییییلی کوچیک بود فقط جای ایستادن دو نفر آدم بود . من ترسیدم و فکر کردم میخواد به من تجاوز بکنه و جیغ کشیدم . مادرم اومد و دیگه از اونجا اومدیم بیرون .

 36. :/

  سلام ببخشید من امروز ساعته 8 صبح بیدار شدم و بعد از خاموش کردنه زنگه ساعتم دوباره خوابیدم و خواب دیدم که تو یه خونه نسبتا بزرگم همراه با خانواده خودم و خانواده دوتا عموهام بعد من جنارو میدیدم ولی هیچکی قبول نمیکرد میگفتم اونا میخوان به شما اسیب برسونن ولی فامیلام قبول نمیکردن بعد فک کنم یکی از بچه ها رو که جنه اذیت کرد قبول کردنو گفتم با بچه ها که میتونن جنارو ببینن عینه خودم برین بگردین دورتا دوره خونه و جنارو پیدا کنین به خاطره اینکه قایم شده بودن بعد نمیدونم چیشد من یه شلوار لی نشکی دارم که کاملا سالمو و بدونه زاپه ولی یکی از بچه ها اوند بهم گف که شلوارت پارس و من تعجب کردم ومطمئن بودم که شلوارم خراب نیس ولی سرمو که اوردم پایین دیدم یه زاپه بزرگ روی شلوارمه و من دستمو گذاشتم روش و رفتم تو یه اتاقه نسبتا تاریک که پره چوب لباسی و لباس بود میخواستم شلوارمو عوض کنم اونجا ولی یه مردی بود که بیشتر یادم میاد اشنا بود ولی نمیدونم کی بود با اصرار از اتاق بیرونش کردم تا شلوارمو عوض کنم ولی تا رفتم تو اون کمد مانند تا کارمو بکنم یه حاله مشکی رنگی با یه لبخنده شیطانی اومد سمتم که از همون جنا بود و گفت که میخوایی مارو نابود کنی و بندازی بیرون از خونت؟ و من لال شده بودم ولی تا میخواستم داد بزنم که یکی بیاد کمک یکی از جنا اینجاست دهنمو گرفت و خوابید روم و به زور بهم تجاوز کرد ولی چیزی یادم نمیاد فقط میدونستم که اینکارو کرده و بعدش که خانوادم میان که چرا دیر کردی و من یادم نمیاد که به خانوادم گفتم یا نه از این تجاوز
  ولی بعدش اینحور بود که داشتم راه میرفتم و تو دلم هی نگرانه این بودم که نکنه ازش حامله بشم و خیلی ناراحت بودم و اصن یادم نمیاد چیکار کرد براهمین نمیدونستم که اسپرمشو خالی کرده یا نه (ببخشید نمیدونم چه حور دبگه بهتون بگم) و بعدش بیدار شدم
  و اینکه محتملم هم نشدم

 37. سیما

  سلام
  خواب دیدم با یک آشنا که باهاش قهرم جماع میکنم، تو خواب خیلی راضی بود در حدی که فهمیدم ارضاع شد ولی منی را ندیدم، این خواب تعبیر داره یا باطل است

 38. hosna

  سلام خواب دیدم برادرم میخواد به خواهر تجاوز کنه ولی نمی تونه و پدر از راه میرسه و دعواش میکه

 39. hosna

  سلام من خواب دیدم که عروسیمه تو اتاق پر از غذاست و بعد از اتاق که بیرون میام میبینم که چند نفر از اشناهامون لباس صورتی بسیار ملایم و خودشونو اماده کردن و بعد یکی از دوستام میپرسه ازم میخوای با کی ازدواج کنی منم نمیدونم با کی میخوام و میرم از مادرم میپرسم و مادر میگه اصلشو میده و عکسشو نشونم میده خوشگل و خوشتیپه ولی من میگم دوسش ندارم و نمیخوامش بعد مادرم میره به پدرم میگه که اون دوسش نداره من فکر میکردم دوسش داره و فراموش کردم ازش بپرسم و من احساس خوشحالی نمیکنم

 40. hosna

  سلام من خواب دیدم که عروسیمه تو اتاق پر از غذاست و بعد از اتاق که بیرون میام میبینم که چند نفر از اشناهامون لباس صورتی بسیار ملایم و خودشونو اماده کردن و بعد یکی از دوستام میپرسه ازم میخوای با کی ازدواج کنی منم نمیدونم با کی میخوام و میرم از مادرم میپرسم و مادر میگه اصلشو میده و عکسشو نشونم میده خوشگل و خوشتیپه ولی من میگم دوسش ندارم و نمیخوامش بعد مادرم میره به پدرم میگه که اون دوسش نداره من فکر میکردم دوسش داره و فراموش کردم ازش بپرسم

 41. hosna

  سلام من خواب دیدم تو خونه ای که قبلا زندگی میکردیم تو حیاط یه سفره پر از غذا و نان به درخت با نخ اویزان کرده بودیم و بابام با خوشحالی از خونه اومد بیرون و فکر کنم مهمان داشتیم

 42. hosna

  سلام من خواب دیدم برادرم میخواد به خواهر تجاوز کنه ولی نمی تونه و پدر از راه میرسه و دعواش میکنه

 43. مهسا

  با سلام
  من خواب دیدم داییم بهم تجاوز کرده و یک عالمه مایه منی روی بدنم ریخته تا جایی که حتی منی ها به سمت دهنم سرازیر شده بودن و من سعی میکردم وارد دهنم نشن بعدش دیدم پدر و مادرم اومدن و من پاشدم و با حوله ای بدنمو تمیز کردم … بدجور ذهنمو درگیر کرده ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

 44. ملینام

  سلام من خواب دیدم شوهرم ب زن داداشم تجاوز می‌کنه و منم بالای سرشون ایستاده بودم هیچ کاری نمی‌کردم فق نگاشون میکردم زن داداشم راضی بود اصن شکایتی نمی‌کرد ازین کار بعد داداشم اومد خونه ب من گفت تو چرا نزدی تو گوش زنم منم ساکت بودم هیچی نمیگفتم بعداز این حرف اشک تو چشای من و داداشم جم شد ولی باز چیزی نگفتیم تعجب آور اینجا بود ک من رفتم کنار همسرم نشستم و چیزی بهش نگفتم بغلش کردم بوسش کردم جوری رفتار میکردم انگار چیزی نشده

 45. ملینام

  سلام من خواب دیدم شوهرم ب زن داداشم تجاوز می‌کنه تعبیرش چی میشه

 46. لیلا

  باسلام

  بنده خواب دیده بود که داخل یه اتاق بودم
  بعد ش یه مردی امد داخل من رفتم جلوی در بهش سلام کردم _رفتارم باهاش مثل یه مهمون بود_
  دستش داز مرد که باهاش دست بدم
  منم نمیدونم چرا ولی بهش دست دادم
  پسر خالم که این دید ناراحت شد

  وقتی که نشستیم
  پسر خالم امد وسط من و اون مرده نشست و مدام سعی میکرد کاری کنه که مرده ازچشمم بیفته
  ولی من عصبانی میشدم مدام دلم میخواست کع ساکت بشه
  و وسط صحبت مرده نپرعه
  با این که صحبت من و اون مرده درحد
  بحث درسی بود
  وقتی دست زدم بر سرم دیدم حنا هست

 47. شریفی

  سلام
  من خواب دیدم کی در سفر هستم در قطار(ترین) و در داخل قطار یک پسر و دختر رابطه جنسی بر قرار کده ما هم سری دختر شروع کدم کدم

 48. امیر

  سلام.خواب دیدم با ی زنی که گاهی اوقات انگار همسرم بود گاهی اوقات دوست چندسال پیشم به زور دخول میکردم اون طرفم ی دستو پا مید اما با چشام میدیدم که دارم دخول میکنم تعبیرش چیه.

 49. محی الدین

  سلام من خواب دیدم که خواهر خانم واقعیم باصورتی سوخته وپراز جوش که داشت گریه میکردو ناراحت بود روی دستم دراز کشید .گفت فلانی توسفری که داشتم به خاطر ۴ونیم ملیون پول تن فروشی کردم وخیلی ناراحت وپشیمان بود لطفا بفرمایید تعبیر دارد یانه

 50. Ye nashenas

  سلام
  وقت بخیر
  خواب دیدم شوهرم‌ بهم تلفن زد و داشت با لکنت‌ حرف می‌زد خیلی تعجب کردم و ترسیدم داشت گریه میکرد بعد رفتم خونشون دیدم همه جمع شدن و شوهرم توی حمام انگار اقدام ب خودکشی کرده رفتم جلو ک‌ نزارم که یهو دوستای دانشگاهم اومدن و از حمام نجاتش دادن البته بگم من دانشجوی پرستاری ام برای این دوستامو دیدم
  بعدش شوهرم لخت اومد جلوی همه‌بیرون و حالش مساعد بود
  بعد صحنه عوض شد یکی هولش داد یهو دیدم داره پرت میشه از یکسری پله بالا ،پله های چوبی بود با شیب زیاد و گلهای سبز بغلش بعدش یهو دیدمش
  افتاد توی یه آب که زیر اون‌پله بود
  آبش زلال بود عین آبای استخری
  خیلی سردرگمم شدم‌اگر میشه پاسخ بدید
  ممنونم

 51. سارا

  سلام من خواب دیدم بهم تجاوز.شد و یک بچه پسر بدنیا اوردم و یک بچه باردار بودم تعبیرش چی می‌تونه باشه ? توسط کسی که نمی‌شناختمش

 52. سارا

  سلام من خواب دیدم بهم تجاوز.شد و یک بچه پسر بدنیا اوردم و یک بچه باردار بودم تعبیرش چی می‌تونه باشه ?

 53. فهیم اسداله

  سلام قربان:من دوسال قبل ساکن یکی از شهر های جنوبی فرانسه بودم!بعد از اخذ قبولی سیاسی!در خانه های سوسیالم ام در یک آپارتمان ولی اطاق های جداگانه!با یک فرد نسبتا جوان۳۸-۴۰ ساله قد بلند سیاه پوست از کشور ساحل عاج همسایه بودم!سر زور گویی بناحق و قبضه کردن ظروف آشپزخانه(که مال شخصی ام بودند)؛بین ما نزاع بدی در گرفت!که کارما به پلیس کشید ودر حضور سوسیال های زن؛دعوا وکتک کاری کردیم!بعدش مرا به شهر دیگری ترانسفر کردند!بعد از یکسال و خورده ای برای دیدار دوستان دوباره به همان شهر قدیمی رفته و مورد استقبال دوستان قدیمی ام واقع شدم!اما یک شب که مهمان دوستانم بودم!در یکی از اطاق های جداگانه خواب بودم!که خواب همان فرد سیاه پوست ساحل عاج را دیدم!که بزور و فشار در حال تجاوز کردن بمن هست!با داد و فریاد!و شنیدن ناسزا از وی!یهو از خواب پریدم!لطفا تعبیرش را بگوئید!و موضوع دیگر اینکه مادرم،خوابم را دیده که عمامه با لباس محلی؛(شبیه لباس بلوچ ها+عمامه سبکهای هندی یا عربی)بر سر دارم!تعبیر این خواب مادرم را هم لطفا بیان بفرمائید!ممنون.

 54. ….

  سلام
  بنده تقریبا نزدیک 3 شب خواب دیدم دایی جوانی دارم (ک در واقعیت اصلا همچین چیزی وجود ندارد) که باهاش جایی رفته بودم بدون دونستن نیتش و اونجا وقتی همه مردم رفتن متوجه نیتش شدم و اون قصد نزدیکی داشت و درحالی که من عقب میرفتم و ملتمس نگاهش میکردم که منصرف بشه، اون بهم نزدیک شد (اما فکر میکنم خیلی هم بی میل نبودم اما خودم رو ناراضی نشون میدادم) و در صحنه دیگری دیدم که شب زمانی که همه خواب هستن در خانه مادر بزرگم، دوباره قصد نزدیکی داشت و من انگار که مجبور باشم و زوری بالای سرم باشه تحت امر اون بودم و در همان حین مادرم امد که دایی تظاهر کرد داریم یک کار تمرینی (ورزشی یا همچین چیزی) انجام میدیم.
  در هیچ جا تعبیری در رابطه با مَحرمی که در واقعیت وجود نداشته باشد پیدا نکردم
  ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید

 55. سیما

  سلام
  من یک دختر مجرد ۱۸ ساله هستم که شب جمعه خواب دیدم که به مراسمی رفتم اما مرد غریبه ای ناگهان دستم رو کشید و قصد تجاوز به من داشت تا اینکه فهمید عادت ماهیانه دارم و مرا رها کرد من هم براب اینکه نجات پیدا کنم خودم رو از بلندی خودم را به پایین پرت کردم و خودم را به بیهوشی زدم بعد از چند دقیقه برادرم و مادرم و خواهرم اومدن و من بلند شدم و با برادرم قصد برگشت به خانه رو کردیم اما در بین راه به یک راه کوهستانی سخت مواجه شدیم که دو مرد قصد دزدی موتور برادرم و دیگری قصد تجاوز داشت من و برادرم هر دو با تکه سنگی به سر هر دویشان زدیم و بیهوش شدن خون هم از سرشون جاری شد من هم خیلی ترسیدم و از خواب بیدار شدم
  لطفا بهم بگین تعبیرش چیه؟
  خیلی ترسیده ام

 56. گمنام

  سلام من چندین بار خواب دیدم ک با نزدیکانم رابطه جنسی برقرار میکنم مادرم،خواهرم چند بار این خواب رو دیدم لطفا تعبیرش رو بگید

 57. دلنیا نامداری

  سلام من سه شب یه شب در میان خواب میبینم کسی قصد تجاوز به من رو داره که خیلی مورد اطمینان من هستن اولیش پسر عموم بود که زن داره از رو لباس داشت به من تجاوز میکرد و دومی کسی که خیلی دوسش دارم و میخواد بیاد خواستگاریم و خانواده م مخالف اومدنش هستن به همون صورت از رو لباس. داشت به من تجاوز میکردمممنون میشم جواب بدین

 58. مینا

  سلام وقت بخیر من درخواب می‌دیدم ک پدرم وقتی من خواب هستم و درحال بیهوشی ب من تجاوز می‌کرده و پنج تا سقط هم داشتم ک خودم ناظر آخریش بودم و ازدست پدرم فرار میکردم و دنبال کمک بودم اونم باترس و گریه، گله پدرمو ب مادر مرحومم میکردم ک مامانی دیدی بابا بدبختم کرد و با گریه وزاری دنبال کمک از مردم بودم درضمن توی خوابم بارون میومد و من توی آب بارون خیس شده بودم لطفاً تعبیر خوابمو بگید ممنون میشم

 59. اندیشه

  سلام من همسرم را خواب دیدم باهم مهمانی رفتیم وقت برگشت او در جلوی من در حرکت بود چند جوان از پشت مرا گرفتند هرچه داد زدم همسر مرحومم توجهی نکرد و رفت و یکی از آنها م؟را بوسید از روی شهوت خیلی تلاش میکردم خودم را نجات دهم که از خواب پریدم لطفا تعبیرش چیست؟

 60. اندیشه

  سلام من خواب همسر مرحومم را دیدم باهم به یک مهمانی رفتیم او همیشه پشت سر من حرکت میکرد در خواب موقع رفت در پشت سرم بود اما وقت برگشتن او درجلو من حرکت میکرد مقداری ازراه که رفتیم چند جوان مرا گرفتند هرچه فریاد زدم و شوهر م را صدا کردم به کمک نیامد حتی به پشت خود نگاه هم نکرد یکی از آنها فقط لب مرا بوسید ومن با تلاش دهانم را پاک کردم از خواب پریدم. تعبیرش چیست؟

 61. سحر

  سلام..من خواب دیدم دوست پسر سابقم اومده دنبالم بعد ی جایی رفتیم گل میخواست بخره من گفتم بزار من حساب کنم ولی اون گفت نه خودش حساب کرد و بعد از ی جایی رد شدیم مثل برکه من ۲ تا ماهی گرفتم و همش داشتم بهش میگفتم ای کاش من پدر و مادرم روستایی بودن من عاشق طبیعت هستم این حرف رو به خاطر علاقه ای که به طبیعت دارم میزدم بعد یهو انگار ی جایی رفتیم و اون میخواست بهم تجاوز کنه و ی آقا اونجا بود که داشت تحریکش میکرد که به من تجاوز کنه و دوست پسرم لخت .شد و کنار من خوابید و ی پای من رو گرفته بود و من قفل شده بود نمیتونستم حرکت کنم فقط التماس میکردم و تو همین لحظه صدای اذان اومد و من انگشتهای پاشو بوسیدم قسمش دادم به فاطمه زهرا منو ول کنه بزاره برم بعد انگار دلش سوخت گفت برو….ممنون میشم تعبیرشو بگید

 62. علی پرواز

  سلام
  من یه پسر هستم در خواب دیدم یه مرد ناشناس زوری برام تجاوز میکنه تعبیرش چه میشود؟

 63. ناشناس

  من خواب دیدم که به زنان و دختران معمولی تجاوز میشد توسط مرد ها.تعبیرش چیه؟

 64. فری

  سلام من در خواب دیدم
  که شنیدم از چند پسر که به خواهرم تجاوز کردن و خواهرم هم در خواب خوشحال است
  و من انقدر گریه میکنم و افسرده میشوم لطفا تعبیرشو بگین حالم بد شد

 65. Samisr

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم که همراه مادرم به منزل داییم رفتیم و شب اونجا خوابیدیم.صبح که بیدار شدیم ی نامه اومده بود که به دختر داییم میخواهند تجاوز کنند و بلافاصله فیلمی به صورت زنده برای گوشی من اومد که در اون چهار تا از پسرخاله هام و برادرم داشتند به دختر داییم تجاوز کنند
  لطفا این خوابو تعبیر میکنید؟
  سپاس

 66. Fatemeh

  سلام وقت بخیر
  من خواب دیدم یکی از اآشناهامون میخواست با من رابطه ی جنسی برقرار کنه اما هر چی اصرار کرد من قبول نکردم تعبیرش چیه لطفا جواب بدین

 67. Negar

  راستش من خواب دیدم که پسر فامیلمون که الان زن داره با دوتا بچه بزور سعی داره بهم نزدیک شه (تجاوز کنه) که میگم اگه نزدیکم شی یه بلایی سرت میارما ترسیده هَم بودَم
  راستش قبل از خواب در دوران کودکی بهم چن بار تجاوز کرده بود

 68. محمدحسین

  سلام صبح بغد از نماز خوابم برد دیدم که خانومم با استادش که جوانه رفتن تو اتاق برای درس خوندن یهو تو خواب گفتم بده دونفر نامحرم باهم تو یه اتاق تنها باشن رفتم در رو باز کردم دیدم استاد شروع کرده به دست زدن به پاهای برهنه همسرم در خالی که خانومم نشسته و استاد کم کم داره لباسای خودشو در میاره من نتونستم این حالت رو تحمل کنم و شروع به درگیری با استاد خانومم کردم و از خواب پریدم.
  ضمنا با اینکه استادش کوی لباس در آورده بود ومن ازقبل میدونستم مرد هست ولی لباسهای زیرش زنانه بود و موقع ممانعت من پیراهنش به سرش گیر کرد و من صورتش رو ندیدم

 69. هیواعبدالهی

  سلام من خواب دیدم که با یک غریبه در حال سکس هستم و ان غریبه از من خیلی بزرگ تر بود چون من ۱۵ سالمه توی خاب هم مادرم فهمید .تعبیرش چیست؟

 70. علی

  با عرض سلام من خواب دیدم که به خاله ام تجاوز کردم و خاله ام هم راضی بود اما قبل از این که ارضا بشم از خواب بیدار شدم
  لطفا تعبیرش را بگید

 71. سونیا

  سلام من دخترمجردم دیشب خواب دیدم اومدم توپذیرایی پیش پدرومادرم ویکی ازدوست های بابام بود بخدا بابام دوستش نمیاره خونه واصلا چطور بگم دوست این شکل نداشت نمی دونم چون صورتشو پوشند بودبعد ازپایین خونه مساجریمون صدااومد انگارمهمونی داشتند مامان وبابام رفتن ببین چی که این آقا اومد بالاسرم صورتش ماسک داشت ماسک کامل صورتش پوشنده بودمیخواست تجاوز کن اما یه دفعه من سرازخونه مامان جونم(مامان بزرگم/مامان مادرم) دراورم اونجا فهمیدم مامان وبابام به دادم رسیدن نجاتم دادن وشبونه فرار کردیم وماشینم توقیف کردن چون انگار زمان حال باش به خاطره کرونا ماشین توقیف کردن بعد من سراین ماجرا پدرومادرم سرزنش می کردم میگفتم دیگه دوستتون نیارید اما بخدا مامان وبابام دوست نمیاره خونه فقط یه نفراونم بازن وبچش میاد بعد گفتم بابا این دوست بودتو داشتی اسم دوتا دوستاش اوردم گفتم اینا اومدن خونمون اینکار نکردن اگه نمی رسید چکار می کردم اگه به دادم نمی رسید چطور اگه زیر اون نجات نمی دادید این جمله هاروبه مامان وبابام می گفتم بعد مامان جونم صدای مارومی فهم میاد ببین چی شد ازمامان می پرس ومامانم میگه دوست بابام میخواست به من تجاوز کن امادقیقه آخر نجاتم دادن وفهمیدن دوست بابام به خاطره من با بابام دوست شد و توی خواب تاکید داشت به خاطره من همه این گفت وگو توی پذیرای خونه مامان جونم واتفاق تجاوز که نشد تو پذیرای خونمون اتفاق افتاده

 72. آرمزا

  سلام , من خواب دیدم که با شیطان جنگیدم
  سپس کسی در پیشم بود که انگار فرشته یا چیزی بود که ابلیس از آن هراس داشت
  سپس در نهایت شیطان در یک فروشگاه پوشاک که خود نیز در آن حضور داشتم و آنجا تعدادی مانکن تمام قد وجود داشت , او در تحت دراز کشیده بود و به شکل زن دیده شد , من بالای سر او بودم که داشتم از پلکان پایین میامدم
  بعد از دیدن او و شک کردم که او مانکن نیست
  بر روی او پریدم ,
  ابلیس افتاد زمین و با عرض معذرت , به او تجاوز کردم
  در حالی که بیدار شدم منی خارج شده بود

  اگر امکان دارد تعبیر را بفرمایید .

 73. دنیا

  سلام. من خاب دیدم پدرم بهم تجاوز میکنه ولی اون لحظرو واضح ندیدمینی فقد میدونستم ک تجاوز کرده. تعبیرش چی میشه

 74. حسین اقدم

  سلام من خواب دیدم پسرم که دو و نیم سالشه توسط یک نوجوان غریبه و یک بچه ی کوچک دیگر مورد تجاوز قرار میگیرد و من آن نو جوان و بچه را گرفتم و فقط یک سیلی به بچه زدم اما نوجوان را داشتم تا سرحد مرگ کتک میزدم که از خواب پریدم.

 75. حسینی

  سلام اگر درخواب ازمرده مدارکی دریافت کنید چیست متشکر

 76. احمدرسولی

  سلام عرض ادب خدمت شما خیلی سپاس بامعذرت خواب دیدم که ریس جمهور ترامپ به خانمم تجاوزکرده میشه لطف کنید برام تعبیرکنیدخیلی ممنونم

 77. سما

  سلام
  من تو خواب دیدم که دوست پسر قبلیم (تو زندگی واقعی هنوز دوستش دارم) به من تجاوز کرد البته صحنه تجاوز رو کامل ندیدم ولی خیلی ناراحت بودم رفتم دکتر معاینه و ترمیم با خودم میگفتم کاش فقط پردم آسیب دیده باشه پاره نشده باشه خانوادمم میدونستن خیلی ناراحت بودم میگفتم به شخصی که قراره تو آینده باهاش ازدواج کنم چی بگم

 78. فرشته

  سلام من دیشب دوتا خواب دیدم
  یکیش این بود که با پارتنرم قصد رابطه جنسی داریم ولی هرجا میریم نمیشه و کسی میاد
  بعد اونم خواب دیدم یک مرد سن بالا به من تجاوز میکنه و از من خون زیادی میاد
  تعبیرش چیه؟؟؟

 79. زهرا احمدی

  سلام من نامزدم و میخواهم جدا شوم دیشب خواب دیدم که از مجلسی برمیگردم و فامیل و خواهرم به من گفت فامیلای شوهرش من بی هوش کردن و چهار نفر به من تجاوز کردن و من به قدری از این قضیه ناراحت شدم کهاعصابم بهم ریخت میشه تعبیرش رو بگید

 80. محمد

  سلام اگر خواب ببینید که خواهر خود در حال سام زدن برای ما است تعبیرش چیه (البته من خیلی دوست دارم در واقعیت این اتفاق بیفته

 81. ناشناس

  سلام
  من خواب دیدم همسر دوم مادرم سعی داره بهم تجاوز کنه خیلی ترسناک بود احساس می کردم که واقعیه ، اما خب من از دستش فرار کردم …..
  راستی من رابطه ی خوبی با همسر مادرم ندارم چون حتی تو واقعیت هم احساس میکنم اصلا ادم خوبی نیست….

 82. مونا

  سلام من خواب دیدم دختر ۳ ساله ام از در خونه رفته بیرون و من متوجه نشدم ووقتی مشغول انجام کارهای منزل بودم اومد داخل و داشت با همون لحن بچگی زیر لب باخودش می گفت : به‌من میگه شلوارتو در آر
  از این حرفش که داشت باخودش میزد نگران شدم ودیدم چشماش سرخه
  سریع شلوارش رو دادم پایین ودیدم آلتش پر از خون هست
  تو خواب کلی خودم رو زدم و گریه کردم و بعد هم با وحشت از خواب پریدم
  میخواستم بدونم تعبیر این خوابم چی میشه.چون هرجا گشتم تعبیری براش پیدا نکردم

 83. مح

  سلام
  من خواب دیدم که تعداد زیادی ادم مشغول آزار کسی هستند و عن قریب قصد آزار جنسی به اون رو دارند و اون شخص خیلی ناراحت از این قضیه هست.
  توی همون صحنه اون افراد یکی از دوستانم رو هم گرفتند و نمی گذارند او هم مانع این کار شود.
  در نهایت من رفتم و اون دختر رو نجات دادم .
  میشه تعبیرش رو بفرمایین

 84. ناشناس

  سلام من خواب دیدم یکی از اقوام میخواستند با خواهرم نزدیکی و تجاوز کنند که من نذاشتم. تعبیر این رو لطفا بگید ممنون.

 85. علی فراهانی

  سلام من خواب دیدم معشوقم چند لحظه بیرون ازم دور شد و یهو چند نفر گفتن یکی داره بزور معشوقت میبره من بدو کردم ک بزنم طرفو دیدم نیستن بعد ک زنگ زدم بهش اون مرد بزور تجاوز بهش کردا بود من معشوقم خیلی دوس دارم اونم همینطور میخایم ازدواج کنیم الان ک از خواب بیدار شدم حالم یجوریه تعبیر کنید لطفا

 86. Aseman

  سلام اگر دختری خواب ببینه که مردی بزرگ سال بهش تجاوز کده و از اون عکس گرفته باشند تعبیرش چیست ؟

 87. Molavi

  سلام اگر زنی خواب ببینه یه مرد بهش تجاوز کرده تعبیرش چیست ؟

 88. Alizahra

  سلام من همسرم خواب دیده که مادرزن ینی مادر من قصد رابطه بااون و داشته

 89. sodeh

  سلام من خواب دیدم ک پدرم میخواد بهم تجاوز کن ک من انقد داد و فریاد کشیدم تا از خودم دورش کردم

 90. انیس

  باسلام . من دوستی داشتم که شهید شده و خانم هست متاهل هم بود خواب دیدم که خواهرم بهم میگفت قبل از شهادتش بهش تجاوز کردن بعد من به حواهرم گفتم که اون متاهل بودخواهرم گفت پزشکی قانونی میگه غیر از شوهرش کسی قبل از شهادتش بهش تجاوز کرده بعد دوباره توی خواب دیدم که دوستم شوهرش رفت پیشش همونجا که بهش تجاوز کرده بودن میخواست دوستم رو از اونجا ببره که دوستم گفت الان اینا عصبانین چند روز صبر میکنیم بعد منو ببر . میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 91. غريبه

  سلام خسته نباشيد،من يك زن متاهل هستم ساعت ده صبح خواب ديدم كه جلوي نانوايي رو داشتم جاروبرقي ميكشيدم كه يهو مرد همسايه از پشت سينه هاي منو گرفت و ماليد و من يهو ارضا شدم و يهو از خواب پريدم ميخواستم تعبيرشو بدونم ممنون البته اينم بگم كه اين خوابي رو كه ديدم پريود بودم

 92. نسیم

  سلام خسته نباشید من خیلی وقت پیش خواب دیدم که یکی از اعضای فامیل قصد تجاوز به من رو داره و من مداما از دست اون فرار میکنم اما در آخر اون فرد بدن منو لمس کرد و کمی منو آزار داد و حالا بعد از مدت ها دوباره خواب دیدم که توسط همون شخص مورد تجاوز قرار گرفتم البته خودم اصلا نمیدونستم که به من تجاوز شده و مادر اون فرد به من گفت که هفته پیش پسرم به تو تجاوز کرده و تو الان باردار شدی در صورتی که من هر چقدر به خودم فشار میاوردم اصلا صحنه تجاوز رو به یاد نمی آوردم و فکر میکردم اتفاقی نیفتاده. ممنون میشم تعبیرش رو بگید

 93. Not name

  سلام
  من خواب دیدم به یکی از دختربچه‌های فامیلمون تجاوز کردم میشه تعبیرش رو بگید

 94. نادر

  سلام من خواب دیدم كه به ی زن چاق می خواهم تجاوز كنم اما هر ساعت پدرم رو میبینم وتجاز نمی کنم پدر و در پارک بودم لخت ایستاده بودم بعد یدفه زن چاق رو دیدم خواستم تجاوز کنم اما پدرم نمی زاشت بعد بهم گفت بیا منو ورد پیش مادرم بابام به مادرم گفت این داره تجاوز می کنه چیکار کنیم بابام خندید اما مادرم رو نمی دونن خواب بدی بود میشه کمکم کنید ممنون.

 95. ناشناس

  سلام
  من دیشب خواب دیدم که ی غریبه به زور قصد داره که به من تجاوز کنه در حضور دیگران
  ومن در حال فرار کردن از دست او هستم و دیگران فقط نگاه میکنند وبه کمکم نمی آیند
  بعد از اون ی پیرمرد مسنی دوباره قصد همین کار رو داره یعنی در یک خواب دونفر قصد داشتند که به من تجاوز کنند ومن فرار میکردم
  ممنون میشم بگین تعبیرش چیه

 96. تینا

  با سلام
  من خواب دیدم در محل کار همکارم که اقا هستن اومدن تو تاق من و بمن دست زدن و سینه هامو گرفتن و من از این کار خیلی ناراحت شده بودم و عذاب وجدان گرفته بودم و سعی داشتم ازیکی کمک بخام
  ممنون میشم تعبیرش رو بهم بگین

  • یاسین صداقت

   با سلام دیدن این خواب از اینکه شما مورد اذیت قرار بگیرید هراسانید و دوم آنکه نشان بر خواسته های جنسیتان دارد که باید به آنها پاسخ گو باشید.
   سربلند و پیروز باشید.

 97. سارینا

  سلام
  من خواب دیدم یه مَرد مسن در خواب به زور به من تجاوز کرده و دوشیزگی منو ازم گرفته و بعد از تجاوزش من رو آلت ایشون خون دیدم تو خواب گریه میکردم خیلی ترسیده بودم لطفا تعبیر این خواب و بهم بگید

 98. ساراینا

  سلام
  من خواب دیدم یه مَرد مسن در خواب به زور به من تجاوز کرده و دوشیزگی منو ازم گرفته و بعد از تجاوزش من رو آلت ایشون خون دیدم تو خواب گریه میکردم خیلی ترسیده بودم لطفا تعبیر این خواب و بهم بگید

 99. ….

  سلام من دختر مجردم خواب دیدم که روی دست پسر غریبه ای که نمیشناسم دراز کشیدم و میخوام بخوابم بلند که میشم میبینم یک پسره دیگری که اونو هم نمیشناسم لخت کنارمه به خودم نگاه میکنم همینطور و با صدایی که از شدت گریه دورگه شده بود تو صورتش میزدگ و موهاشو میکشیدم که چرا اینکار و کرده … خیلی خواب بدی بود اگه میشه تعبیرشو بهم بگید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در تعبیر خواب تجاوز آمده است که نشان بر خیر دارد و اینکه از جای که فکرش را نمی‌کنید به شما خیر خواهد رسید و اینکه گریه در خواب به معنی شادی در بیداری است.
   سربلند و پیروز باشید.

 100. فرشته

  سلام.
  من دیشب خواب دیدم یکی از آشناهای دورمون که دقیقا دیروز اولین سالگردش بود قصد تجاوز داشت به من
  پای منو گرفته بود به سمت خودش میکشید و من هرچقدر میخواستم داد بزنم نمیتونستم تا یهو صدام باز شد و مامانمو صدا زدم و از خواب پریدم.
  ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب تجاوز اگر صورت بگیرد نشان بر خیری است که از طرف شخصی به بیننده خواب می‌رسد و اینکه شما در خوابتان هم بختک را تجربه کرده اید.
   سربلند و پیروز باشید.

 101. مریم

  سلام خواب دیدم رفتم دنبال دخترم دیدم تو یه اتاق اینقدر منی داییشو (یعنی برادر منو)خورده حالش بد شده داره بیهوش میشه فهمیدم برادرم به زور وادارش کرده که آلتشو بخوره با برادرم دعوا کردم دخترمو بلند کردم اما حالش خیلی بد بود ازوقتی که این خواب رو دیدم خیلی پریشانم با اینکه اصلا با برادرم رفت وامد نداریم تعبیرش چیه انشاالله که خیره

 102. منان

  سلام نام من منان است من خواب دیدم که در روی یک موضوع فامیلی گفتگوی صورت گیرفت وآن موضوع در خواب نا معلوم بود من در خواب دیدم که مورید تجاوز قرار گیرفتم توسط یک وسیله چوبی به زور

 103. کارگر

  سلام. چند وقت پیش خواب دیدم مردی مسن با موهای بلند و ژولیده روی جایی تراس مانند نشسته و زنهایی جلوی او صف کشیده‌اند. آن مرد جن بود و میدانستم به آن زنها تجاوز میکند اما در خواب چنین چیزی را نمیدیدم فقط میدانستم که چنین عملی صورت میگیرد. من هم توی صف بودم. خیلی ترسیده بودم و چون از چنین کاری متنفر بودم شروع کردم به خواندن قرآن. فکر کنم سوره ناس و فلق و شاید هم آیه الکرسی خواندم و ان جن ناگهان پودر شد و از آن سکو روی زمین ریخته شد. لطفا برام تعبیر کنید. یه بار دیگه هم براتون فرستادم اما حذفش کرده بودین لطفا برام تعبیر کنید

  • یاسین صداقت

   با سلام
   خدمت شما دوست گرامی عرض کنم. که هیچ خوابی حذف نخواهد شد بلکه در صف انتظار باقی خواهد ماند. سپاس از شکیبایی شما
   تعبیر خواب شما نشان بر این امر است که ذهن ما بر این ذهنیت و عقیده است که جن با اییه ها از بین می‌روند و به ما آسیب نمی‌رسانند و اینکه خیر بر این است. و دشمن را از خود با وسیله آیه و سوره از قرآن دور کرده اید نیک است و در بیداری بر این نشان است که شما با رفتار و کلمات خداوند دشمنانتان را دور و شکست خواهید داد و باز خیر است و اینکه صف را دیده اید برا عمل با جن. در تعابیر آمده است که انجامش نشان بر شر و گرفتاری است و اینکه صورت نگرفته خوب است.
   سربلند و پیروز باشید.

 104. بانو

  سلام
  من خواب دیدم سه جوان اشنا ک فامیل هستند یکی از اونها منو در یه اتاق حبس کرده بود و می خواست بهم تجاوز کنه ولی من داد میزدم و گریه میکردم تا اینکه یکی دیگشون درو برای من باز کرد و گزاشت برم
  این تعبیرش چی می تونه باشه؟
  من 16 سالمه

 105. سجاد

  سلام. من خواب دیدم که توی اتاقم دراز کشیده بودم و نزدیکای صبح بود ولی هوا هنوز روشن نشده بود. یه نفر زنگ زد که داداشم رفت یه چیزی بهش بده. من از پنجره اتاقم نگاه کردم و ماشین طرف رو دیدم و بیرون هم داشت بارون نسبتا شدیدی میومد. بعد هوا روشن شد و یه زن و شوهر که همسایمون بودم و من نمیشناختمشون اومدن در خونه ما با یه نفر حرف زدن و رفتن. من هم گفتم برم ببینم خونه اینا کجاست. داشتم لباسهامو میپوشیدم که یهو دیدم یه روحانی شیخ و یه آدم مذهبی پشت میزم نشستن و دارن میگن توی این کاری که تازه شروع کردی خیلی مراقب باش. چیزی نگفتم و رفتم بیرون. تا یه جایی دنبال اون زن و شوهر رفتم ولی بعد بیخیالشون شدم. گفتم حالا که بیرون اومدم یه سری برم سمت مسجد. توی مسیر که داشتم میرفتم تو این فکر بودم که کسب و کار دومی که میخوام راه بندازم به درد میخوره یا نه؟ یهو یه کامیون تریلی رو اون طرف خیابون دیدم که دارن تعمیرش میکنن اما کسی دورش نبود. من هم کنجکاو شدم و رفتم زیر کامیون. وقتی که خواستم برم بیرون باید سینه خیز میرفتم ولی یهو یه آدم چاق و کچل اومد جلو و گفت «باید بیای بریم خونه من». میخواست بهم تجاوز کنه. هر چی بهش التماس میکردم ولم کنه برم نمیذاشت. بعد یهو چشمامو باز کردم دیدم توی خونه طرف هستم. کلا یه اتاق بزرگ بود. اونجا هم هر چی بهش التماس میکردم ولم کنه قبول نمیکرد و میخندید. من خیلی ترسیده بودم و حالم داشت از طرف بهم میخورد. همین طور که داشت میخندید رفتم سمت کابینتای آشپزخونش و یه کارد بزرگ برداشتم. گرفتم سمتش. بعد فرار کردم سمت در خروجی. اونم اومد و یه چاقوی میوه خوری سمتم پرت کرد. ولی نشونه گیریش افتضاح بود و چاقو خورد توی دیوار کناری و اصلا سمت من نیومد. تا اومدم از در خروجی برم بیرون از خواب پریدم.

 106. Barana

  سلام … اگه کسی خواب ببینه توسط پدرش مورد تجاوز قرار گرفته معناش چی میشه ؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان خوبی دارد برای شما و اینکه اگر در خواب متحول شوید و از شما مایع منی خارج شود نشان بر شیطانی بودن خواب دارد و باطل است و اینکه اگر غیر این باشد بر شما خیر است و از پدرتان به شما خیری خواهد رسید .
   سزبلند و پیروز باشید.

 107. شیما

  سلام من دیشب خواب دیدم برادرم از دست. خانومش ناراحت بود و میگفت اون بدرد من نمی خوره بعد اومد جلوی همه شروع کرد به سینه های من ور رفتن مادرم خیلی حرص می خورد و می گفت نزار بهت دست بزنه من هم تمام تلاشم را می کردم که برادرم بهم نزدیک نشه ولی اون به هیچ کس اهمیت نمیداد وجلوی همه به من تجاوز کرد ومن از این کار او راضی بودم و می خندیدم لطفا تعبیرش را برایم بگویید چون قبلا یک خواب فرستاده بودم ولی شما حذفش کردید وهنوز ذهن من درگیر تعبیر اون خواب هستش

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران نشان از خیر دارد و اینکه از طرف برادرتان به شما خیری خواهد رسید که شما را از ناراحتی و غم رها خواهد کرد. هر چند این عمل در واقعیت عملی ناپسند است اما در خواب نشان بر خیر است. و اما اگر از شما متحول شده باشید و جنب شده باشد این خواب باطل است.
   سربلند و پیروز باشید.

 108. دلارام

  اگر در خواب ببینیم که یک خانم اشنا به نامزدت تجاوز کرده معنی ان چیست ؟؟؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   در برخی تعبیر خواب ها برای این خواب امده است که به این معنا خواهد بود که برای ایشان در اینده ی نه چندان دور حاجت روایی وجود دارد و این برای ایشان بسیار خیر است.
   سربلند و پیروز باشید

 109. سلام

  سلام من خواب دیدم پدر مرحومم از اتاقی به اتاق دیگه بدنبالم به قصد تجاوز و حتی محکم که در رو به رویش بسته م ولی بازور وارد شد ولی من هی فرار میکردم و نتوانست تجاوز کند .ممنون میشم بفرمایید تعبیرش چیست .خیلی در خواب ترسیده بودم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما اگر تجاوز صورت می‌گرفت نشان بر مالی بود که از پدرتان به شما می‌رسید و اینکه غیر از این بوده است نشان بر این دارد که از پدر مرحومتان منفعتی بر شما میرسد و شما به آن لگد خواهید زد و از لحاظ روانی اگر خواب شما را تعبیر کنیم نشان بر ترس های روزمره هم دارد که خانمها در جامعه با آن روبرو هستند و به شکلی دگر در خواب به تصویر کشیده شده است.
   سربلند و پیروز باشید.

 110. Raha

  سلام من خواب دیدم که تو خیابونم پسر عموم که از من کوچک تره سعی به نزدیک با منو داره و با دوستاش بود و من ازش فرار میکردم تو خیابونا اونور و اینور میرفتم و اجازه نمیدادم که بهم دست بزنه بعد مادرم اونجا بود اونم سعی میکرد ک دورش کنه اما کارساز نبود بعد یهو یه پسری که تو خیابون داشت کار میکرد جلوشو میگره و منم پشتش قایم میکنه ولی این پسر از پیشونیش خون میاد دلیشو نمدونم ک بخاط این با پسر عموم دعوا کرده یا چیز دیگ بعد من دوباره فرار میکنه

  بگیهو میبنم پسر عموم از بالا سرم بهم پرید اما موفق نشد و من فرار کردم رسیدم خونه به مامانم گفتم ولی مادرم گف به عمو بگو رفتم ک به عموم بگم دیدم مهمون داره وقتی مهمونش رفت در حالی ک به مامانم میگفتم الا میرم همچیو بش میگم رفتم ک به عموم بگم بش گفتم ک پسره سعی داشت اینکار بکنع اما عموم گف خوب کوچک نمدونم بهونه میاورد و خیلی خونسرد بود من شرو کردم بحث کردن با صدای بلند گفتمش خجالت نمیکشی من خواهر دارم چطوری

  از اونا محافظت کنم در مقابلش چطور اصن بهش اجازه میدی دوباره بیاد اینجا در حال بحث بودم با عموم ک از خواب بیدار شدم(عجیب اینجا بود همه خیلی خونسرد بودن سعی داشتن کمکم کن اما اصن کار نمیکردن فقط حرف میدن حتی مادرمو اون پسر ک من پشتش قایم کرد هم نتونست واقعا کار انچنانی بکنه ولی بخاطر اون توونستم فرار کنم )

  • یاسین صداقت

   با سلام
   باید خدمت شما عرض کنم که این خواب بیشتر به مانند اضغاث احلام است و نشان از تعبیری در ان وجود ندارد و این که در خواب شما حس کرده اید که دیگران ننسبت به ترس شما به اهمیت هستند هم از نشانه های کابوس است و اما بدانید که در تعابیر خواب امده است که تعبیر خواب این نوع خواب اگر تمام المان های تعبیر را داشته باشد به معنای خیر و رسیدن به مقصود است اما در اینجا به این صورت نمی تواند باشد.
   جای نگرانی ندارد
   سربلند و پیروز باشید

 111. رضا

  سلام.من خواب دیدم که به فردی که می شناختم و به همجنس گرایی معروف است تجاوز کردم ولی از این کار متنفرم.البته قبلا پشت سر اون فرد چیزهایی گفتم.نکته عجیب اینکه من قصد انجام کاری داشتم و در خواب انگار ندادهنده ای غیرمستقیم نشانه هایی از این کار را میداد و بعد شنیدن آن به
  آن فرد تجاوز کردم.در ضمن با دیدن این خواب محتلم شدم.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   اینخواب تعبیر نداردو باید بدانید که اشاره ای به ناخوداگاه شما و درون شماست و اصلا نباید به ان اعتنا کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 112. کوروش

  سپاسگزارم

 113. Maryam

  سلام اگر در خواب ببینیم پدری با پسر خود رابطه جنسی داشته باشد و همه اهل خانه اگاه باشند ولی کاری به اون ها ندارند چه تعبیری دارد
  خواهش میکنم جواب بدید خیلی ذهنم رو مشغول کرده

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تقریبا در تمامی تعبیر خواب های موجود و بر اساس گفته ی معبران بزرگ دیدن جماع در خواب برای ان اشخاص خیر است و این خود نشان از فراغت داردو جایی برای نگرانی نیست.
   سربلند و پیروز باشید

 114. کوروش

  سلام.
  در خواب دیدم به خودم در حال تجاوز هستم . یعنی در دو جسم بودم و شماره یک دومی را مورد تجاوز قرار داد.
  جالبه که توی خواب خودم هم تعجب کرده بودم که این کار چه جور امکان پذیره.

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر این خواب بسیار واضح است و باید بدانید که شما حقی از خود را ضایع میکنید و این برای شما خیر نیست.
   در اعمالتان بسیار دقت کنید.
   سربلند و پیروز باشید

 115. عسل

  با سلام
  بنده خواب دیدم در خانه پدری من با همسرم نزدیکی میکنم و محلی که دراز کشیدم بالاتر از سطح زمین است و یه روشویی کنارش قرار دارد اون پایین سکو هم سرسبز و قشنگ بود بعد یه جوجه زرد ناز و بامزه گردنشو دراز کرد و از روی روشویی پرید و اومد پیش ما ولی یکم خاکی بود و پرهای زردش سیاه شده بودند یکم باهاش بازی کردم و به همسرم گفتم اصلا فکر نمیکردم بتونه بیاد بالا. لازم به ذکر من حدود یک ماه پیش سقط جنین داشتم

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب جماع بسیار نیک است و نشان از رهایی از غم و غصه است و نشان از جوجه می‌تواند فرزندی باشد که در آینده خواهید داشت و باید با مراقبت بیشتر او را حفظ کنید که انشالله به مراد دلتان برسید.
   سربلند و پیروز باشید.

   • عسل

    سپاسگزارم دعایم کنید

 116. داوود

  سلام تعبیر خواب خیانت زن به مرد همسایه رودست مالی باسن زنم توسطمردغریبه درراه پله فلزی

  • یاسین صداقت

   با سلام
   تعبیر خواب شما به گفته معبران بزرگ نشان از برآورده شدن حاجت دارد و اگر در واقعیت رفتار زشت و ناپسند است ولی در خواب نشان از خیر است و راه‌پله فلزی نشان از فرزند است.
   سربلند و پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید