تعبیر خواب فر

دیدن فر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن فر در خواب چیست؟

تعبیر فر

اگر در خواب ببینید که در آشپزخانه خود فر نو و تازه دارید بسیار خوب است.

اگر زن ندارید با زنی کاردان و مدیر و مدبر صاحب شخصیت ازدواج می کنید.

اگر همسر دارید خواب شما خبر می دهد که تحولی مطلوب در روابط شما پدید می آید و به نحوی بی سابقه از جانب همسرتان سودی عاید شما می شود که مشکلات مادی و معنوی بیشماری را می تواند از سر راه بردارد.

اگر در خواب ببینید که فر آشپز خانه را می فروشید این خواب خوبی نیست زیرا می گوید از همسرتان جدا می شوید.

اگر در خواب ببینید که فر کهنه خود را یک فر نو عوض می کنید گویای این است که زن خود را طلاق می دهید که زن دیگری بگیرید.

اگر در خواب ببینید فر کهنه خود را تعمیر می کنید کاری در جهت رضای همسر خود انجام می دهید.

اگر در خواب دیدید که از همان فر کهنه و قراضه آشپزخانه خود راضی هستید از همسر خود خشنود می شوید.

☺ تعبیر خواب «فر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «فر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید