تعبیر خواب خنجر

دیدن خنجر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن خنجر در خواب چیست؟

تعبیر خنجر

خنجر بیشتر یک سلاح تدافعی است نه تهاجمی و در خواب همین معنی را می رساند.

اگر در خواب دیدید که خنجر دارید و آن را به کمر بسته اید خویشان و دوستانتان غم شما را می خورند و به شما کمک می کنند یا از جانب ایشان سودی برای شما مترتب است و یا امکاناتی برای مقابله با دشواری ها در اختیار شما قرار می دهند.

اگر خنجر را در دست داشتید از جانب برادر یا فرزندتان مورد محبت و حمایت واقع می شوید.

اگر خنجر را زیر بستر یا زیر سر خود در رختخواب نهاده بودید همسرتان شما را تایید می کند و یا نفعی به شما می رساند.

اگر خنجر اخته در دست داشتید خواب شما می گوید که زمان حمایت و مساعدت نزدیک است و به زودی متمتع می گردد.

اگر دیدید خنجری داشتید که زنگ زده و کند بود خواب شما می گوید دیگران می خواهند به شما کمک کنند و سود برسانند اما نمی توانند و اگر شکسته بود به این معنی است که هیچ کس شما را یاری نخواهد کرد.

معبران کهن درباره خنجر نوشته اند که اگر خنجر داشته باشید با کسی دشمنی پیدا می کنید و اگر خنجر را از دست بدهید جنگ و دشمنی از بین می رود.

تعبیر خواب مشابه: تعبیر خواب شمشیر

☺ تعبیر خواب «خنجر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «خنجر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید