تعبیر خواب مس

دیدن مس در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن مس در خواب چیست؟

تعبیر خواب مس Copper

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری و رنجوری و ابتلا و گرفتاری است.

اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید کار مشکلی به دست شما آسان می شود. این در صورتی است که مس شکل بگیرد ولی اگر شکل نپذیرد کار شما لاینحل باقی می ماند.

اگر در خواب ببینید ظرفی از مس دارید به رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق ، مالی به دست می آورید که هم زیاد است و هم ممتاز. اگردر خواب ببینید ظرفی از مس دارید که زرد رنگ و کثیف است و جلا ندارد بیمار و رنجور می شوید. دیگ و قابلمه را قبلا نوشته ام.


یوسف نبی علیه السلام در باره دیدن مس در خواب می گوید:

دیدن آهن و مس و روی در خواب تعلق به منفعت دنیا دارد.


آنلی بیتون درباره تعبیر خواب مس میگوید: دین مس در خواب ، علامت فشار از طرف مقامات بالا است.


تعبیر خواب مس به روایت ابراهیم کرمانی: مس در خواب، دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره، دلیل بر کدخدائی خانه است. اگر خواب بیند که مس می گداخت و صافی می کرد، دلیل که کاری مشکل بر دست او گشاده شود، و بعضی گویند مال حلال بدست آورد.


حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر خواب ببینی پای تو مسی می‌باشد، یعنی عمر طولانی به دست می‌آوری و مال و اموالت باقی، و پایدار می‌ماند.


تعابیر دیدن مس در خواب

جزئیاتی از تعبیر خواب مس در کتاب سر زمین رویاها آمده:

  • خواب مس : بسیار مراقب شرکای کارتان باشید
  • شما یک شیء مسی دارید : یک دوست باعث عذاب شما می شود .
  • مس می خرید : موفقیت بهتری نصیبتان می شود
  • مس می فروشید : فریب خواهید خورد
  • با مس کار می کنید : مشکلات فراوان پدیدار میشود .
  • اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است، دلیل که به قدر آن مال یابد.

تعبیر خواب «مس» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «مس» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید