تعبیر خواب سیمان

دیدن سیمان در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سیمان در خواب چیست؟

تعبیر سیمان
سیمان امور دست و پاگیر و گرفتاری است.
چنانچه در خواب ببینید که سیمان درست می کنید به کاری دست و پاگیر و شلوغ دست می زنید که موجب رنج و زحمت می شود. کاری که به دقت و سرعت نیاز دارد چه اگر اهمال کنید فرصت را از دست می دهید و ندامت خواهید کشید و ملامت خواهید شنید.
اگر دیدید دیگری سیمان می ریزد و آن سیمان به شما تعلق دارد کسی برای شما خدمتی انجام می دهد که به استحکام موقعیت شما می انجامد ولی برای او سخت و دشوار است.
اگر دیدید کیسه های سیمان خریده اید مسائلی یکسان اما متعدد شما را مشغول خواهد کرد.
سیمان اگر خاکستری باشد همان تعابیر گفته شده را دارد.
اگر سیاه باشد غم و اندوه می آورد.
اگر سرخ باشد فرح و شادی با خود دارد و کلا سیمان چندان بد نیست.

☺ تعبیر خواب «سیمان» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سیمان» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید