تعبیر خواب قمقمه

دیدن قمقمه در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن قمقمه در خواب چیست؟

تعبیر قمقمه

اگر در خواب ببینید که قمقمه ای دارید دوستی مصلح و عاقبت اندیش و دورنگر با شما خواهد بود.

اگر دیدید قمقمه ای را به کمر خود بسته اید و پر از آب کرده اید به سفر می روید.

اگر قمقمه خالی باشد وسیله ای برای انجام کاری که در دست دارید نمی یابید.

اگر در خواب ببینید کسی قمقمه ای پر از آب به شما داد او شما را یاری می کند و کمک می دهد. اگر آشنا باشد بیگانه ای به شما کمک می کند و اگر بیگانه باشد آشنایی شما را یاری می دهد و این کمک مالی است.

اگر در خواب کسی قمقمه ای خالی به شما داد از شما چشم کمک دارد و یاری می طلبد.

اگر قمقمه خالی از کسی خواستید و گرفتید از دیگران کمک می گیرید؛ یا چشم کمک دارید.

اگر در خواب دیدید که تشنه هستید و از قمقمه ای آب می نوشید نیازتان برطرف و حاجتتان برآورده می شود.

اگر آب قمقمه را نیم نوشیده به زمین ریختید ناسپاسی می کنید.

اگر آب قمقمه را ننوشیده به زمین ریختید مالتان را هدر می دهید.

☺ تعبیر خواب «قمقمه» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «قمقمه» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید