تعبیر خواب عنتر

دیدن عنتر در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عنتر در خواب چیست؟

تعبیر عنتر

دیدن عنتر (نوعی میمون) در خواب انسانی است دلقک صفت و مقلد و سبک.

همان طور که ما این حیوان را در بیداری می شناسیم در خواب نیز انسانی است با خصوصیات شناخته شده که چنین آدمی در زندگی بیننده خواب نقش می گیرد و سر راه او واقع می شود و بیش از آن سود بخش باشد در پی سود و بهره خویشتن است.

اگر ببینید عنتری دارید که متعلق به خود شماست مردی با این خصایص شما را بازی می دهد و منتفع می شود و چندی شما را سرگرم حیله ها و بازی های خویش نگه می دارد.

اگر کسی عنتری به شما داد تعبیر همان است که عنتر داشته باشد.

اگر شما عنتری به کسی دادید چنان شخصی را از خویش می رانید و دور می کنید.

☺ تعبیر خواب «عنتر» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عنتر» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید