مجله آلامتو

تعبیر خواب عصبانیت

(14 رای, امتیاز میانگین: 3٫43 از 5)

تعبیر دیدن عصبانیت در خواب چیست؟

عصبانیت Anger

عصبانیت در خواب معولاً با دعوا همراه است که تعبیری دیگر دارد اما اگر بدون هیچ دعوایی فقط خواب خشمگین شدن را دیدید تعبیر آن به صورت زیر است:

ابراهیم کرمانی بیان می‌کند که اگر فردی در خواب ببیند که پدر و مادرش از دست او خشمگین و با عصبانی هستند نشانه آن است که از مرتبه و مقام خود افول خواهد کرد.

تعبیر خواب خشم و عصبانیت

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که با کسی جر و بحث می‌کنید و او را نمی‌شناسید و این درگیری منجر به عصبانیت و بگو مگو گردد از دست خویشاوندان و اعضای فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد.

لوک اویتنهاو: عصبانی شدن: سوء تفاهم در خانواده

لوک اویتنهاو: از دست یک دوست عصبانی بودن: یک دوست خوب

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید همسایه‌های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می‌رسند، نشانه آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد.

تعبیر خواب خشمگین شدن

محمدبن سیرین گوید:

 • اگر کسی بیند که کسی خشم گرفت از بهر خدای تعالی، دلیل بر خیر و نیکویی او کند.
 • اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.

تعبیر خواب عصبانیت پدر و مادر

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند پدر و مادر بر وی خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهی بلند بیفتد.

تعبیر خواب عصبانیت از دیگران

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می‌کنید و اشیاء را به سویی پرت می‌کنید، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد.
 • اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده‌اند، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب خشمگین شدن معشوق

آنلی بیتون: اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد.

لوک اویتنهاو می‌گوید: عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید: عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری

تعبیر خواب «عصبانیت» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عصبانیت» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

به اشتراک بگذارید: تلگرام لینکدین
تعبیر خواب بر اساس الفبا

5 دیدگاه

 1. دخترک در

  خواب دیدم پدرم اومده ک صدام کنه تا به جایی برویم و من به اتاق میرم و ولبخند میزنم و بابام عصبانی میشه و بحث دیگه ای رو میکشه وسط (یه حور غر زدن) دلم شور میزنه میترسم مر بوط به گذشته باشه در ضمن شبش خیلی بهش فکر کردم و خوابم خواب سحر بود تقریا صبح لطفا کمک کنید هر جوری تعبیر رو در آوردم بد بود…

 2. خواب دیدم کسی ک بهش علاقه مند شدم داره با پدر و مادرم دعوا میکنه و پدرم میگه صدبار گفتم ذات خانواده اینها خاله زنک بازه ولش کن و دختره نشست ی گوشه و داشت ادای نوزادا رو در میاورد و بابام با خشم میگفت دست بکش از این دختره من ک ترسیده بودم از خشم بابام و دلم نمیخاس از دختره دست بکشم ولی جراتشو نداشتم بگم ب بابام و زیر لب میگفتم ببخشش و اونم هی داد و بیداد میکرد تعبیرش چی میشه ممنون میشم راهنمایی کنید؟؟

 3. کشاورز در

  دیدن خواب مرده ای از دست آدم ناراحت باشد ودر حال کتک زدن فرد باشد.

نظر خود را بیان کنید