ثروتمندترین بازيگران نوجوان دنیا+عکس

ثروتمندانی که در ابتدای کار هستند

يكی از دستاوردهای بازيگری درآمد اين حرفه است. برخی از بازيگرها سال ها زحمت می كشند اما هيچوقت نمی توانند آنطور كه بايد درآمد داشته باشند.

اما بازيگران نوجوان و كودكی هم هستند كه در سنين پايين ثروتی به هم می زنند.

در ادامه توجه شما را به فهرستی از بازيگران كمتر از هجده سال با ثروت ميليونی جلب می كنيم:

آبری آندرسون ايمونز

 • سن: 7
 • ثروت: يك ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

زندايا

 • سن: 18
 • ثروت: يك و نيم ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

ميا تالريكو

 • سن: 6
 • ثروت: 2 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

بلا تورن

 • سن: 17
 • ثروت: 2 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

ربكو رودربگرز

 • سن: 16
 • ثروت: 4 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

ويلو اسميت

 • سن: 15
 • ثروت: 5 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

ال فنينگ

 • سن: 16
 • ثروت: 5 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

جيدن اسميت

 • سن: 16
 • ثروت: 8 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

كلوئه گريس مورتز

 • سن: 18
 • ثروت: 12 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند

ابيگل برسلين

 • سن: 18
 • ثروت: 12 ميليون دلار

بازيگران نوجوان ثروتمند


1 دیدگاه

 1. رها

  این خانواده اسمیت عجب اسطوره ای شدن برای خودشون.

نظر خود را بیان کنید