مجله آلامتو

تعبیر خواب حرف چ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول چ

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف چ

چین و چروک پوست صورت
چروک

اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا می…

چغاله بادام
چغاله

چغاله در خواب مالی است حرام یا پولی است که به ناحق نصیب بیننده خواب می شود. چغاله بادام در…

پیپ Tobacco-pipe
چپق

لطفا به حرف پ و تعبیر پیت مراجعه کنید.

چمدان Baggage
چمدان

چمدان يا جامه دان خالي، آينده بيننده خواب است و چمدان پر، گذشته او است. چمدان خالي اميد ها و…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو