مجله آلامتو

تعبیر خواب ت

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول تلیست تعبیر خواب ت

تعبیر خواب
تاراج

در خواب مي بينيم که يا مال ما را تاراج مي کنند يا مال ديگري را مي برند و ما…

تاریکی dark
تاریکی

ما نمي دانيم درون تاريکي چيست به همين علت گاه اشخاص از تاريکي مي ترسند و به جائي که تاريک…

تازیانه whip
تازیانه

تازيانه یا شلاق در گذشته يک وسيله جنگي و تدافعي بوده و هر جنگجوي سوارکاري يک تازيانه داشت که به…

ماشین تایپ typing-machine
تایپ

تايپ تجسمي است از يک زن به استثناي زنان خانه و او زني است پر غلغله و شلوغ که مدام…

تاک

در خواب هاي ما تاک خوب است و به اميد تعبير شده است. ريشه اميدي است که در زمين مي…

تب fever
تب

در خوابهاي ما ديدن تب و تب داشتن هشدار روح است در مقابل همه حوادثي که به نحوي مي توانند…

تبر ax
تبر

معبران کهن تمام ابزار از نوع بيل و پارو و تبر را خادم تعبير کرده اند يا کسي که در…

تپه hill
تپه

تپه اتکا است بر ديگري. چنانچه در خواب ببينيد که بر تپه اي بلند ايستاده يا نشسته ايد به شخصي…

1 2 3 4 5 8

تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو