تعبیر خواب جیب

دیدن جیب در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن جیب در خواب چیست؟

تعبیر خواب جیب لباس

جیب و پول مترادف یک دیگرند و جیب نمایانگر درآمد مستمر شما است. چنانچه کارمند و حقوق بگیر هستید حقوقی که ماهانه می گیرید و اگر کاسب هستید سودی که روزانه عاید شما می شود.

جیب در خواب نمایشگر این درآمد و حقوق است.

اگر لباس داشتید که جیب های پر داشت بی آن که بدانید در جیب های خود چه دارید خواب شما می گوید که موقعیت کنونی شما به همین شکل ادامه دارد و می توانید مطمئن باشید که روزگارتان عادی سپری می شود.

ولی اگر در خواب جیب های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته اید خواب شما می گوید تلاش عبث و بیهوده می کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می آید.

اگر در خواب ببینید که جیب شما سوراخ است زیان مالی می بیند. اگر جیب شما پشت و رو شده باشد به مال شما دستبرد می زنند. اگر لباستان چندین جیب غیر معمول و زیاد داشته باشد آزمند می شوید و به مال دیگران دست درازی می کنید.

اگر ببینید که چیزی از زمین بر می دارید و در جیب می نهید پولی نصیب شما می شود.

روی هم رفته دیدن جیب در خواب نیکو است مگر این که پاره یا سوراخ باشد.

☺ تعبیر خواب «جیب» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «جیب» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


2 دیدگاه

 1. مجید

  با سلام.بنده خواب دیدم با یکی از دوستان باهم در یخچال ما را باز میکنیم واز میوه که به گمانم هلو هست پر میکنیم در حالی که یک مار هم کنار ما از سوراخ در می آید ما را نگاه میکند ویک مار دیگر هم آنطرف‌تر مرده است تعبیر چه میتواند باشد؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعبیر خواب هلو این خواب برای شما خیر نیست و باید بسیار نسبت به اطرافیان خود آگاه باشید که خدای ناکرده کسی با شما دشمنی نکند.
   حتما صدقه بدهید
   سربلند و پیروز باشید

نظر خود را بیان کنید