تعبیر خواب عصا

دیدن عصا در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عصا در خواب چیست؟

تعبیر عصا
عصا هم کمک و یاوری از جانب دیگران است و هم توانائی و قدرت در انجام کارها از جهت خود بیننده خواب.
چنان چه در خواب ببینید عصائی در دست دارید یا به شما کمک می شود یا خودتان توانائی انجام کارهائی را در پیش دارید با قدرت کامل می یابید.
اگر در خواب ببینید عصائی داشته اید و آن را گم کرده اید خوب نیست و اگر عصائی بیابید که قبلا نداشته اید فرصت خوبی به دستتان می افتد که غیر منتظره است و چنان چه آن عصا مرصع و با شکوه باشد بخت بیدار است که به شما روی می آورد.
اگر در خواب ببینید که کسی عصای شما را دزدیده به شما خیانت می شود.
داشتن دو عصا نیز در خواب خوب نیست چون گویای تردید و سرگردانی است.

☺ تعبیر خواب «عصا» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عصا» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید