30 گونه دلفین در جهان وجود دارد

گونه های مختلف دلفین ها

30 گونه دلفین در جهان وجود دارد

دلفین ها پستاندارانی آبزی هستند که در سراسر جهان زندگی می کنند و تا کنون بیش از 30 گونه دلفین شناسایی شده است که تمامی آن ها گوشت خوار هستند و از ماهی ها و دیگر آبزیان تغذیه می کنند و در مورد نهنگ قاتل از دیگر پستانداران دریایی تغذیه می کنند.

بیش از سی گونه از این موجودات در اقیانوس ها زندگی می کنند با این حال پنج نوع دلفین نیز در رودخانه ها زندگی می کنند حقایق این پنج نوع دلفین نشان می دهد که این دلفین ها با هم متفاوت هستند و اصل و نسب یکسانی ندارند و از نژاد متفاوت هستند مثلا بعضی از دلفین ها شبیه دلفین های اقیانوسی هستند ولی برخی دیگر این چنین نیستند.

دانشمندان اینگونه نتیجه گیری کردند که دلفین ها ابتدا اقیانوسی بودند ولی به علت های خاصی به رودخانه ها عقب نشینی کرده اند و خود را با این شرایط وفق داده اند و روز به روز نیز در حال تکامل هستند.

اندازه‌ی دلفین ها از کوچکترین 4 فوت شروع می شود و تا 30 فوت نیز مشاهده شده اند دلفین ها کوچک 4 فوتی مائوئی نام دارند.

بزرگترین دلفین نیز نهنگ قاتل نام دارد که از لحاض فنی نهنگ است اما در برخی موارد همانند دلفین ها است که بزرگی 30 فوتی دارا می باشد

حقایق دیگری که وجود دارد این است که دلفین ها از نژاد پستانداری پدید آمده است که قبلا بر روی زمین زندگی می کرده و پس از تکامل به داخل آب وارد شده است.

دلفین ها می تواند 10 برابر بالاتر از محدوده شنوایی بشر بشنوند که به شکار در آب بسیار کمک می کند و همچنین به علت دید بسیار خوب خود به راحتی می توانند طعمه را ببیند و آن را شکار کنند.

شنوایی دلفین اکثرا از طریق ارتعاشات در فک پایین دلفین انجام می شود و آناتومی دلفین نشان می دهد که یک محدوده پر از چربی که از فک پایین به گوش داخلی از دلفین متصل شده وجود دارد.


نظر خود را بیان کنید