مجله آلامتو

اسم دخترانه پ

لیست نام های دخترانه با حرف پاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم دخترانه پ

پرینوش

پرينوش :    [پری = موجود زیبا و نیکوکار نامرئی؛ (به مجاز) زیبارو و دارای اندام ظریف + نوش =…

پری‌ناز

پري‌ناز :    1- آن كه چون پري ناز و كرشمه دارد؛ 2- كنايه از زيبا و خوش كرشمه و…

پَرینا

پَرينا :    (واژه مركب از پر = نرمي و لطافت + ين نسبت + الف اسم ساز) به معناي…

پری‌گل

پري‌گل :    گل رويي چون پري و فرشته.

پری‌سیما

پري‌سيما :    (فارسي ـ عربي) (= پري چهر)، ( پري‌ چهر.

پَریسان

پَريسان :    (پري + سان ( پسوند شباهت))، 1- چون پري؛ 2- كنايه از زيبا روي است.

1 2 3 4 5 8

جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا