مجله آلامتو

اسم پسرانه ه

لیست نام های پسرانه با حرف هاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا

لیست اسم پسرانه ه

هومن

هومن : (هو = خوب + من/ مان = انديشه و روح) 1- دارنده‌ي روح خوب و نيك انديش؛ 2-…

هوشيار

هوشيار : (پهلوي) (= هوشيار، هشيوار) 1- كسي كه داراي هوش است، باهوش؛ 2- عاقل، بخرد؛ 3- آگاه، بيدار؛ 4-…

هوشنگ

هوشنگ:    1- به معني كسي كه منازل خوب فراهم سازد؛ 2- (اَعلام) (در شاهنامه) دومین شاه پیشدادی، پسر سيامك.…

هوشمند

هوشمند:    (هوش + مند (پسوند دارندگي و اتصاف)) 1- صاحب هوش، باهوش؛ 2- عاقل، بخرد.

هورام

هورام :    (عبری) 1- مرتفع؛ 2- (اَعلام) نام شهریار جازر که در هنگام افتتاح فلسطین بر جارزشهریار بود.

هوتن

هوتن :    (هو = خوب + تن) 1- خوب تن، نيك اندام؛ 2- (به مجاز) تندرست و خوش قد…


جستجو در بانک اسامی آلامتو

تعبیر خواب بر اساس الفبا