تعبیر خواب خورشید گرفتگی یا کسوف

دیدن خورشید گرفتگی یا کسوف در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن خورشید گرفتگی یا کسوف در خواب چیست؟

تعبیر خواب خورشید گرفتگی یا کسوف

تعبیر خواب خورشید گرفتگی یا کسوف

دیدن خورشید گرفتگی در خواب شبیه از دست دادن چیزی در زندگی واقعی است. اگر خورشید گرفتگی را در خواب خود ببینید، به این معنا است که نمی توانید روی احساسات تمرکز کنید. ممکن است احساسات سرکوب شده، عشق نافرجام، افسردگی و اهداف و رویاهای شکست خورده داشته باشید. هنگامی که خواب ماه گرفتگی را می بینید، مهم است که به یاد داشته باشید که زندگی جنبه روشن و تاریکی دارد و حتی گاهی اوقات موقعیت های منفی محو می شوند. در ادامه این مقاله می توانید تعبیر خواب خورشید گرفتگی یا کسوف را بخوانید.


تعبیر خواب خورشید گرفتگی در روز

دیدن ماه گرفتگی در خواب نمادی از اسرار و احساسات پنهان است. اگر کسی را در خواب هنگام خورشید گرفتگی ببینید نشان‌دهنده عدم اعتماد اوست. گاهی اوقات نیز می تواند عدم اعتماد به خود را نشان دهد. اغلب ما احساسات خود را پنهان می کنیم و خورشید اغلب نمایانگر احساس و درک الهی است. خورشید گرفتگی زمان تاریکی است و در خواب می تواند فال بدی باشد. اگر جنبه های دیگر رویای شما در مورد عشق یا یک رابطه است، این نشانه بدی برای شما در این زمینه است. همچنین اگر جنبه های دیگر رویا منعکس کننده کار یا زندگی اجتماعی باشد، همینطور است. خارج کردن خورشید از زندگی در خواب نیز نشانه افسردگی یا نیاز به کمک رفتاری است. بدون خورشید در رویا اغلب فقدان تمرکز یا انگیزه وجود دارد.

تعبیر خواب: تعبیر خواب قهر کردن و رفتن با دوست، معشوق، اقوام و شوهر

تعبیر خواب خورشید گرفتگی در روز


تعبیر خواب خورشید گرفتگی برای زن باردار

در مورد زن، بارداری او در خواب به معنای از دست دادن باکرگی قبل از ازدواج است یا اینکه با فرد نامناسب ازدواج می کند. اگر زن عقیمی در خواب خود را آبستن ببیند، به معنای بد محصول آن سال است، یا ممکن است دزدی در همسایگی او باشد. اگر زن مجرد یا باکره جوانی در خواب خود را حامله ببیند، بیانگر آن است که شوهری سازگار خواهد یافت.


تعبیر خواب خورشید گرفتگی امام صادق(ع)

از نظر امام صادق (ع) دیدن آفتاب در خواب هشت معنی دارد: معنی اول دیدن آفتاب در خواب خلیفه است. معنی دوم دیدن آفتاب در خواب سلطان بزرگ است. معنی سوم دیدن آفتاب در خواب رییس است. معنی چهارم دیدن آفتاب در خواب عاملی بر زاد است. معنی پنجم دیدن آفتاب در خواب عدل پادشاه است. معنی ششم دیدن آفتاب در خواب سود بردن رعیت است. معنی هفتم دیدن آفتاب در خواب برای مرد زند و برای زن شوهر است. معنی هشتم دیدن آفتاب در خواب کار درست است. اگر در خواب ببینی که به خورشید سجده می کنی معنی خواب این است که مورد لطف سلطان قرار می گیری و سود های فراوانی از او به تو می رسد.


تعبیر خواب خورشید گرفتگی حضرت یوسف

خورشید در خواب نشانه این است که از سمت اقوام به بیننده خواب حرمتی می رسد و همچنین خداوند به آن شخص فرزندی عطا می کند که از آن فرزند خیر و منفعتی به او می رسد.

تعبیر خواب: تعبیر خواب دنبال چیزی گشتن (پول، کفش، همسر و آب) چیست؟

تعبیر خواب خورشید گرفتگی امام صادق(ع) 


تعبیر خواب خورشید گرفتگی ابن سیرین

به تعبیر ابن سیرین : معنی دیدن خورشید یا آفتاب در خواب پادشاه خوب و بزرگوار است که به مردمش خدمت می کند. معنی دیدن ماه در خواب وزیر پادشاه است. معنی دیدن زهره در خواب زن پادشاه است.


تعبیر خواب خورشید گرفتگی منوچهر مطیعی

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی، برخی خورشید را پادشاه می دانند و برخی دیگر پدر و مادر. به گفته منوچهر مطیعی : اگر بیننده خواب ببیند که آفتاب را گرفته و به مالکیت خویش در آورده یا اگر ببیند خودش به خورشید مبدل گردیده و نور افشانی می کند، به جاه و مقام بالا می رسد. چنان چه ببیند بین او و آفتاب جنگی در گرفته با یک قدرت برتر رو در رو قرار می گیرد و کارش به مبارزه و جدال می رسد. اگر ببیند که خورشید کم رنگ بود و جای خودش قرار نداشت، قدرت برتر به او محتاج می شود. اگر کسی طلوع آفتاب را دید آرزوی وی بر آورده می شود و تعبیر غروب آفتاب بر عکس است.

☺ تعبیر خواب «خورشید گرفتگی یا کسوف» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «خورشید گرفتگی یا کسوف» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید