تعبیر خواب عناب

دیدن عناب در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن عناب در خواب چیست؟

تعبیر عناب
دیدن عناب در خواب نیکو است و تعبیر آن روا شدن حاجات بیننده خواب است.
اگر ببینید که عناب می خورید البته به نیت شفا حاجتتان روا می شود.
اگر بیننده خواب ببیند که عناب از درخت می چیند سود می برد و پیروزی حاصل می کند.
اگر ببینید عناب به دیگری می دهید به پایمردی موجب گشایش کار دیگران می شوید.
عناب باید سرخ باشد و در خواب اگر آن را سرخ ببینید تعبیر بالا را دارد. عناب به رنگ های دیگر مطلوب نیست.
ابن سیرین نوشته عناب مال است که بیننده خواب حاصل می کند.
از جابر مغربی نقل است که جمع کردن عناب از درخت جمع کردن و گردآوردن مال است و دادن عناب به دیگری رسانیدن راحت به گیرنده عناب است.

☺ تعبیر خواب «عناب» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «عناب» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

نظر خود را بیان کنید