تعبیر خواب سرفه کردن

دیدن سرفه کردن در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن سرفه کردن در خواب چیست؟

سرفه کردن cough

سرفه کردن در خواب تعبیر متفاوتی با عطسه زدن دارد پس با ما همراه شوید تا تعبیر خواب سرفه را بدانید:

محمدبن سيرين گويد: سرفه کردن در خواب بر پنج وجه است.

 • اول: سرفه تر.
 • دوم: سرفه خشك.
 • سوم: سرفه كه بلغم بر آرد.
 • چهارم: سرفه كه خون برآرد.
 • پنجم: سرفه كه صفرا برآرد.

اگر بيند به گاه سرفيدن بلغم برآورد، دليل كه نزد كسي شكايت نمايد از بلائي و رنجي كه به وي رسد، يا به سبب مال كه از او ضايع شود. اگر ديد سرفه خشك داشت، دليل كه شكايتي كند كه محال و بيهوده است. اگر ديد به وقت سرفيدن صفرا برآورد، دليل كه مردي بود بدخوي، كه هر كس از وي شكايت نمايد. اگر يدي پيش مهتري مي سرفد، دليل كه شكايت خود نزد مهتري نمايد. اگر بيند …

آهسته سرفه کردن، دليل كه غمخوار دين است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر خواب دیدید که در حال سرفه کردن هستید، دليل كه كسي شكايت از وي بكند. اگر ديد كه او را سرفه مي آمد، دليل ناتواني است. جابرمغربي گويد: اگر ديد سرفه در گلوي او بماند، چنانكه نتوانست برآرد، دليل است بر هلاك او. اگر ديداو را سرفه پيدا شد، از جمله سرفه پيران، چنانكه بلغم مي انداخت، دليل كه از غم و اندوه فرج يابد. اگر بيند او را سرفه جوانان پيدا گرديد، همين تاويل دارد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي به خواب ديد كه مي سرفيد، دليل كه او را از پادشاه رنج و آفت رسد.

☺ تعبیر خواب «سرفه کردن» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «سرفه کردن» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


❖ به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام لینکدین
℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

2 دیدگاه

 1. سلام
  من خواب دیدم که یک مایع شست و شویی داخل دهانم رفت و بعد سرفه کردم و خون بالا آوردم
  و چند نفر از فامیل دورم جمع شدند
  وقتی که از خواب بلند شدم دهنم مزه خون میداد
  و یکی از همان افراد که دورم بود ظهر به من پیام داد
  تعبیر چیه؟

  • یاسین صداقت

   با سلام
   بر اساس تعابیر خواب می توان این خواب را به این صورت تعبیر کرد که شما در اینده ممکن است شکایت و گلگی ناروایی از یکی از اشخاص آن خواب داشته باشید که باید از ان دست بکشید.
   سربلندو پیروز باشید.

نظر خود را بیان کنید