تعبیر خواب ختمی (خطمی)

دیدن ختمی (خطمی) در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن ختمی (خطمی) در خواب چیست؟

تعبیر ختمی
دیدن ختمی در خواب به دو نوع اتفاق می افتد.
یا نهال ختمی را با گل و برگ و ساقه می بینید و یا گل ختمی را که مانند –گل سرشوی– از آن استفاده می شود و در پزشکی سنتی نیز کاربرد فراوان دارد؛ به این صورت که بیماران را با جوشانده گل ختمی تنقیه می کنند و یا به عنوان ملین و مسهل خورانده می شود.
دیدن نهال ختمی با برگ و گل و ساقه بشاشت است و گشودگی.
گل ختمی سفید بهتر از گل ختمی کبود یاسرخ و صورتی است.
چیدن گل ختمی بهره یابی است به قدر گلی که می چینید.
اگر ختمی را به عنوان دارو دیدید و مجبور بودید از آن بخورید یا استفاده کنید اندوهی به شما می رسد که کراهت آن بیشتر از غم و غصه آن است.
اگر ختمی به شما خوراندند شما را مجبور به انجام کاری مکروه می کنند و اگر شما به کسی ختمی تعارف کردید که بخورد این شما هستید که او را به کاری مکروه دعوت می نمایید.
ختمی به هر صورت هر چه از نیکی و بدی در خواب دارد شدید نیست. نه بدی و کراهت آن زیاد است و نه شادی و امید و فراغتی که می بخشد زیاد می ماند و این هر دو به قدر عمر گل نهال ختمی دوام دارند.

☺ تعبیر خواب «ختمی (خطمی)» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «ختمی (خطمی)» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید