عکس رنگین کمان

تصاویر شگفت انگیز رنگین کمان در طبیعت

Rainbow 001 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 002 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 003 عکس های رنگین کمان های زیبا

عکس دیدنی رنگین کمان

Rainbow 004 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 005 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 006 عکس های رنگین کمان های زیبا

تصاویر شگفت انگیز رنگین کمان در طبیعت

Rainbow 007 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 008 عکس های رنگین کمان های زیبا

عکس رنگین کمان

Rainbow 009 عکس های رنگین کمان های زیبا

رنگین کمان های زیبا

Rainbow 010 عکس های رنگین کمان های زیبا

عکس رنگین کمان

Rainbow 011 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 012 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 013 عکس های رنگین کمان های زیبا

Rainbow 014 عکس های رنگین کمان های زیبا

رنگین کمان

«رنگین کمان» پدیده‌ای نوری و قیاسی است که زمانیکه خورشید به قطرات نم و رطوبت جو زمین می‌تابد باعث ایجاد طیفی از نور در آسمان می‌شود. این پدیده به شکل یک کمان رنگین در می‌آید. همواره رنگین کمان‌هایی که بواسطهٔ نور خورشید بوجود می‌آیند در بخشی از آسمان درست در سوی مخالف خورشید ظاهر می‌شوند.

رنگین کمان

عکس رنگین کمان
رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان
رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان

رنگین کمان


نظر خود را بیان کنید