تعبیر خواب پارچه فروشی

دیدن پارچه فروشی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پارچه فروشی در خواب چیست؟

تعبیر خواب پارچه فروشی

پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و پارچه فروش مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک پارچه فروشی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم.

اگر ببینیم که در یک پارچه فروشی هستیم و پارچه فروش برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم.

اگر شخص آشنایی را در خواب خود به جای پارچه فروش مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم.

چنانچه کسی ببیند که خودش پارچه فروشی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد.

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن پارچه فروش در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب دوختن

☺ تعبیر خواب «پارچه فروشی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پارچه فروشی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

✚ کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.


نظر خود را بیان کنید