تعبیر خواب پارچه فروشی

دیدن پارچه فروشی در خواب به چه معناست؟

تعبیر دیدن پارچه فروشی در خواب چیست؟

 تعبیر خواب پارچه فروشی
(پارچه فروشی= بزازی)
پارچه فروشی در خواب ما گویای مکر و حیله و نیزنگ است و پارچه فروش مردی است مکار و نیرنگ باز و چنانچه خویشتن را در خواب درون یک پارچه فروشی ببینیم گویای اینست که سخت فریفته زینت دنیا می شویم و در موضعی قرار می گیریم که انتخاب و اتخاذ تصمیم درباره داشتن بهترین، مردد و دو دل می مانیم.
اگر ببینیم که در یک پارچه فروشی هستیم و پارچه فروش برای ما پارچه می آورد و عرضه می کند با مردی محیل و مکار رو به رو می شویم که سررشته کار ما به دست او می افتد و خواب ما آگهی می دهد که هوشیار باشیم.
اگر شخص آشنایی را در خواب خود به جای پارچه فروش مشاهده کنیم نشان آنست که از آن شخص معین بیمناکیم و در عین حال محتاج و ناخود آگاه از کید و مکر او می ترسیم.
چنانچه کسی ببیند که خودش پارچه فروشی می کند و او خریدار است فریب می خورد و زیانی به او می رسد.
از امام جعفر صادق علیه السلام نقل است که دیدن پارچه فروش در خواب نشان آن است که بیننده خواب مجذوب زینت دنیاست و دنیاپرست شده است یا در آینده خواهد شد.

تعبیر خواب «پارچه فروشی» برای من چیست؟

اگر در خواب‌تان «پارچه فروشی» را دیده اید اما تعبیرخواب فوق جوابگوی شما نیست ابتدا بخش نظرات را بخوانید و در صورتی که همچنان به تعبیر خواب خود نرسیدید؛ جزئیات خواب‌تان را در بخش نظرات ارسال کنید تا به آن پاسخ مناسبی داده شود.

کاربر گرامی نظرات تکراری پاسخ داده نخواهد شد. لطفاً بخش نظرات را با دقت مطالعه فرمایید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین

نظر خود را بیان کنید