فطریه سادات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

فطریه سادات

فطریه یا زکات فطره از صدقات واجب است که به عنوان یکی از فروع دین اسلام تعیین شده است. در رابطه با فطریه سادات نیز چنین آمده است که فطریه سادات بایستی به سادات مستمند و فقر پرداخت گردد و فطریه افراد عادی را نمی توان به سادات پرداخت نمود. در ادامه با ما همراه باشید زیرا به بررسی فطریه سادات به چه کسانی تعلق می گیرد؟ پرداخته و در اختیار شما همران گرامی قرار داده ایم. امید است مورد توجه قرار گرفته و مفید و موثر واقع گردد.

همچنین بخوانید: اگر پول فطریه نداشته باشیم چه کار باید انجام دهیم؟

فطریه سادات به چه کسانی تعلق می گیرد؟

فطریه سادات و افراد تحت تکفل آن در صورتی که خود نیازمند نبوده و استطاعت مالی داشته باشد بایستی به سادات فقیر و مستمند پرداخت گردد لذا زکات فطره سادات نمی تواند به اشخاص غیر سید پرداخت شود. زکات فطره افراد غیر سادات نیز به سادات فقیر تعلق نمی گیرد و باید به افراد غیر سید پرداخت گردد.

سرپرست سید چنانکه دارای همسر غیر سید باشد بایستی فطریه زن را مانند فطریه خود و فرزندان به افراد سادات پرداخت نماید زیرا زن نان خور سید محسوب شده و همسر می تواند زکات فطره سید را به سادات فقیر پرداخت نماید.

چنانچه زن سید بوده و همسر وی غیر سید باشد معیار زکات دهنده است نه نان خور. لذا مرد می تواند فطریه خود همسر و فرزندان را به افراد غیر سید پرداخت نماید ولو اینکه زن سادات باشد زکات فطره زن، به سادات تعلق نخواهد گرفت.


فطریه ساداتی که سرپرست غیر سادات دارند

ساداتی که دارای سرپرست غیر سادات است فطریه سادات را دریافت نمایند یا غیر سادات؟ این سوالی است که به کررات پرسیده شده و پاسخ آن طبق نظر مراجع تقلید چنین می باشد: اگر زنی غیر سادات با مردی سید ازدواج نموده و چند فرزند داشته باشد؛ اکنون مرد خانه فوت شده و زن سرپرست بچه های سید خود می باشد می تواند از افراد غیر سید فطریه دریافت نموده و خود مالک فطریه باشد و سپس صرف بچه های سید خود نماید. همینطور زنی سید که سرپرست بچه های غیر سید خود باشد نیز می تواند از افراد غیر سید فطریه دریافت نموده و آن را تملک نماید سپس به فرزندان خود اهدا نماید.

همچنین بخوانید: آیا زن باردار باید فطریه جنین را بدهد؟

فطریه سادات به چه کسانی تعلق می گیرد؟


فطریه میهمان سید

فطریه سید چنانچه میهمان اشخاص غیر سید باشد به سید فقیر تعلق می گیرد یا غیر سید؟

طبق نظر آیت الله بهجت: معیار زکات فطره بر اساس زکات دهنده است نه میهمان. چرا که فرد سید به عنوان میهمان نان خور میزبان محسوب شده و میزبانی که غیر سید است فطریه خود و افراد نان خور خود را به غیر سید پرداخت می نماید.


فطریه میهمان غیر سید

فطریه میهمان غیر سید که میزبان سید باشد به سادات فقیر تعلق می گیرد یا غیر سادات؟

چنانچه ساداتی میهمان غیر سید داشته باشد می تواند زکات فطره خود و افراد نان خور خود را به سادات فقیر تقدیم نماید زیرا ملان فطریه دهنده می باشد.

همچنین بخوانید: مبلغ فطریه نفری چقدر است؟

فطریه صدقه واجب است یا مستحبی؟

فطریه صدقه واجب و از فروع دین اسلام می باشد و صدقه واجب افراد سادات به غیر سادات تعلق نخواهد گرفت. صدقه واجب افراد غیر سادات نیز باید به غیر سادات پرداخت گردد. افراد غیر سادات می توانند مبلغی را به عنوان صدقه مستحبی به افراد سادات فقیر پرداخت نمایند. برخی علما نیاز شدید سادات به زکات فطره غیر سادات را در حدی که به اندازه امرار معاش یک روز سادات فقیر باشد جایز دانسته اند.


نظر خود را بیان کنید