اولین دارو برای رشد مجدد دندان در انسان وارد مرحله مطالعات بالینی شد.

اگر این دارو تایید شود، فردی که دندان هایش ریخته باشد، با مصرف این دارو یک دور دیگر دندان درمی آورد!!!!

آزمایش این دارو در مرحله تحقیق روی حیوان که در کشور ژاپن انجام شده موفقیت آمیز بوده و باعث شده موش های آزمایشگاهی مجدد دندان درآورند.


نظر خود را بیان کنید