آیا فال انبیا واقعیت دارد؟

آیا انبیا واقعا فال دارند یا در سال های اخیر تحریف اتفاق افتاده است ؟

آیا فال انبیا واقعیت دارد؟

انواع فال و طالع بینی وجود دارد که افراد مختلفی می توانند بر اساس عقیده و اعتقادات خود هریک از آن ها را انتخاب کنند. فال انبیا یکی از این انواع فال است. ممکن است که فال اثر طبیعی نداشته باشد. اما این فال می تواند اثر روانی مثبت یا منفی نیز داشته باشد. اسلام همواره با خرافات و مضرات مبارزه مى کند و از مسائل مفید و مثبت استفاده مى کند. در ادامه این مقاله به چیستی و واقعیت داشتن یا نداشتن فال انبیا خواهیم پرداخت. در ادامه بخوانید: آیا فال انبیا واقعیت دارد؟

فال انبیا چیست؟

فال انبیا یکی از انواع فال ها و طالع بینی است که در آن فال گیرنده نتیجه فال خود را با توجه به یکی از انبیا زیر خواهد دید:

حضرت آدم، حضرت ابراهیم، حضرت ادریس، حضرت اسحاق، حضرت اسمائل، حضرت الیاس، حضرت ایوب، حضرت خضر، حضرت داوود، حضرت زکریا، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، حضرت شیث، حضرت صالح، حضرت عیسی، حضرت محمد، حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت هارون، حضرت هود، حضرت یحیی، حضرت یعقوب، حضرت یوسف و حضرت یونس

فال انبیاء پیامبران

برای گرفتن فال انبیا ابتدا چند نفس عمیق بکشید،سپس نیت کنید و سوره حمد را بخوانید.

فال حضرت ابراهیم

ای صاحب فال، اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال، فرجی در کار تو ایجاد می‌شود که مشکل گشای کار بستة تو است.

شکر خدای را بجای آور و با خلق خوش، با مردم سازش داشته باش تا آسایش داشته باشی و از نگرانی خلاص گردی که خداوند تبارک و تعالی با تو است، پس تو هم با خدا باش و از تمام اندیشه‌های مخرب رها باش تا رستگار شوی، انشاءالله…

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت ابراهیم

فال حضرت ابراهیم 

فال حضرت آدم (ع)‌

ای صاحب فال، اقبال تو بلند و در طالع سعد است در طول همین سال، فرجی در کار تو ایجاد می‌شود که مشکل گشای کار بستة تو است.

شکر خدای را بجای آور و با خلق خوش، با مردم سازش داشته باش تا آسایش داشته باشی و از نگرانی خلاص گردی که خداوند تبارک و تعالی با تو است، پس تو هم با خدا باش و از تمام اندیشه‌های مخرب رها باش تا رستگار شوی، انشاءالله…

فال حضرت ادریس (ع)‌

ای صاحب فال، بدان بزودی، شیطان تو را وسوسه می‌کند و از کاری که میخواهی انجام بدهی باز میدارد.

از کید ابلیس بپرهیز و آنچه را می‌آموزی به دیگران بیاموز و از تعلیم و تعلم کوتاهی مکن تا به مقامی که میخواهی برسی و سربلند و سرافراز باشی، انشاءالله …

فال حضرت الیاس (ع)‌

ای صاحب فال، همواره بکوش تا خود باشی و روی پای خود بایستی و هرگز خود را با دیگران مقایسه مکن که جز یاس و نا امیدی چیزی ندارد.

هیچگاه غبطه دیگران را مخور که چرا فلانی چنین شد و من نشدم یا فلان کس خواست چنان بشود و نشد لذا من هم نمیتوانم بشوم.

پس همت بلند دار، که مردان روزگار، از همت بلند بجایی رسیده اند، سعی کن احساس حقارت، نکنی تا به آنچه میخواهی برسی، انشاءالله …

فال حضرت اسحق (ع)‌

ای صاحب فال و‌ ای نکو اقبال، بدان که با این حال، کسی را دوست میداری که بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او می سوزی و می‌سازی، اما او به تو التفاتی ندارد.

ولی بدان که این عشق جانسوز، برای تو موهبتی است بزرگ که از طرف خداوند در قلبت ب ودیعه گذاشته شده است که بوسیله آن به آنچنان شهرتی برسی که در دنیا بلند آوازه گردی و از برکت آن شهرت اقتدار پیدا کنی، انشاءالله…

فال حضرت اسماعیل (ع)‌

ای صاحب فال و‌ای صاحب اقبال بدان که ستاره بخت تو بلند است و تو آن را احساس نمی کنی و مرتب کفران نعمت می کنی.

شکر خدای بجای آور و از یاس و ناامیدی برحذر باش که پروردگار دانا تواناست و باید بپاخاست و همه چیز را از خدا خواست که میان دوستان و همکاران برتر از آن‌ها خواهی شد، انشاءالله…

فال حضرت داوود (ع)‌

ای صاحب فال، غم و اندوه به خود راه مده و توکل به ذات پروردگار کن که بزودی در دولت بر روی تو باز میگردد و تو خوشبخت خواهی شد.

قدر این نعمت را بدان و شکرانه خداوند بجای بیاور و با مردم مدارا کن و از گناه بپرهیز و تقوا پیشه کن تا به آنچه که میخواهی برسی، انشاءالله…

فال حضرت ایوب (ع)‌

ای صاحب فال، بدان و آگاه باش، چنانچه در سرت فکر جدال یا نزاع با خانواده یا خاندانی باشد، شکست با توست.

اگر حیله در کارت باشد، بر ملا خواهد شد که نتیجه‌ای جز رسوایی ندارد، پس صبر و تحمل داشته باش که به لطف پروردگار قصد تسخیر آنچه را داری، با صبر و شکیبایی بدست آری و از خفت و خواری در امان مانی انشاءالله…

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت ایوب

فال حضرت ایوب (ع)‌

فال حضرت خضر (ع)‌

ای صاحب فال، بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که از خود ابراز میداری میان مردم صاحب جاه و جلال و عزت بی زوال خواهی شد و در دولت به روی تو باز میگردد و زندگی خوبی برای تو اغاز میگردد.

از محنت و اندوه رهایی خواهی یافت و به مراد خویش خواهی رسید، حرمت بزرگان را حفظ کن تا حرمت و عزت تو محفوظ بماند و رستگار شوی، انشاءالله …

فال حضرت سلیمان (ع)‌

ای صاحب فال، اگر در فکر جمع مال و دولت بی زوال هستی، بدان که با استعانت از ذات پروردگار بی همتا و ابراز لیاقت و همت بلند به آنچه میخواهی، خواهی رسید، چون کرم خداوند بیش از آنست که در تصور آید.

به کرم یزدان پاک دل خوش دار و از اندیشه بد و پندار‌های ناصواب پرهیز کن که خداوند با پرهیزکاران است و تو را از لغزش‌ها مصون خواهد داشت، انشاءالله…

فال حضرت شعیب (ع)‌

ای صاحب فال در زیر سایه لطف خداوندگار، روزگار با تو همراه است.

شکرانه نعمت‌های بی دریغ خداوندی بجای آور و از لطف و کرم بی زوال خداوندی غافل مباش که هر عمل نیک و بدی که می‌بینی در دست قدرتمند خالق یکتاست.

تا کنون هر چه از خدا خواسته‌ای از تو دریغ نفرموده و نخواهد فرمود، آنچه را طلب میکنی به تو عطا میفرماید، پس او را ستایش کن و از او غافل مشو تا رستگار باشی، انشاءالله…

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت شعیب

فال انبیا

فال حضرت شیث (ع)‌

ای صاحب فال اندوهگین و غمناک مباش و به دنیا دل مبند و به فکر دنیا مباش، آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و شکر نعمت، بجای آور.

خود را بیهوده میازار که این دنیای غدار و حیله گر و جفاکار، به کسی وفاکرده، پس از هر جهت آسوده خاطر باش و با آنچه از طرف خداوند برای تو مقرر گردیده اکتفا کن و دعا کن که اوضاع و احوال تو بدتر از این نشود انشاءالله …

فال حضرت صالح (ع)‌

ای صاحب فال، عده‌ای مردمان بدکار و تبهکار با ترفند و مکر و حیله و تزویر، قصد فریب تو را دارند که بهتر است بی خیال باشی و به روی خود نیاوری که به لطف عنایت پروردگار کاری از پیش نمیبرند و به تو گزندی نتوانند زد و تو از مکر آن‌ها مطلع میشوی و آن‌ها رسوا میشوند.

توکل به خدا کن و در انتخاب دوست دقت کن و به هرکس زود اعتماد مکن و راز خود را با کسی مگو، تا موفق و کامکار باشی، انشاءالله …

فال حضرت عیسی (ع)‌

ای صاحب فال، بشارت باد تو را که بزودی از اندوهی که داری خلاص خواهی شد و فکر و خیالت آسوده میگردد.

از خدا بترس و تقوا پیشه کن که به مقامی خواهی رسید که در باور کسی نمیگنجد و بر اثر آن جمعی با تو مخالفت خواهند کرد و لیکن تو در پناه یزدان پاک، پاکدامن مانده و از هر تهمتی مبرا خواهی گشت انشاء الله…

فال حضرت موسی (ع)‌

ای صاحب فال، عده‌ای به تو ظنین هستند و اعمال تو را نمی‌پسندند و در فکر نیرنگی هستند که تو را رسوا کنند ولیکن با لطف پروردگار مکر و حیله‌ای در اثر نخواهد کرد و تو از گزند بدخواهان در امان خواهی بود.

بزودی از پریشانی و غم اندوه خلاص میشوی و روح افسرده تو شادمان میگردد، شکرانه این محبت الهی را بجای آور و با مخالفین مدارا کن تا آسیبی به تو نرسد انشاء الله…

فال حضرت نوح (ع)‌

ای صاحب فال تو در جایی قرار گرفته‌ای که روح تو را عذاب میدهد و مرتب رنج میبری، ولی با استعانت از ذات پروردگار بزودی روح تو از هر تفکر ناصواب آسوده میگردد و از گرفتاری‌های موجود خلاص میگردی.

کاری مشروع به تو پیشنهاد می‌شود که از آن کار بهره‌مند خواهی شد و از بند خیالات واهی، نجات پیدا میکنی و آسوده خاطر میشوی، انشاءالله…

همچنین بخوانید: فال انبیا حضرت نوح
فال حضرت نوح (ع)‌

فال حضرت هارون (ع)‌

ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان، رونقی در زندگی تو حاصل میگردد که سرمایه کارت بالا میگیردو جزو، سرمایه داران بزرگ میشوی.

پس شکرانه خداوندی را بجای آور و از آن سرمایه به دیگران انفاق کن و از بخل و حسد بپرهیز و از اندوختن مال جدا خودداری کن تا در دنیا و آخرت رستگار شوی، انشاءالله…

فال حضرت یحیی (ع)‌

ای صاحب فال، بر تو بشارت باد که بزودی اسباب آسایش تو فراهم میگردد و از غم و اندوهی که داری خلاص میشوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم می‌شود.

سعی کن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی که گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهتر بگیری و هر روزت را بهتر از روز پیش گردانی و شکر خدای بجای آری که موفق و درستگار خواهی شد، انشاءالله…

فال حضرت یعقوب (ع)‌

ای صاحب فال، از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف پروردگار بزودی بهبود میابد.

اگر گم کرده یا مسافری داری و از آن خبر نداری، خبر خوشی به تو میرسد و ترا از نگرانی‌ها نجات خواهد داد، پس شکر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، انشاء الله…

فال حضرت یوسف (ع)‌

ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو کردگار است و تو در زیر سایه حمایت پروردگار از دست اشرار گزندی نخواهی دید.

رازی دردل داری، آنرا نگهدار و با کسی درمیان مگذار که مورد حسد قرار گیری، آن را به مشیت الهی واگذار که خداوند با توست و تو شکرانه این موهبت الهی را به جای آور و تقوی پیشه باش تاکامروا گردی، انشاءالله…

همچنین بخوانید فال انبیا حضرت یوسف

فال حضرت یونس (ع)‌

ای صاحب فال، بدان که بخت با تو یار است و با خانواده‌ای ثروتمند وصلت خواهی کرد که از وصلت فواید زیادی نصیب تو خواهد شد، شکر این نعمت بجای آور.

به عبادت کوش و لباس دیانت پوش و خدای را مکن فراموش و همواره به هوش باش و از احوال دردمندان غافل مباش که موید و موفق خواهی بود، انشاء الله…

فال حضرت هود (ع)‌

ای صاحب فال، بیمار تو به لطف و کرم پروردگار، شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد.

هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش و بدرگاه او استغفار کن که تغییری در وضع تو پیدا خواهد شد که بسلامت میرسی و انبساط خاطر پیدا میکنی، انشاء الله …

فال حضرت محمد (ع)‌

ای صاحب فال خوش اقبال برتو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی نمود میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید که مورد حسد دیگران خواهی گرفت.

لیکن خداوند دانا و توانا تو را حمایت می‌کند و تو را از گزند و چشم زخم دیگران مصون میدارد، شکر خدای را بجای آور و سعی کن موقعیتی را که نصیب تو میگردد همواره با خلق و خوی پسندیده حفظ کنی تا سرافراز بمانی، انشاءالله…

همچنین بخوانید فال انبیا حضرت محمد

نظر خود را بیان کنید