مجموعه ضرب المثل های ایرانی

ضرب المثل‌های ایرانی همیشه درس های بزرگی برای ما دارند. در این پست مجموعه ضرب المثل های ایرانی قدیمی و جدید، کوتاه و بلند همراه با معنی آن گردآوری شده است.

مجموعه ضرب المثل های ایرانی قدیمی و جدید همراه با معنی

 • ادب از که آموختی از بی ادبان: با دیدن زشتی رفتار بی ادبان آن کارها را انجام ندادن.
 • آفتاب عمرش لب بومه: چیزی از عمرش باقی نمانده.
 • از این ستون به آن ستون فرجی است: گذشت زمان ممکن است به حل مشکل کمک کند.
 • اسب تازی گر ضعیف بود همچنان از طویله ی خر بِه:  انتقاد از بی اهمیت ها.
 • ای که پنجاه رفت و در خوابی مگر این پنج روز را دریابی: استفاده از اندک فرصت مانده.
 • با زبان خوش مار را از سوراخ بیرون می کشد: باچرب زبانی کارهای خویش راپیش می برد.
 • باد آورده را باد می برد: هر چیزی که آسان بدست می آید آسان هم از دست می رود.
 • به نطق آدمی بهتر است از دواب ، دواب از تو به گر نگویی صواب : استفاده از سخنان خوب در حرف زدن.
 • برای همه مادر است برای من زن بابا: با همه مهربان است با من نا مهربان است.
 • پنجه با شیر انداختن و مشت با شمشیر زدن کار خردمندان نیست: کار خطرناک کردن کار انسانهای عاقل نیست.
 • پی تقدیر رفتن از کوری است: در نکوهش سستی وتنبلی ویا استفاده نکردن از عقل وفکر خود.
 • پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است تربیت نا اهل را چون گردوگان بر گنبد است: کسی که ذات بدی دارد حتی با تربیت تغییر پذیر نیست.
 • پایان شب سیه سپید است: مثل از پی هر گریه آخر خنده ای است.
 • تا تریاق از عراق آرند مار گزیده مرده باشد: به تاخیر انداختن کاری که اهمیت فوری و بسیار دارد.
 • تو را خواهند پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیست: باز خواست آخرت. نه نسب و منصب.
 • توانگری به قناعت به از توانگری به بضاعت: کسی که قانع است قدرتمند است.

ضرب المثل های ایرانی قدیمی و کوتاه با معنی

 • جانماز آب کشیدن: در ظاهر خود را خوب نشان دادن.
 • جنگ دو سردارد: یعنی پایان جنگ گاهی پیروزیست و گاهی شکست است.
 • جای که نمک خوردی نکمدان مشکن : در نکوهش خیانت به افرادی که در حق آدم خوبی کرده اند.
 • جوانمردی که بخورد و بدهد به از عابری که نخورد و بنهد: جوانمردی که به دیگران کمک می کند بهتر از پارسایی است که نمی خورد و به دیگران هم کمک نمی کنند.
 • چو فردا شود فکر فردا کنیم: از حالا جوش فردا را نزنیم.
 • چغندر به هرات زیره به کرمون: هر چیزی به جای خودش.
 • چوب به لانه زنبور کردن: کارهای خطرناک انجام دادن
 • حق به حقدار می رسد: کار شایسته سزای آدم دستکار است.
 • حالا که ماست نشد شیر بده: مقصودی معین ندارد فقط قصد سوء استفاده دارد.
 • حاجی، حاجی را در مکه می بیند: وقتی کسی وعده ای می دهد و می رود و مدتی از او خبری نمی شود چون او را می بینند چنین می گویند.
 • خر بیار و باقالی بار کن: در موردی گفته می شود که آشوب و معرکه بر سر موضوعی باشد.
 • خاموشی، به که جواب سخت: وقتی جواب درستی وجود ندارد بهتر است ساکت بود.
 • در دوازه رو می شه بست ولی در دهان مردم را نمی شود بست: هر کاری بکنی مردم درباره ات حرف می زنند.
 • دشمن دانا به از دوست نادان: دانایی و فهمیدگی حتی اگر در دشمن باشد، خوب است.
 • درخت هرچه بارش بیشتر می شود سر فروتر می رود: در ستایش فروتنی افراد دارای مقام ویا ثروت.
 • داشتم فایده نداره از داریم بگو: از آنچه داشتی نگو بگو اکنون چه داری.

بهترین ضرب المثل های ایرانی

بهترین ضرب المثل های ایرانی

 • رفتم ثواب کنم کباب شدم: در برابر خوبی، بدی دیدم.
 • روده تنگ به یک نان تهی پر گردد نعمت روی زمین پر نکند و بهره ننگ: قناعت
 • رفت که ریش در بیاورد، سبیلش را هم باخت: خواست وضع بهتری پیدا کند، آنچه داشت از دست داد.
 • ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزا: هنگامی گفته می شود که تعارف بی فایده و باعث رنجش دیگران می شود .
 • زیر آب کسی را زدن : ‌کسی را نزد دیگری بی اعتبار کردن.
 • زردآلو را می خورد برای هسته اش: هر کاری را برای نتیجه اش انجام می دهد.
 • زیر رنج بود گنج های پنهانی: نتیجه دادن زحمات
 • سرش به تنش زیادی کرده است:‌ از جانش سیر شده است.
 • سبیلش را چرب کردن: یعنی به کسی رشوه دادن.
 • سخن را سر است ای خردمند و بن میاور سخن در میان سخن:‌ دوری کردن از میان حرف دیگران پریدن
 • شتر بابارش گم می شه: نشان دهنده نا امن بودن مکانی.
 • شام و ناهار هیچ چیز ،‌آفتاب به لگن هفت دست: خوراکی هیچ ،‌اسباب و ظروف و سفره بیار: اصل هیچ و فروع بسیاراست.
 • شاهنامه آخرش خوش است: همیشه در اول کار نباید قضاوت کرد.
 • صابونش به جامه‌ی کسی خوردن: یعنی ضرور و زیان به او هم رسیده.
 • صیاد بی روزی در دجله نگیرد و ماهی بی اجل بر خشک نمیرد: روزی
 • ضامن روزی بود روزی رسان. اعتقاد به روزی دهندگی خدا
 • طبل توخالیست: فقط داد و فریاد می زند و گرنه چیزی بارش نیست.
 • طلب کردم زدانایی به یک پند مرا فرمود با نادان مپیوند.

ضرب المثل های ایرانی معروف

 • عاقبت حق به حقدار رسید: همیشه در سرانجام هر کار کسی که حق دارد برنده است.
 • عطای او را بلقای او بخشیدم: در مورد افردای که خیر و شر آنها یکی است.
 • عالم نا پرهیزگار کور شعله دارست: در نکوهش دانشمند بی تقوا ونترس از خدا
 • عاقلان را یک اشارت بس بود.
 • فکر نان کن که خربزه آب است: دل به چیزهای بیهوده نبستن
 • فرو مایه هزار سنگ بر می دارد و طاقت سختی نمی آورد. بی تحمل و طاقتبودن افراد بدکار
 • فهم سخن چون نکند مستمع قوت طبع از متلکم بجوی: فهمیدن سخنان گوینده در هنر سخن گفتنش نهفته است
 • فکر نان کن که خربزه آب است: دل به چیزهای بیهوده نبستن
 • قصاص در این دنیاست: یعنی هر کس نتیجه اعمال خود را در زندگی می بیند.
 • قاشق نداره آش بخورد: کنایه از شخص بینهایت تهیدست است و وسیله لازم را دراختیار ندارد.

ضرب المثل های ایرانی با جواب

 • کارها به صبر برآید و مستعجل به سر در آید: صبر.
 • کند همجنس با همنجنس پرواز: هر کسی با مثل خودش رابطه دارد.
 • گاومون زائیده: دردسر به سراغ آدم آمدن.
 • گر دست فتاده ای بگیری مردی ور بر کسی خرده نگیری مردی.
 • گرگ که پیر می شود ، رقاص شغال می شود: هر آدم شروری، در روزگار پیری دست آموز دیگرانست.
 • لگد به بخت خود زدن: در مقابل خود ایستادن
 • دایه مهربانتر از مادر: تملق کردن
 • ماست را کیسه کردن: گول زدن
 • مار خورده و افعی شده: شرارت کسی
 • مال از بهر آسایش عمر است نه عمر از بهر گرد کردن مال: آسایش
 • نا بینا به کار خویش بیناست: هر کسی در انجام کاری مهارت دارد
 • نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و به خدمت ایستادن: قناعت و راضی بودن به حق خود بهتر از آماده به خدمت بودن برای دیگری است
 • وجود یکی است ولی شکم دوتاست: یعنی دو نفر هر چقدر به یکدیگر نزدیک باشند باز هم از هم جدا هستند.
 • وفاداری مدار از بلبلان چشم که هردم بر گلی دیگر سرآیند: بی وفایی

سخن آخر

در این پست بهترین مجموعه ضرب المثل های ایرانی قدیمی و جدید، کوتاه و بلند همراه با معنی ارائه شده است. اگر این مطلب مورد پسند شماست می‌توانید آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.


نظر خود را بیان کنید