از چيزي دلخور يا غمگين هستي . فكرش را از سر ت بيرون كن . در روزي به رويت گشوده است  به زودي از يكي از خويشان چيزي به تو ميرسد متواضع باش و تكبر را كنار بگذار . در چند روز آينده خبر خوشي به تو ميرسد . اگر قصد سفر داري برو زيرا هم موجب شادي خودت  و هم دوستان و آشنايان ميشود . به زودي كارها بر وفق مراد تو ميشود