عکس های خنده دار و دیدنی / خطای دید

تصاویر خطای دیدی که باید ببینید

استاد Akiyoshi Kitaoka از دانشگاه Ritsumseikan کیتوی ژاپن، بیشتر از یک دهه است که فعالیت خود را بر روی خطاهای دید انسان متمرکز کرده است و آثار شگفت انگیزی را خلق نموده است . آثار این پروفسور در واقع تصاویر ثابت هستند که بیننده آنها را به صورت متحرک می بیند. در ادامه تعدادی از آثار او را می بینید :

عکس خطای دید

عکس خطای دید,تصاویر جدید خطای دید چشم عکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions2 عکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions عکس خطای دید,عکسهای خطای دید عکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions5 عکس خطای دید,تصاویر خطای چشم

تصاویر جدید خطای چشمعکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions7 عکس خطای دید,خطای چشم جدید عکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions9 عکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions10 عکس خطای دید,عکس خطای جشم عکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions12

خطای دید جدیدعکس خطای دید,mesmerizing-optial-illusions13

Viewing Fault 001 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 002 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 003 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 004 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 005 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 006 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 007 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 008 عکس های خطای دید جالب

عکسهای خنده دار

Viewing Fault 009 عکس های خطای دید جالب

خطای دید جالب

 تصاویر جالب و دیدنی

Viewing Fault 010 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 011 عکس های خطای دید جالب

عکس خنده دار

Viewing Fault 012 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 013 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 014 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 015 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 016 عکس های خطای دید جالب

Viewing Fault 017 عکس های خطای دید جالب

نظر خود را بیان کنید