آلرژی

آلرژی


آلرژی
آلرژی چیست؟

دستگاه ایمنی که این بار نسبت به ماده مزبور حساس شده، هر بار که حتی با مقادیر بسیار اندکی از…