کوبانی

کوبانیاسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا