فلسفه ی وجود سماق در هفت سین

فلسفه ی وجود سماق در هفت سیناسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا