زغال اخته

دیدن زغال اخته در خواب به چه معنی است؟اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا