جملات پرمعنا برای آدم های پر ادعا

دعای های زیر را بخوانید:اسم دخترانه بر اساس الفبا
اسم پسرانه بر اساس الفبا