تعبیر خواب مطیعی تهرانی

لیست تعبیر خواب مطیعی تهرانی را بر اساس حروف الفبا در این بخش از تعبیر خواب آلامتو مشاهده کنید.

لیست تعبیر خواب مطیعی تهرانی

شراب Wine
شراب

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور…

پرنده در خواب
پرنده

پرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و یکی دو نوع مرغان مرداب زی…

تعبیر خواب برهنه بودن Naked
برهنگی

برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است. چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او…

اجاق Stove
اجاق گاز

دیدن اجاق یا بخاری در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و بخاری یا اجاق خاموشی را…

تعبیر خواب دندان teeth
دندان

در جایی دیگر نوشته ام که دندان ها افراد خانواده ما هستند. معبران سنتی اعتقاد داشتند که دندان های فک…

بیابان Desert
بیابان (کویر)

بیابان و صحرا و دشت وسیع یا نا هموار خشک بدون آبادانی همه یک تعبیر دارد. معبران نوشته اند که…

زنجبیل ginger
زنجبیل

زنجبیل یکی از سوس های تند غذایی است و در خواب تلخ کامی تعبیر شده. یکی از معبران نوشته دلیل…

زنبیل basket
زنبیل

اگر در خواب دیدید که زنبیلی به دست دارید در آینده مشتاق یا علاقه مند چیزی یاکاری می شوید که…

دیدن درفش در خواب چه تعبیری دارد
درفش (جوالدوز)

درفش (جوالدوز) در خواب های ما کوششی است که برای ائتلاف امور متفرق و آشفته خویش به کار می بریم.…

تعبیر دیدن گنجه در خواب
گنجه

منوچهر مطیعی میگوید: در خواب گنجه دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا…

تعبیر خواب زیرزمین
زیرزمین (سردابه)

تعبیر خواب سردابه منوچهر مطیعی اگر خواب ببینید در سردابی زندگی می کنید، علامت آن است که احتمال دارد شهرت…

دشمن

تعبیر خواب دشمن، منوچهر مطیعی دشمن قیافه مشخص و معینی ندارد که در خواب بتوان دید، می توان احساس کرد.…

تعبیر خواب لباس clothes
لباس

دیدن لباس در خواب بسیار رایج است و تقریباً هر فردی در خواب‌های خود لباس با رنگ های مختلف را…

تعبیر شته
شته درخت

تعبیر خواب شته منوچهر مطیعی شته ضرر و زیان است و خسران دنیا و آخرت. اگر در خواب ببینید که…

تعبیر خواب مگس
مگس

تعبیر خواب مگس، منوچهر مطیعی اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای…

سوسک Beetle
سوسک

سوسک تعبیر دیگر حشرات موذی خانگی را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می…

جامه clothing
جامه

جامه معنی عام دارد. به قبای بلند و گشاد و دراز اطلاق نمی شود بل که به مجموع چیزهائی که…

آب water
آب

دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست اما باید دید آب چه وضعی دارد و دارای…

گل Flower
گل

درخت گل در خواب های ما زنی خوب است که به تعداد گلهایش فرزندان خوب و برومند می آورد. دیدن…

آسیاب mill
آسیاب

دیدن آسیاب در خواب جنگ و خصومت است. اگر کسی خویشتن را در آسیاب ببیند نشان آن است که کسی…

1 2 3 4

جستجو در تعبیر خواب آلامتو