تعبیر خواب خوراکی

لیست تعبیر خواب آنلاین انواع غذا و خوراکی با پاسخگویی آنلاین.

خوراکی مورد نظری که در خواب تان دیده اید را از فهرست زیر بیابید و در صورتی که تعبیر خواب شما در صفحه مربوطه وجود نداشت از طریق بخش نظرات همان خوراکی درخواست خود را جهت مشاوره با پاسخگوی تعبیر خواب ثبت کنید.

℁ تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب خوراکی

پلو Polu

تعبیر خواب پلو

پلو یا برنج پخته حاجت است. چنانچه در خواب دیدید که از برنج پلو می…

پنیر cheese

تعبیر خواب پنیر

همه چیزهایی که مایه می گیرند تا قابل مصرف و خوردن شوند در خواب های…

خرما date

تعبیر خواب خرما

دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید…

زیره Cumin

تعبیر خواب زیره

دیدن زیره در خواب بد نیست به خصوص اگر بوی خوش داشته باشد. استشمام بو…

ترشی Torshi

تعبیر خواب ترشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و…

شراب Wine

تعبیر خواب شراب

اگر در خواب ببینید که شراب می نوشید دو حالت دارد. چنانچه شراب را به…

تعبیر کنجد

تعبیر خواب کنجد

دیدن کنجد در خواب خوب و نشانی از افزونی معیشت و نعمت است. یعنی چیزی…

تعبیر خواب نمک

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا در مورد تعبیر نمک آمده است: نمک: ویژگی‌های نامحسوس و…

آلو Plum

تعبیر خواب آلو

تعبیر خواب آلو منوچهر مطیعی آلو دیدن در خواب اگر سرخ و سیاه باشد مال…

گلابی

تعبیر خواب گلابی

تعبیر خواب گلابی، مطیعی تهرانی تعبیر خواب گلابی کام دل است و چیزی است که…

گردو walnuts

تعبیر خواب گردو

تعبیر خواب گردو منوچهر مطیعی تهرانی تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی…

نان bread

تعبیر خواب نان

تعبیرخواب نان از منوچهر مطیعی تهرانی دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و…

تعبیر خواب گوجه

تعبیر خواب گوجه

تعبیر خواب گوجه فرنگی منوچهر مطیعی گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی…


⚑ جستجو در تعبیر خواب آلامتو