مجله آلامتو

تعبیر خواب گ

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا – خواب های با حرف اول گلیست تعبیر خواب گ

تعبیر خواب گردباد
گردباد

گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان…

تعبیر خواب گز
گز

دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می…

تعبیر خواب گشنیز
گشنیز

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران…

تعبیر خواب گل
گل و لای

تعبیر گِل را در کاه گل نوشته اند. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر…

تعبیر خواب گلو
گلو

گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید.…

تعبیر خواب گلاب
گلاب

گلاب اشک است و می دانیم که گلاب را تقطیر می کنند و از گل می گیرند و اشک را…

تعبیر خواب گهواره
گهواره

گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است. اگر فرزند شیر خوار داشته باشید…

تعبیر خواب گوجه
گوجه

گوجه دو نوع است. گوجه فرنگی و گوجه درختی که هر دو نوع آن به خاطر طعم ترشی که دارند…


تعبیر خواب بر اساس الفبا

جستجو در تعبیر خواب آلامتو