تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب گ,مرکز تعبیرخواب آنلاین شروع با حرف گاف

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف گاف

خواب هایی که با حرف اول گ شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

تعبیر خواب بر اساس الفبا

لیست تعبیر خواب حرف گ

گربه cat
گربه

ابن سیرین نوشته گربه در خواب های ما مردی است دزد و مفسد خصالی که درست است زیرا گربه نمیتواند…

تعبیر خواب dreams
گم کردن

برخی از بی نظم ترین خواب ها مواردی هستند که دقیقاً مانند زندگی واقعی شما با این تفاوت که چندین…

گریه cry
گریه

گریه کردن در خواب دو نوع است و خارج از این دو نوع به ندرت اتفاق می افتد خواب گریه…

تعبیر خواب گوساله
گوساله

دیدن حیوانات حلال گوشت و دام های مفید در خواب خوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد. گوساله نیز…

تعبیر خواب گوریل
گوریل

دیدن این نوع حیوانات که شناخت زیادی از آن ها نداریم ولی به طور ناخودآگاه از انواعشان می ترسیم واکنش…

تعبیر خواب گدا
گدا

گدا در خواب های ما انسانی است بزرگ منش و خیر و نیکوکار که بدون آشنائی قبلی به ما محبت…

تعبیر خواب گالش
گالش

گالش هم تعبیر کفش را دارد، یعنی این نیز همسر است با این تفاوت که گالش زنی است با قابلیت…

تعبیر خواب گردباد
گردباد

گردباد آفت و بلا است و همان طور که نه از علت بروز گردباد آگاهی داریم و نه از زمان…

تعبیر خواب گز
گز

دیدن گز در خواب خوب است و مالی تعبیر می شود که با رنج و زحمت وتلاش به دست می…

تعبیر خواب گشنیز
گشنیز

گشنیز از سبزی هائی است که خوب شناخته نشده و معبران نوشته اند غصه و ناراحتی است. برخی از معبران…

تعبیر خواب گل
گل و لای

تعبیر گِل را در کاه گل نوشته اند. دیدن گل در خواب خوب نیست و گرفتاری دست و پا گیر…

تعبیر خواب گلو
گلو

گلو معرف صداقت یا عدم صداقت شماست در مقابل دیگران و کسانی که با آن ها معاشرت یا معامله دارید.…

تعبیر خواب گلاب
گلاب

گلاب اشک است و می دانیم که گلاب را تقطیر می کنند و از گل می گیرند و اشک را…

تعبیر خواب گهواره
گهواره

گهواره در خواب ما نشان معصومیت و بی گناهی و عفت و پاکی است. اگر فرزند شیر خوار داشته باشید…

تعبیر خواب گنبد
گنبد

امروز چون گنبد را فقط در زیارتگاه ها و اماکن مذهبی می بینیم دیدن گنبد در خواب بازتاب حالت خاصی…

تعبیر خواب گلویند
گردنبند

(گردنبند=گلوبند) اگر مردی در خواب ببیند گردنبند بسته است خوب نیست. چیزهای زنانه در خواب برای مردان نشان از بی…

تعبیر خواب گورخر
گورخر

اگر در خواب ببینید گورخری دارید با مرد و زنی آشنا و طرف معامله و گفتگو می شوید که از…

گرگ wolf
گرگ

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و…

گوسفند sheep
گوسفند

گوسفند نیز از حیوانات حلال گوشت است و دیدنش در خواب مبارک است و نیکو. تعبیر قوچ و گوسفند را…

گچ
گچ

گچ چه خشک باشد و چه تر و چه محلول، گرفتاری و مشکلات زندگی است. ابن سیرین نقل کرده است…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو