تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا حرف ک

تعبیر خواب آلامتو بر اساس حروف الفبا – خواب های با شروع از حرف ک

خواب هایی که با حرف اول ک شروع می شوند ادامه زیر به صورت کامل تعبیر شده اند.

لیست تعبیر خواب حرف ک

تعبیر کیسه
کیسه

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر…

تعبیر کشک
کشک

دیدن کشک در خواب خوب نیست به هر صورتی که باشد چه تر و چه خشک چه تنها و چه…

تعبیر کفگیر
کفگیر

کفگیر در خواب خدمتکار است یا کسی است که خانه و زندگی بیننده خواب را اداره می کند. کفگیر از…

تعبیر کرفس
کرفس

خوردن کرفس در خواب غم و اندوه است چه به وقت و فصل باشد و چه بی هنگام ولی دیدن…

تعبیر کلوچه
کلوچه

کلوچه در خواب تعبیر شیرینی ها و ماکولات خوب را دارد و نشان از خیر و خوبی و نعمت و…

تعبیر کمربند
کمربند

کمربند در خواب میزان برخورداری شما را از مجموع امکاناتی که در بیداری دارید نشان می دهد. تعبیر کمربند تا…

تعبیر کابین
کابین

  کابین یک کلمه فرانسوی است که به زبان ما وارد شده و به معنی اتاق کوچک است. در کشتی…

تعبیر کارت
کارت

کارت اگر جغرافیایی یعنی نقشه باشد تعبیرش را در حرف -ن- کلمه نقشه نوشته ام ولی اگر کارت پستی باشد…

تعبیر کتان
کتان

دیدن کتان در خواب آرامش خیال و آسودگی فکری و راحت جسم است و چنان چه در خواب ببینید جامه…

تعبیر خواب کر
کر

خوشتن را در خواب کر دیدن نشان آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید…

تعبیر خواب گنجه
کمد

(کمد=گنجه) در خواب کمد دیدن یا داشتن آن نشان آن است که با شخصی اعم از زن یا مرد امین…

تعبیر خواب کریستال
کریستال

کریستال در زندگی روزمره ما چیزی است تجملی و ظریف که در خواب نیز همین ظرافت و تفنن خویش را…

کتاب book
کتاب

معبران نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند کتاب حساب می خواند غمگین می شود و چنان چه افسانه و…

کلید key
کلید

داشتن کلید در خواب خوب است بخصوص اگر بتوانید به مدد کلید قفل در بسته ای را بگشائید و پشت…

کشتی ship
کشتی

کشتی پایگاهی است که بر آن قرار می گیریم تا از آب بگذریم. آب خود آیت رحمت است و مصداق…

رنگ شناسی در شخصیت زنان
کلاه

کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و…

کلاغ crow
کلاغ

کلاغ در خواب های ما شوم و بد یمن نیست اما از جمله پرندگانی است که دیدنش خوب شناخته نشده.…

کاشی
کاشی

اگر در خواب دیدید که مقداری کاشی منقش داریدمالی گران صاحب خواهید شد. چنانچه ببینید تعدادی کاشی در بغل دارید…

کالباس
کالباس

کالباس مال و نعمتی است که زحمت به دست آوردن و تهیه آن را دیگری کشیده و بهره برداریش به…

کچل شدن
کچل شدن

محمد بن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند که موی جلوی سرش ریخته و کچل شده است به این…


جستجو در تعبیر خواب آلامتو